CashFix arrowWiedza arrowTOP 3 sposoby na zatory płatnicze w Twojej firmie

TOP 3 sposoby na zatory płatnicze

 w Twojej firmie

zatory płatnicze

Zatory płatnicze są sytuacją, przed którą drży każdy, kto prowadzi własną firmę. Niekontrolowane mocno zaburzają płynność finansową, a w skrajnych przypadkach doprowadzają do upadku przedsiębiorstwa. Na szczęście możesz im zapobiec na 3 różne sposoby.

Zatory płatnicze – co to jest?

Zatory płatnicze to coraz częstsze zjawisko, z którym boryka się duża część przedsiębiorstw, a napięta sytuacja w gospodarce jeszcze bardziej wzmaga ten problem.

Okazuje się bowiem, że sumienne wykonywanie usług czy uczciwy handel towarami wcale nie zagwarantują Ci dobrej sytuacji finansowej. 

Tak naprawdę spory udział w rozwoju biznesu mają kontrahenci. Ci, płacący na czas, wspierają go. Jednak te osoby, które zwlekają z uregulowaniem rachunku, albo nie płacą wcale – są bezpośrednią przyczyną powstawania zatorów płatniczych

Definicja

Mówiąc o zatorach płatniczych, mamy na myśli sytuację, w której przedsiębiorca nie otrzymuje od swoich klientów zapłaty na czas. Dochodzi do nagromadzenia zadłużeń, przez które on sam nie jest w stanie rozliczać się ze swoimi dostawcami.

Zjawisko zatorów płatniczych wpływa nie tylko na pogorszenie stanu Twojego konta, ale również negatywnie odbija się na kontaktach biznesowych z kontrahentami, od których kupujesz towar albo usługę.

Ważne

Z zatorami płatniczymi mamy do czynienia, kiedy zbyt długo czekasz na zapłatę ze strony swojego klienta.

Otrzymaj zapłatę faktury przed terminem płatności

Skąd się biorą zatory płatnicze?

Przyczyn powstawania zatorów płatniczych można upatrywać przede wszystkim w problemach finansowych płatników, którzy nie mają z czego zapłacić

Czasem wynikają one ze świadomego zaniedbania, jednakże nie brakuje również takich osób, którym splot niekorzystnych, losowych zdarzeń zafundował uszczuplenie portfela. 

Co jeszcze należy do przyczyn zatorów płatniczych?

 • wymuszenie kredytu kupieckiego, który jest niczym innym jak kredytem za darmo,
 • niewłaściwa strategia finansowa firmy, która uzależnia rozliczanie się z dostawcami od terminowej spłaty ze strony swoich kontrahentów,
 • trudna sytuacja gospodarcza w kraju, np. rosnąca inflacja,
 • nieuczciwość płatników, którzy zwlekają z zapłatą tak długo jak jest to możliwe,
 • brak weryfikacji nowych kontrahentów, co skutkuje współpracą z zadłużonymi, niesprawdzonymi podmiotami.

Ważne

Nawet niewielkie opóźnienia przy dokonywaniu zapłaty w transakcjach handlowych mogą znacznie zachwiać płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Czym grożą zatory płatnicze?

Brak stosownej reakcji na zatory płatnicze z reguły doprowadza do katastroficznych konsekwencji dla przedsiębiorstwa. 

Cierpią inwestycje, relacje z partnerami biznesowymi, a także samo zaopatrzenie firmy w niezbędne towary (np. zakup potrzebnego sprzętu). 

Skutkami zatorów płatniczych dla firmy mogą być:

— niewypłacalność;

— zachwiana płynność finansowa;

— utrata wiarygodności;

— pogorszenie relacji biznesowych z kontrahentami;

— zerwanie współpracy z dostawcami;

— brak środków na wypłaty dla pracowników;

— zahamowanie rozwoju;

— odejście pracowników.  

Do najgorszego z następstw należy rzecz jasna zamknięcie działalności, czyli bankructwo

Ustawa o zatorach płatniczych – zmiany 2023

Z początkiem tego roku weszła w życie ustawa z 4 listopada 2022 r., a dokładniej wszystkie przepisy, które znowelizowały ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

W celu ograniczenia zatorów płatniczych jeszcze mocniej doprecyzowano oraz uproszczono dotychczasowe regulacje, dzięki czemu eliminowanie zastojów finansowych stanie się szybsze i łatwiejsze.

