CashFix arrowRegulamin

Regulamin

Poznaj zasady, na podstawie których możemy świadczyć Ci usługę porównania.

§ I Definicje

W niniejszym Regulaminie zostały użyte terminy z następującym znaczeniem:

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług, a jej cel nie jest związany w sposób bezpośredni z jej działalnością zawodową bądź gospodarczą.
 2. Usługodawca – CashFix Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000762428, NIP: 7831794383, Regon 382035212.
 3. Serwis – portal internetowy, który znajduje się pod adresem cashfix.pl.
 4. Administrator – podmiot, który zarządza serwisem, jest także właścicielem domeny cashfix.pl.
 5. Usługi – umożliwienie otrzymania darmowej usługi porównania ofert kancelarii i firm zaprezentowanych w Serwisie.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, która korzysta z zasobów lub usług dostępnych w serwisie lub za pomocą Call Center.
 7. Call Center – serwis telefoniczny Usługodawcy.
 8. Konsultant Call Center – pracownik obsługujący Call Center.
 9. Polityka Prywatności – integralna część niniejszego Regulaminu, w której zostały sprecyzowane zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony. Dokument określa także cel oraz funkcje oprogramowania wdrożonego do teleinformatycznego systemu Użytkownika.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§II Ogólne warunki

 1. Użytkownik, który jest zainteresowany uzyskaniem oferty firmy windykacyjnej lub kancelarii, może bezpłatnie skorzystać z porównywarki ofert dostępnej w Serwisie, prowadzonej przez CashFix Sp. z o.o. Po przekazaniu danych do Partnerów, z którymi Administrator ma zawartą umowę na powierzanie danych osobowych, Użytkownik ma możliwość wyboru najlepszej oferty i podpisania umowy na prowadzenie sprawy.
 2. Serwis zawiera również treści, które mają charakter informacyjny, a korzystanie z nich nie wymaga podania danych osobowych bądź rejestracji w Serwisie.
 3. Aby korzystać z Usług Użytkownik musi zaakceptować Regulamin. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
 4. Jeśli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik narusza zasady Regulaminu ma prawo odmówić mu świadczenia Usług.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie cashfix.pl. Jego forma umożliwia zapis, odtworzenie oraz zapoznanie się z jego treścią w dowolnej chwili.

§ III Opis usług

 1. Przedmiotem umowy, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa jest zawierana w momencie, gdy Użytkownik akceptuje Regulamin. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, tj. umowa trwa do chwili rezygnacji przez Użytkownika z Usługi bądź odstąpienia umowy.
 2. Świadczone w ramach Serwisu usługi polegają na:
  • gromadzeniu informacji od osób, które są zainteresowane ofertą kancelarii i firm windykacyjnych,
  • umożliwieniu skorzystania z porównywarki ofert kancelarii i firm windykacyjnych,
  • umożliwieniu kontaktu w celu zaprezentowania oferty.
 3. Użytkownik ma możliwość wypełnienia dostępnego w Serwisie formularza porównywarki, podając dane z faktury (np. termin płatności, kwotę faktury), które są wymagane do przedstawienia ofert.
 4. Dodatkowo niezbędne jest podanie takich danych jak: imię wierzyciela, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail
 5. Użytkownik, który chce otrzymać porównanie ofert musi zaznaczyć zgodę na akceptację regulaminu.
 6. Po wprowadzeniu niezbędnych danych do porównywarki i akceptacji regulaminu wyświetlają się wszystkie oferty dostępne dla wierzytelności Użytkownika.
 7. W wynikach porównania prezentowane oferty zawierają orientacyjne stawki kancelarii i firm windykacyjnych, tj. opłaty wstępne, opłaty za sukces, opłaty dodatkowe, prowizje.
 8. Na podstawie wprowadzonych informacji Konsultant Call Center kontaktuje się z Konsumentem w celu potwierdzenia zainteresowania ofertami i poprawności danych.
 9. Korzystanie z porównywarki ofert jest bezpłatne.
 10. Użytkownik ma możliwość pozostawienia w Serwisie prośby o kontakt telefoniczny z Call Center przy wykorzystaniu przycisku “zostaw numer - oddzwonimy”. Konsultant Call Center kontaktuje się z Użytkownikiem w najbliższym możliwym czasie.
 11. Dane z formularza porównywarki są oceniane automatycznie.
 12. CashFix Sp. z o.o. nie zawiera umów o obsługę prawną, nie działa w imieniu kancelarii i innych firm, nie bierze udziału w zawieraniu lub realizacji umów o obsługę prawną
 13. Wypełnienie formularza porównywarki nie oznacza zawarcia umowy o obsługę prawną. Użytkownik nie jest też zobowiązany do podpisania takiej umowy.
 14. Z usług świadczonych przez Usługodawcę można zrezygnować. O rezygnacji Użytkownik musi powiadomić Usługodawcę, do tego momentu usługa będzie świadczona.

