CashFix arrowWiedza arrowSkup długów– co to jest i na czym polega?

Skup długów

 – co to jest i na czym polega?

Sprzedaż długu

Prowadząc działalność gospodarczą, z pewnością starasz się utrzymać płynność finansową swojego przedsiębiorstwa. Niewypłacalni kontrahenci mogą jednak skutecznie Ci w tym przeszkodzić. O tym, na czym polega sprzedaż długów, kto skupuje długi oraz o innych alternatywach odzyskania należności przeczytasz w artykule poniżej.

Czym jest skup długów?

Sprzedaż wierzytelności to nic innego jak uregulowana prawnie przez kodeks cywilny (art. 509 – 518 k.c.) możliwość przelewu (przeniesienia) wierzytelności ze zbywcy na nabywcę.

Innymi słowy aktualny wierzyciel, wobec którego istnieje dług, przekazuje co do niego wszelkie prawa, w tym także roszczenia o zaległe odsetki, innemu podmiotowi.

Brzmi zbyt skomplikowanie?

Najprościej mówiąc, Ty pozbywasz się problemu, związanego z niewypłacalnym kontrahentem, poprzez sprzedaż długu komuś innemu, a nowy właściciel wierzytelności przejmuje na siebie całą odpowiedzialność za jej odzyskanie.

Będzie to znaczyło, że podjęcie jakichkolwiek czynności związanych z windykacją, m.in. wzywanie dłużnika do zapłaty czy postępowanie sądowo-egzekucyjne, nie będzie już Twoim zmartwieniem.

Sprawdź: Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem

Cesja wierzytelności

Definicja:

Cesja wierzytelności to rodzaj umowy cywilnoprawnej, umożliwiający przelanie praw do wierzytelności na inny podmiot czy osobę fizyczną.

Warto podkreślić, iż wierzyciel może dokonać cesji wierzytelności, dzięki czemu na podstawie obowiązującego prawa, może on przenieść do niej wszelkie prawa na inną osobę.

Będzie to znaczyło, że dokonanie przez dłużnika spłaty zobowiązania i tym samym odzyskanie długu, nie będzie już Twoim zmartwieniem.

Prawo stanowi, że „wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania” (art. 509 § 1 k.c.). Nie zdejmuje to z Ciebie jednak obowiązku poinformowania dłużnika o zaistniałym fakcie, a jeśli tego nie zrobisz, spada on na nowonabywcę wierzytelności.

Co istotne taka informacja musi trafić do dłużnika w formie zawiadomienia o cesji wierzytelności.

Porównaj oferty najlepszych firm windykacyjnych

Jak sprzedać długi?

Skoro terminologię mamy już za sobą, pora przejść do zagadnień praktycznych. Skupowanie długów odbywa się przy wykorzystaniu następujących metod:

 • skup wierzytelności,
 • bezpośrednie zgłoszenie się do firmy windykacyjnej,
 • sprzedaż kontrahentom branżowym,
 • sprzedaż indywidualna.

Giełda długów

Giełda długów to rejestr informacji gospodarczych, który umożliwia wystawienie oferty przelewu wierzytelności, czyli sprzedaży długu. Do publicznej wiadomości zostaje podany stan zadłużenia oraz dane dłużnika, pozwalające na identyfikację, a tym samym na jego namierzenie.

Giełda długów miewa zastosowanie nie tylko w rękach osób mających zamiar skupu długów.

Korzystają z niej również przedsiębiorcy, którzy chcą zweryfikować swojego potencjalnego kontrahenta. Jeśli znajduje się on na „czarnej liście”, podjęcie z nim współpracy należałoby przemyśleć co najmniej dwa razy.

Skupowaniem wierzytelności zajmują się również firmy windykacyjne, które czerpią z tego zyski. Należy jednak wspomnieć, że tego typu należności chętnie kupują również podmioty, które, albo same mają zobowiązanie względem dłużnika na liście, albo chcąc zarobić, decydują się na samodzielną windykację.

Wystawiając ofertę sprzedaży należności na giełdzie długów, udzielasz potencjalnym kupcom informacji, takich jak kwota i podstawa roszczenia oraz cena, za którą chciałbyś sprzedać swoją wierzytelność.

W sytuacji gdy sprzedajesz dług osoby prywatnej, musisz podać dane pozwalające na jej identyfikację i kontakt, a więc imię, nazwisko i miasto zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

Skup długów za gotówkę – dlaczego warto skorzystać?

Skup długów za gotówkę to szybki proces, który ma trzy bardzo ważne zalety. Są to aspekty, które mogą przekonać każdego przedsiębiorcę, jeśli ten ceni swój czas i bezpieczeństwo.

 1. Szybki dostęp do środków

Skorzystanie z usług skupu długów umożliwia wierzycielom szybki dostęp do gotówki. Zamiast czekać na proces windykacyjny lub negocjacje z dłużnikiem, wierzyciel może natychmiast otrzymać część kwoty zaległego długu.

 1. Minimalizacja ryzyka

Skup długów pozwala wierzycielowi zminimalizować ryzyko związanego z długiem. Nawet jeśli dłużnik nie spłaci całej kwoty, wierzyciel otrzymuje pewną sumę natychmiastowo, co ogranicza ryzyko związek z brakiem spłaty.

 1. Uniknięcie długotrwałego procesu windykacyjnego

Proces windykacyjny może być czasochłonny i kosztowny. Skup długów umożliwia uniknięcie długotrwałego oczekiwania na spłatę oraz potencjalnych kosztów związanych z procedurami windykacyjnymi.

