CashFix arrowWiedza arrowPrzedsądowe wezwanie do zapłaty– wzór z omówieniem

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

– wzór z omówieniem

wezwanie do zapłaty wzór

Większość właścicieli przedsiębiorstw przynajmniej raz w swojej karierze spotkała się z nieprzyjemnościami, związanymi z niepłacącymi kontrahentami. Takie sytuacje sprawiają, że przyszłość ich firmy bywa niepewna. Początkowym etapem odzyskania należnej zapłaty jest windykacja polubowna, do której zaliczyć można przedsądowe wezwanie dłużnika do zapłaty. Dowiedz się, czym jest wezwanie do zapłaty, jak je napisać, w jakim celu oraz jaki potencjał kryje za sobą taki dokument.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co to jest

Będąc przedsiębiorcą, prowadzisz działalność gospodarczą, wykonując na rzecz swoich klientów usługę lub sprzedając im swój towar. Biznes idzie znakomicie, dopóki masz do czynienia z terminowymi płatnościami ze strony kontrahentów. Problem pojawia się, gdy zamiast zarabiać – tracisz.

Aby rozpocząć proces odzyskiwania należności, w pierwszej kolejności należy skupić się na polubownym postępowaniu windykacyjnym, czyli kolokwialnie mówiąc na windykacji miękkiej.

W przypadku pojawienia się tego typu sytuacji pierwszym krokiem będzie zwyczajne poinformowanie płatników o ich zobowiązaniach. Często monity przypominające są wystarczającym środkiem, gdy mowa o pojedynczych incydentach. Klient też człowiek, który może po prostu zapomnieć czy z powodu własnych problemów finansowych spóźnić się z zapłatą.

Jeżeli w dalszym ciągu nie doszło do uregulowania należności w określonym terminie, wierzyciel ma możliwość wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. I właśnie tu dochodzimy do sedna sprawy.

Definicja

Wezwanie do zapłaty jest dokumentem wzywającym dłużnika do spłaty długu. Przyjmuje ono formę pisma wzywającym płatnika do uregulowania zadłużenia oraz informuje o konsekwencjach, które zostaną przedsięwzięte, kiedy dłużnik nie spłaci zobowiązania we wskazanym terminie.

Wezwanie do zapłaty pozwala uchronić wierzyciela przed poniesieniem dodatkowych kosztów, związanych ze skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Dzieje się tak dlatego, że taki rodzaj zawiadomienia działa mobilizująco na jego odbiorcę.

Sporządzając tego typu pismo, wierzyciel wskazuje na:

 • wysokość zobowiązania płatnika i obowiązek zapłaty;
 • termin spłaty długu;
 • możliwość obarczenia dłużnika konsekwencjami, gdy minie termin spełnienia świadczenia, a dłużnik po otrzymaniu przedsądowego wezwania do zapłaty w dalszym ciągu nie ureguluje należności.

Ostateczne wezwanie do zapłaty określane jest także mianem przedsądowego wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty wzór z omówieniem

Odzyskaj pieniądze od dłużnika już teraz!

Wezwanie do zapłaty – podstawa prawna

Tak, jak już wcześniej wspomniano, wezwanie do zapłaty jest jednym z elementów polubownego rozstrzygania sporu między wierzycielem a dłużnikiem.

Obowiązek wysyłania do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty jasno wynika z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, której wejście w życie nastąpiło w styczniu 2016 roku.

Art. 187 § 1 kodeksu postępowania cywilnego podkreśla istotność pozasądowego rozwiązywania tego typu konfliktów, ponieważ wnosząc pozew o zapłatę, jesteś zobowiązany do udzielenia informacji, czy strony podjęły próbę mediacji bądź spróbowały polubownie rozwiązać spór w inny sposób.

W sytuacji gdy takich czynności zabrakło, należy złożyć sądowi wyjaśnienie, z jakiego powodu ich nie podjęto.

Ważne

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest niezbędne, jeżeli wierzyciel jasno nie wyznaczył dłużnikowi terminu spłaty roszczenia. Wówczas wezwanie najzwyczajniej określa datę płatności. Mowa o tym w art. 455 k.c.

Znajdź zweryfikowanego windykatora!

 • Minimum formalności
 • Tylko zweryfikowane oferty
 • Najlepsze firmy windykacyjne na rynku

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Kiedy wysyła się przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Warto wiedzieć, że przepisy prawne nigdzie nie wskazują na to, kiedy powinieneś sporządzić przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Jednakże czas to pieniądz, z tego powodu powinieneś pamiętać, że im szybciej postanowisz wezwać dłużnika do spłaty zaległych należności, tym masz większe szanse na pomyślny obrót sprawy.

Ważne

Wezwanie dłużnika do zapłaty jest koniecznością do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko niemu.

Przeczytaj więcej o windykacji należności w artykule: Windykacja, co to jest i jak ją przeprowadzić skutecznie?