§ IV Przekazanie danych Użytkownika do Partnerów

 1. W ramach usługi świadczonej przez Usługodawcę dane osobowe i informacje o wierzytelności podane przez Użytkownika mogą być przekazywane do Partnerów Usługodawcy.
 2. Od chwili ich udostępnienia Partnerzy Usługodawcy stają się administratorami tych danych osobowych. CashFix Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych, z wyjątkiem gdy sam je przetwarza i wyłącznie w takim zakresie.
 3. CashFix Sp. z o.o. nie jest stroną umowy o obsługę prawną. Nie jest także reprezentantem żadnej ze stron przy jej podpisywaniu.
 4. Informacje dot. ofert Partnerów, które są udostępniane Użytkownikowi nie stanowią czynności doradztwa prawnego czy finansowego.

§ V Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Usługą należy składać mailowo na adres: [email protected] w okresie 7 dni od momentu zdarzenia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi dot. świadczenia Usługi i zawierać uzasadnienie i przyczyny reklamacji oraz imię, nazwisko oraz adres użytkownika.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na ten sam adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne. Decyzja dot. reklamacji jest ostateczna.
 4. Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich praw w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

§ VI Ochrona danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez CashFix Sp. z o.o. jest realizacja umowy, a przedmiotem umowy jest świadczenie usług.
 2. Administratorem danych osobowych, które Użytkownik podaje w formularzach jest CashFix Sp. z o.o.
 3. Dane osobowe, które zostają umieszczone w formularzach Administrator przetwarza tylko w celu realizacji Usług. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 4. Dane osobowe są przekazywane Partnerom Usługodawcy na podstawie zgody Użytkownika i w celu realizacji umowy.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez czas, który jest konieczny do świadczenia usług bądź do czasu rezygnacji z usługi, rozwiązania umowy, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której te dane dotyczą. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest wymagany przez prawo oraz w celu zabezpieczenia roszczeń.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu dot. ich przetwarzania oraz wniesienia skargi.
 7. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe, jednak jest to konieczne do realizacji usług.
 8. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich.
 9. Administrator zapewnia, że stosuje środki organizacyjne oraz techniczne, które gwarantują bezpieczeństwo danych.

§ VII Rezygnacja z usług oraz odstąpienie od umowy

 1. Jeśli osoba korzystająca z Serwisu jest konsumentem w znaczeniu art. 221 kodeksu cywilnego, to ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usługi składając stosowne oświadczenie pisemne w ciągu 14 dni od chwili zawarcia umowy.
 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usługi, jednak w tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie u Usługodawcy.

§ VIII Wymagania techniczne Serwisu

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika stałego dostępu do Internetu, jak również posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
  1. przeglądarka Microsoft Edge w wersji co najmniej 16, Firefox w wersji co najmniej 54.0, Chrome w wersji co najmniej 58.0, Opera w wersji co najmniej 44, Safari w wersji co najmniej 10.1,
  2. włączona obsługa Cookies i JavaScript,
  3. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768,
  4. dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2,
  5. do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies

§ IX Postanowienia końcowe

 1. CashFix Sp. z o.o. zastrzega, że w niniejszym regulaminie mogą pojawiać się zmiany, jednak o każdej zmianie regulaminu informuje Użytkowników.
 2. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na zawarcie umowy na świadczenie usługi.
 3. W sprawach, które nie są regulowane przez regulamin swoje zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawnych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dn. 07.09.2021 r.