Wprowadzone zmiany wyglądają następująco:

 • prezes urzędu ochrony konkurencji otrzymuje większe uprawnienia co do kontroli opóźnień ze spełnieniem świadczeń pieniężnych oraz stosowania kar pieniężnych w przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach,
 • przeliczanie wartości wymagalnych świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie na złote na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego – uwzględniony zostaje przy tym kurs z ostatniego dnia roboczego okresu objętego postępowaniem prezesa UOKiK w stosunku do świadczeń pieniężnych niespełnionych w okresie objętym tym postępowaniem,
 • wprowadzenie wymogu co do treści składanych sprawozdań o terminach zapłaty wykorzystywanych w relacjach B2B – należy wyszczególnić te płatności, w których właściciel firmy składający zeznanie bądź jego kontrahenci dokonali opóźnienia,
 • zdjęcie zakazu handlu wierzytelnościami w transakcjach handlowych, gdzie dłużnikiem jest duży przedsiębiorca a wierzycielem przedsiębiorstwo MŚP – zastrzeżenie umowne, które wyłącza lub wprost ogranicza prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności, jest bezskuteczne, gdy nie nastąpiła zapłata, a termin płatności minął. Przepis ten nie odnosi się do transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny.

3 sposoby na zatory płatnicze

Wystawiając faktury z odroczonym terminem płatności, musisz mieć świadomość ryzyka, że Twój kontrahent nie zapłaci należności, nawet jeśli na dokumencie widnieje termin zapłaty.

Sytuacja nie jest jeszcze aż tak zagrażająca, jeśli płatnik ten odpowiada za niewielki procent przychodu firmy. 

Problem jednak pojawia się wtedy, kiedy klient jest znaczącą częścią zysków przedsiębiorstwa

W związku powyższym pojawiają się pytania – czy można poradzić sobie z zatorami płatniczymi, a jeśli tak to jak? I czy można im w ogóle zapobiec?

Okazuje się, że w obu przypadkach odpowiedź brzmi – tak! I to w prosty sposób.

zatory płatnicze sposoby

Weryfikacja kontrahentów

„Lepiej zapobiegać, niż leczyć” – głosił przeszło 2400 lat temu w swojej przysiędze Hipokrates, ojciec medycyny.

Nikt nieśmiały z nim polemizować. Takie są fakty i już. 

Skutecznym działaniem nastawionym na prewencję w biznesie jest w tym przypadku skrupulatna weryfikacja kontrahenta przed nawiązaniem z nim współpracy. 

Chodzi o sprawdzenie go pod kątem wypłacalności, nawyków płatniczych, potencjalnego zadłużenia i ogólnej wiarygodności. To wielokrotnie uchroniło przedsiębiorców przed opłakanymi skutkami nieudanej kooperacji. 

Ważne

Firma, wobec której prowadzona jest windykacja długów, nie wzbudza zaufania, a współpracę z nią lepiej przemyśleć dwa razy.

Nie chcemy wrzucać wszystkich do jednego worka. Dlatego, jeśli wyjątkowo zależy Ci na danym kliencie, spróbuj poznać powód powstania zaległości i zweryfikuj jego aktualną sytuację finansową.

Jak możesz sprawdzić kontrahenta?

 • krajowe rejestry dłużników – instytucje państwowe prawnie uregulowane.  Sprawdzanie firmy w tym przypadku jest odpłatne;
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych – publiczny portal, który umożliwia wyszukanie ujawnionych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz egzekucyjnych;
 • giełdy długów – rejestr informacji gospodarczych, który daje możliwość sprzedaży wierzytelności w drodze cesji wierzytelności;
 • CEiDG – elektroniczny rejestr polskich przedsiębiorców;
 • KRS – rejestr publiczny prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • opinie w internecie – należy jednak podejść do nich z dystansem, ponieważ nierzadko są działaniem konkurencji bądź osób, które z jakichś powodów celowo chcą zaszkodzić danej firmie;
 • prywatne systemy weryfikacji kontrahentów – płatne bazy informacji o polskich firmach;
 • reputacja firmy wśród jej kontrahentów.

Weryfikacja potencjalnych kontrahentów pozwala ocenić, któremu klientowi warto udzielić kredytu kupieckiego, a wobec którego trzeba zachować wszelkie środki ostrożności. 

Faktoring

Gdy między Tobą a kontrahentem zaszła już transakcja sprzedaży, a faktura z odroczonym terminem płatności została wystawiona, możesz w prosty sposób otrzymać należne pieniądze niemalże od ręki.

Mowa o faktoringu, który jest doskonałym sposobem na finansowanie zewnętrzne firm

Definicja

Faktoring to pakiet usług związanych z finansowaniem przedsiębiorstwa oraz zarządzaniem wierzytelnościami.