Firmy windykacyjne

Zdarza się, że wierzyciele nie mają czasu, nerwów albo wystarczającej wiedzy, aby przeprowadzić efektywny proces odzyskania swoich pieniędzy.

Odpowiadając na potrzeby swoich klientów, na rynku gospodarczym funkcjonować zaczęły podmioty, specjalizujące się w windykacji długów. Mowa o firmach windykacyjnych oraz kancelariach prawnych świadczących tego typu usługi.

Wyposażone są one w szereg cennych umiejętności, dysponując przy tym zapleczem prawnym i doświadczeniem, które pozwala wypracowywać unikatowe i skuteczne dla każdej sprawy strategie.

Sprawdź, jak działają firmy windykacyjne w tekście: Jak działają firmy ściągające długi? Wszystko, co musisz wiedzieć

Sposoby doręczenia do dłużnika wezwania do zapłaty

To, w jaki sposób dostarczysz dłużnikowi pismo wzywające do zapłaty, nie ma większego znaczenia. Możesz to uczynić za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
 • poczty elektronicznej,
 • firmy windykacyjnej albo kancelarii prawnej,

można także dostarczyć takie wezwanie osobiście.

Ważne

Dobre udokumentowanie wezwania do zapłaty jest niezbędne. Przykładem w tym wypadku będzie wysłanie wezwania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru czy zażądanie podpisu przy osobistym doręczeniu pisma.

Dlaczego ma to aż takie znaczenie? Otóż w trakcie postępowania nakazowego czy w e-sądzie, obowiązkowo należy udowodnić, iż podjęte zostały czynności z zakresu windykacji polubownej. Ostateczne wezwanie do zapłaty, jak już dobrze wiesz, się do nich zalicza.

Ponadto zasada ta wymagana jest też przy dopisaniu nieuczciwego kontrahenta na listę zadłużonych prowadzoną przez biuro informacji gospodarczej.

Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty

W internecie można natknąć się na niezliczoną ilość przykładowych wezwań do zapłaty. Wynika to z tego, że nie obowiązuje żaden narzucony wzór takiego dokumentu. Możesz więc sporządzić go samodzielnie, pamiętając o niezbędnych do zawarcia elementach.

Elementy obowiązkowe

Prawidłowo skonstruowane przedsądowe wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • dane dłużnika i dane wierzyciela,
 • kwota zadłużenia,
 • tytuł, z jakiego wynika obowiązek zapłaty (np. faktura, umowa),
 • termin spłaty zobowiązania (zazwyczaj 7 lub 14 dni),
 • czytelny podpis wierzyciela.

Elementy dodatkowe

Nie są one konieczne, ale niekiedy warto je w takim piśmie zawrzeć. Będą to:

 • załączniki – np. kopia nieopłaconej faktury, która jest przedmiotem wezwania do zapłaty,
 • wartość odsetek za opóźnienie, jeśli zostały naliczone,
 • kwota rekompensaty za prowadzenie działań windykacyjnych, jeśli została naliczona (art. 10. - Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych),
 • numer konta, na który powinny wpłynąć środki przeważnie wyszczególnia się go na fakturze lub innym dokumencie, który potwierdza powstanie zobowiązania,
 • informacja o tym, że brak uregulowania zaległości skończy się skierowaniem sprawy do sądu, a tym samym rozpoczęciem postępowania sądowego, co wiąże się z obarczeniem dłużnika związanymi z nim kosztami,
 • propozycja rozłożenia długu na raty.

Co więcej, forma takiego dokumentu oraz słownictwo powinno być formalne i stanowcze. Dla podkreślenia wagi sytuacji można wykorzystać wyróżnienie najważniejszych komponentów wezwania kolorem czerwonym czy powiększoną czcionką.

Więcej o rekompensacie znajdziesz tu: 40 euro, czyli rekompensata za opóźnienie w płatnościach

Wzór z omówieniem

Nie potrzebujesz ścisłego i narzuconego wzoru przedsądowego wezwania do zapłaty, jeżeli tylko uwzględnisz w nim obowiązkowe elementy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie przykładowy wzór pisma tego rodzaju wraz ze szczegółowym omówieniem poszczególnych części krok po kroku. Możesz je wykorzystać do własnych celów.

Zleć windykację należności

wezwanie do zapłaty wzór

Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące tego, jak wypełnić wezwanie do zapłaty.

przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór

Miejscowość i data

Wypełnienie pisma rozpoczynasz od wpisania nazwy miejscowości, w której go sporządzono oraz dokładną datę, na którą przypadło jego przygotowanie.

Dane wierzyciela

W tym miejscu należy uzupełnić dane personalne wierzyciela. Jeśli mowa o przedsiębiorstwie, będzie to nazwa firmy oraz jej siedziba, KRS i dane do kontaktu, np. numer telefonu czy adres e-mail.

