CashFix arrowPolityka prywatności

Polityka prywatności

Zapoznaj się jak przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe.

§ I Informacje wstępne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej cashfix.pl.
 2. Dane, które są podawane przez Użytkownika oraz dane zbierane w sposób automatyczny są przetwarzane tylko do celów określonych w polityce prywatności.

§ II Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest CashFix Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400, przy ul. Kazimierza Pułaskiego 11, NIP 783-179-43-83, Regon 382035212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000762428, zwany dalej “Administratorem”.
 2. Informacje dot. procesów przetwarzania danych można uzyskać pisemnie na adres korespondencyjny, tj. CashFix Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 3. Użytkownik może wystąpić z zapytaniem o ofertę oferowaną przez CashFix Sp. z o.o. posługując się umieszczonymi w Serwisie formularzami elektronicznymi.
 4. Za pośrednictwem formularzy elektronicznych gromadzone są takie dane osobowe jak: imię, numer telefonu, adres e-mail. Zbierane są także inne dane podane przez użytkownika.
 5. Powyższe dane zostaną przekazane do partnerów w celu przedstawienia oferty handlowej, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy udostępniania danych osobowych, na co użytkownik wyraża zgodę przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
  • Możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego w postaci komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych odbywa się do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiadania na zapytanie.
  • Przedstawienie oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane do czasu wycofania albo złożenia sprzeciwu przez Użytkownika. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zaprezentowania oferty.
  • Realizacja usług bądź produktów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce do chwili zrealizowania umowy. Brak podania danych jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji umowy.
  • Informowanie o usługach, które są świadczone w ramach odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane przetwarzane są do czasu realizacji umowy. Niepodanie danych oznacza brak możliwości realizacji umowy
  • Działanie wyżej opisane lub inne mogące powodować powstanie cywilnoprawnych roszczeń dot. Serwisu lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych ma miejsce do upływu okresu przedawnienia lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Brak podania danych może się wiązać z brakiem możliwości ustalenia, dochodzenia bądź obrony potencjalnych roszczeń.
  • Dane osobowe, które będą potrzebne do celów bezpośredniego marketingu będą przez Administratora przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
 8. Dane osobowe Użytkownika, w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek, mogą zostać udostępnione również partnerom i podmiotom, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy przetwarzania powierzania danych osobowych. W takim przypadku Administrator przeprowadzi z Użytkownikiem dodatkową rozmowę telefoniczną. Są to m.in:
  • podmioty, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji umowy,
  • zewnętrzne podmioty, które zapewniają wsparcie z zakresu IT,
  • firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi w ramach realizacji umowy,
  • uprawnione podmioty do uzyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Może także ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, w sytuacji gdy: dane są nieprawidłowe; ich przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa, ale dana osoba wnosi sprzeciw wobec ich usunięcia; Administrator nie wymaga już ich przetwarzania, ale dana osoba potrzebuje ich do działań dot. roszczeń. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 10. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu mającym na celu dopasowanie oraz przedstawienie nowych usług.
 11. W zależności od tego, jakiego rodzaju dane kontaktowe zostały przez Użytkownika podane oraz wyrażonych zgód w miejscach podania danych, mamy prawo do kontaktu z Użytkownikiem, m.in. w sprawie danej usługi, odpowiedzi na pytanie, przesyłaniem informacji handlowych, biuletynów informacyjnych, w związku z marketingiem naszych usług i produktów, przeprowadzaniem badań, pozyskiwaniem opinii. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika. Użytkownik w dowolnym czasie może ją wycofać - tradycyjną drogą pisemną (na adres korespondencyjny: CashFix Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski), ustnie (za pośrednictwem infolinii 538 234 500) lub w drogą elektroniczną ([email protected]). Dane, które służą do komunikacji z Użytkownikiem są przez Administratora przetwarzane do chwili, gdy Użytkownik wycofa swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości. W określonych sytuacjach, które są przewidziane przez przepisy prawa, Administrator może mieć nakaz na przetwarzanie danych przez określony czas.
 12. Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 13. Administrator zastrzega, że ma prawo dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

§ III Polityka Cookies

 1. Serwis w myśl ogólnie przyjętej praktyki przechowuje pliki Cookies, zwane ciasteczkami.
 2. Informacje, które są zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu odczytuje przy kolejnym połączeniu się z danego urządzenia.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na ulokowanie plików Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może wyłączyć ciasteczka poprzez konfigurację swojej przeglądarki.
 5. Pliki Cookies zawierają takie dane jak np. IP urządzenia, dane przeglądarki, dane dot. sesji, dane dot. urządzenia.

§ IV Wykorzystywanie plików Cookies

 1. CashFix Sp. z o.o. pliki Cookies przechowuje przez okres nieokreślony.
 2. Pliki Cookies są przechowywane jedynie w celach pomocniczych, które służą do administrowania Serwisem.
 3. Informacje, które są zawarte w plikach Cookies ujawniane są wyłącznie tym osobom, które są uprawnione do administrowania serwerem Serwisu.
 4. Pliki Cookies są przechowywane jedynie do celów związanych z statystyką oraz dopasowania treści i układu Serwisu do potrzeb Użytkowników.

§ V Google Analytics

 1. Serwis korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics.
 2. Google Analytics korzysta z plików Cookies, aby dać możliwość analizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 3. Informacje, które generują pliki cookies dot. korzystania z Serwisu przez danego Użytkownika, są przekazywane do Google i przechowywane przez tą spółkę na serwerach w USA.
 4. Google korzysta z wyżej wspomnianych informacji do celów związanych z oceną korzystania z Serwisu, raportowania danych dot. ruchu na Serwisie, a także świadczenia innych usług dot. ruchu na stronach internetowych oraz użytkowania Internetu.
 5. Jest możliwość przekazywania wyżej wymienionych informacji przez Google do osób trzecich - w przypadku zobowiązania do ich przekazania w ramach obowiązujących przepisów prawnych bądź jeśli osoby te są odpowiedzialne za ich przetwarzanie w imieniu Google.
 6. Google nie łączy adresu IP danego Użytkownika z innymi danymi, które są w jej posiadaniu.
 7. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć pliki Cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce.
 8. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w celach i zakresie opisanym wyżej.

§ VI Odnośniki do innych stron

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 2. Zasady związane z korzystaniem z innych witryn internetowych oraz ich polityka prywatności są umieszczone na stronach, do których użytkownik jest przekierowywany za pośrednikiem odnośnika.

§ VII Bezpieczeństwo dot. informacji

 1. Administrator gwarantuje, że stosuje niezbędne środki, aby dane osobowe podawane przez Użytkownika były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, ich zniszczeniem bądź utratą.
 2. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych wdrożono zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, fizyczne oraz personalne.

§ VIII Zmiany polityki prywatności

 1. CashFix Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności.
 2. Zmiany mogą dot. m.in. wymogów, które określają przepisy prawne.
 3. O każdej zmianie polityki prywatności Użytkownik jest powiadamiany poprzez umieszczenie informacji w Serwisie.