Jak działa faktoring?

Wystawiasz fakturę z odroczonym terminem płatności, a następnie przekazujesz ją do faktoringu faktor (firma faktoringowa) natychmiast przelewa na Twoje konto pieniądze z faktury Twój kontrahent od tego momentu spłaca należność nie Tobie, a faktorowi nie musisz więc już czekać na płatność od klienta w terminie płatności (czasami jest to nawet kilkadziesiąt dni). 

Co więcej, gdy wybierzesz faktoring pełny, firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności osoby, której wystawiono fakturę. 

Korzystając z faktoringu, zyskujesz:

 • rozwiązanie problemów z zatorami płatniczymi,
 • poprawę płynności finansowej,
 • zdyscyplinowanie płatników (kontrahenci wiedzą, że firmy faktoringowe monitorują płatności i potrafią skutecznie je egzekwować),
 • zastrzyk gotówki bez zdolności kredytowej. 

Znajdź najlepszego faktora!

 • Natychmiastowy przelew środków
 • Poprawa płynności finansowej
 • Tylko zweryfikowane firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ FAKTORINGOWĄ

Windykacja należności

Do największych przeszkód finansowych hamujących rozwój firmy należą niezapłacone w terminie faktury – wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i NFG.

Odroczona płatność jest sporym udogodnieniem dla kontrahentów. W końcu otrzymują oni darmowe kredytowanie. Bez odsetek i bez ograniczeń. Większość skorzystałaby z tak atrakcyjnych warunków umowy.

Wszystko idzie dobrze, dopóki nie mija termin płatności, a pieniędzy za towar czy usługę próżno szukać na koncie bankowym. 

W konsekwencji Twoja płynność finansowa zostaje poważnie zachwiana, a wizja powstania zatorów płatniczych staje się coraz bardziej realna.

Ważne

Gdy klient nie reguluje faktur, należy jak najszybciej rozpocząć windykację należności.

Oddanie przeterminowanych faktur firmie windykacyjnej to rozwiązanie, z którego chętnie korzysta sektor MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.  Windykacja należności to skuteczny sposób na odzyskanie pieniędzy, które firma może przeznaczyć na dowolny cel.

W ramach współpracy takie firmy odzyskują pieniądze od dłużników zarówno w sposób polubowny (np. wysyłając wezwanie do zapłaty), który nie nadwyręża relacji z kontrahentem, jak i sądowy, gdy klient nie zareagował na windykację miękką. 

Do windykatorów należy ustalenie harmonogramu spłaty długu, działając na korzyść obu stron

Pamiętaj, im szybciej zlecisz profesjonalnej firmie windykacyjnej ściąganie długu, tym sprawniej i skuteczniej zapobiegniesz zatorom płatniczym. 

Poza tym, jeśli będziesz zbyt długo zwlekać, dług ulegnie przedawnieniu i już nigdy nie odzyskasz swoich pieniędzy.

Ważne

Rynek jest pełen firm świadczących usługę windykacji. Wybierz mądrze i postaw na doświadczonego, sprawdzonego i cieszącego się renomą windykatora.

Znajdź firmę windykacyjną

Podsumowanie

 • Zatory płatnicze powstają w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie otrzymuje od kontrahenta pieniędzy na czas.
 • Przez zatory płatnicze nie jesteś w stanie regulować swoich własnych zobowiązań.
 • Ustawa o zatorach płatniczych została znowelizowana w grudniu 2022 r. oraz z początkiem 2023 r.
 • Wyróżniamy 3 sposoby na walkę z zatorami płatniczymi.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Windykacja co to jest

Windykacja, co to jest i jak ją przeprowadzić skutecznie?

Windykacja to proces wyegzekwowania spłaty długu za pomocą środków, które są określone w przepisach prawnych. Jak to zrobić i czy warto?

Autor: Klaudia Borkiewicz|01.04.2022 r.
wezwanie do zapłaty wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem

Wezwanie do zapłaty to sposób na polubowne odzyskanie pieniędzy. Sprawdź, jak je sporządzić, co powinno zawierać i jakie są jego zalety.

Autor: Klaudia Borkiewicz|21.12.2023 r.
Jak skutecznie ściągnąć dług od osoby prywatnej?

Jak ściągnąć dług od osoby prywatnej? Poznaj skuteczne sposoby!

Jak ściągnąć dług od osoby prywatnej, która unika z Tobą kontaktu? Sprawdź, jakie kroki możesz podjąć w takiej sytuacji, by przyspieszyć zwrot pożyczki.

Autor: Patryk Marzec|08.09.2023 r.