Dane dłużnika

Wypełniając dane dłużnika, należy pamiętać o jego imieniu, nazwisku oraz adresie zamieszkania. Jeżeli mówimy o osobie prawnej, będzie to nazwa firmy oraz jej adres.

przedsądowe wezwanie do zapłat wzór

Tytuł, z którego wynika zadłużenie

W tej części wezwania należy wypisać stosunek prawny oraz wskazać podstawę, z której wynika obowiązek zapłaty. Może to być umowa albo faktura wraz z jej numerem.

Jak napisać wezwanie do zapłaty

Kwota należności

Jest to zsumowana, całościowa kwota należna do zapłaty. Może liczyć sobie wartość niezapłaconej faktury (lub faktury), a także naliczone odsetki czy rekompensatę za windykację.

Termin płatności

Określenie dokładnego terminu płatności dla dłużnika. Najczęściej jest to 7 lub 14 dni roboczych.

Numer rachunku

Wskazanie sposobu rozliczenia. Jeżeli ma być to przelew na konto bankowe, należy podać numer rachunku, na który mają zostać wpłacone pieniądze.

wzór wezwania do zapłaty

Podpis

Ostatnim, ale wcale niemniej ważnym elementem jest podpis osoby wzywającej dłużnika do zapłaty. Będzie to kolejno imię oraz nazwisko wierzyciela, a także jego własnoręczny i czytelny podpis.

Kto może wystawić przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to sprawdzony sposób na zdyscyplinowanie kontrahentów mających skłonności do opóźnień w spłacie.

Pytanie brzmi, czy każdy może wystawić taki dokument?

Sprawa klaruje się następująco – wezwanie do zapłaty może wysłać każda osoba fizyczna bądź prawna, która podejmuje się odzyskania zaległych należności.

Wezwanie do zapłaty wystawić może przykładowo:

 • bank,
 • firma windykacyjna,
 • spółdzielnia mieszkaniowa,
 • osoba fizyczna,
 • przedsiębiorstwo.

Co do zasady jednak pismo wzywające dłużnika do uregulowania zobowiązania wysyłane jest bezpośrednio przez wierzyciela albo firmę windykacyjną czy kancelarię prawną, które to obsługują sprawę zadłużenia.

Nieważne wezwanie do zapłaty – kiedy?

Nieważność wezwania do zapłaty ściśle wiąże się z przedawnieniem należności. Przedawnienie roszczenia to termin, po jakim zadłużony w świetle prawa może odmówić jego zapłaty.

Co to oznacza dla wierzyciela? No cóż, nie ma on wtedy możliwości uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty ani skierowania sprawy do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Terminy przedawnienia zostały określone przez kodeks cywilny, a dokładniej w art. 118 k.c.

Asem w rękawie wierzycieli będzie przerwanie biegu przedawnienia. Może to nastąpić, gdy zadłużony np. uzna dług, wystosowując do swojego wierzyciela prośbę o rozłożenie spłaty na raty.

Wiesz już, czym jest wezwanie do zapłaty, kiedy, komu i kto je wystawia. Nadszedł czas na krótkie podsumowanie zebranych informacji.

Podsumowanie

 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest skuteczną metodą windykacji polubownej.
 • Szybka reakcja i spłacenie przez dłużnika zaległości może uchronić go przed skierowaniem sprawy na etap postępowania sądowego.
 • Wezwanie do zapłaty, które wzywa dłużnika do uregulowania należności, zazwyczaj wysyłane jest przez wierzyciela.
 • Wezwanie do zapłaty można wysłać listem poleconym, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.
 • Firmy windykacyjne oraz kancelarie prawne mogą wezwać dłużnika do zapłaty w imieniu wierzyciela.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redaktorka serwisu internetowego, pasjonatka i adeptka psychologii klinicznej. Zawodowo związana z tematem windykacji należności i zarządzania wierzytelnościami. Techniczka organizacji reklamy. Prywatnie miłośniczka obcowania z naturą, podróży i gier planszowych.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Windykator a komornik różnice

Windykator a komornik, czym się od siebie różnią?

Windykator a komornik to nie to samo. Sprawdź, co może windykator, a co komornik i na jakim etapie ściągania długu współpracują z wierzycielem.

Autor: Klaudia Borkiewicz|28.10.2022 r.
Jak odzyskać należność

Odzyskiwanie należności – fakty i mity na temat windykacji długów

Odzyskiwanie należności to temat, wokół którego narosło wiele mitów. Sprawdź, jakie są fakty i mity o windykacji długów.

Autor: Klaudia Borkiewicz|22.09.2022 r.
Ściąganie długów

Ściąganie długów – samodzielnie czy z firmą windykacyjną?

Ściąganie długów samemu bywa nieskuteczne. Sprawdź, dlaczego opłaca się zlecić windykację należności profesjonalnej firmie windykacyjnej.

Autor: Klaudia Borkiewicz|29.08.2022 r.