Skup wierzytelności

Skup wierzytelności oznacza, że firma zajmująca się skupem nabywa od wierzycieli ich zaległe wierzytelności w zamian za określoną kwotę pieniędzy. Ten proces może obejmować zakup pojedynczych faktur, jak również portfeli wierzytelności od różnych wierzycieli, zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych.

Główne cechy skupu wierzytelności w firmach windykacyjnych to:

 1. Negocjacje warunków w sprawie skupu wierzytelności

Przed dokonaniem skupu wierzytelności następują negocjacje między firmą windykacyjną a wierzycielem, którego wierzytelności są przejmowane. Warunki transakcji obejmują zazwyczaj cenę nabycia wierzytelności, terminy płatności, a także ewentualne warunki dodatkowe.

 1. Firma windykacyjna nabywa wierzytelność 

Firma windykacyjna nabywa prawa do zaległych wierzytelności od innych podmiotów, często od innych firm, banków, czy instytucji finansowych. Wierzytelności te mogą obejmować różne rodzaje długów, takie jak niezapłacone faktury, kredyty, czy zobowiązania finansowe. Tak samo firma może nabyć Twoją wierzytelność, gdy już ustalicie warunki.

 1. Przejęcie ryzyka i odpowiedzialności 

Po dokonaniu transakcji firma windykacyjna przejmuje ryzyko związane z odzyskaniem długu. W praktyce oznacza to, że wszelkie koszty i trudności związane z odzyskaniem zaległych płatności stają się obowiązkiem firmy windykacyjnej.

Bezpośrednie zgłoszenie się do firmy windykacyjnej

Aby niemalże natychmiast zasilić swoje konto, najlepiej będzie sprzedać dług firmie windykacyjnej. Zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność czasu, który związany byłby z windykacją polubowną, a w niektórych przypadkach nawet z postępowaniem sądowym.

Korzystać z niego mogą również przedsiębiorcy, dla których dotychczasowa windykacja należności zakończyła się fiaskiem.

Skupowanie wierzytelności przez firmy windykacyjne okazuje się dla nich świetnym sposobem na zarobek, kiedy odzyskanie należności nie doszło do skutku.

Musisz się przygotować jednak na to, że kwota, którą otrzymasz za taką wierzytelność, będzie pomniejszona o wynagrodzenie firmy windykacyjnej. Będzie to oznaczać, że co prawda nie odzyskamy całej kwoty zadłużenia, ale zyskamy na czasie, nie narażając się na stres, związany z całym procesem windykacji.

Sprzedaż kontrahentom branżowym

Sprzedaż wierzytelności będzie opłacalnym rozwiązaniem dla kupca, który chciałby w ten sposób spełnić zobowiązanie wobec swojego kontrahenta.

Dokonując zakupu danej wierzytelności, która jest długiem jego wierzyciela wobec innego podmiotu, może potrącić jej wartość od swojego długu, przez co kwota należna zniknie lub znacząco się pomniejszy.

Przykład:

Firma X zajmuje się produkcją okien, które sprzedała hurtowni Z. Hurtownia Z zalega z zapłatą za towar firmie X. Następnie hurtownia Z sprzedała okna do salonu okien, który to z kolei nie płaci w terminie tejże hurtowni. Będzie to oznaczać, że hurtownia Z jest dłużnikiem firmy X, a salon okien stał się dłużnikiem dla hurtowni Z. W momencie, kiedy salon okien zakupi wierzytelność od firmy X, stanie się on wierzycielem dla hurtowni. Wtedy salon okien i hurtownia będą dla siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami, co pozwoli na dokonanie rozliczenia należności.

Skup długów jak wygląda i jakie długi można wystawić na sprzedaż?

Kiedy nie można sprzedać długu?

Sprzedaż długów wydawać by się mogło, iż pozbawiona jest większych trudności, co nie oznacza, że nie ma ich w ogóle. Wcześniej wspominaliśmy o kilku ograniczeniach, które mogą zdecydowanie utrudnić, a nawet uniemożliwić Ci sprzedaż wierzytelności. Wynikać mogą one z:

 • umowy jeżeli pomiędzy Tobą a dłużnikiem zawarta została umowa, a w niej stosowny zapis bądź klauzula, w której zastrzeżono, że dług nie może zostać odsprzedany. Istnieje opcja, że dłużnik wyrazi zgodę na tego typu przedsięwzięcie, jednak jeśli tego nie zrobi, a właściciel należności mimo to postanawia ją sprzedać, umowa cesji z nabywcą jest nieważna,
 • właściwości zobowiązania jeżeli posiadasz zobowiązania prawne, którego świadczenie musi zostać spełnione wyłącznie w odniesieniu do konkretnej osoby. Za przykład posłużyć tutaj może zobowiązanie alimentacyjne czy emerytalne,
 • ustawy jeśli pomiędzy stronami została zawarta umowa o pracę, która tyczy się między innymi wynagrodzenia. Prawa dożywocia, pierwokupu, odkupu, służebności osobistej, to prawa niezbywalne z mocy ustawy, wierzyciel nie może przenieść ich na inny podmiot,
 • postępowania reklamacyjnego jeżeli w związku ze sprzedażą Twojego produktu bądź wykonaniem usługi toczy się postępowanie reklamacyjne, tego typu roszczenia uznaje się za sporne.

Kiedy sprzedaż długów się opłaca?

Sprzedaż długów firmie windykacyjnej wydaje się korzystną opcją dla wielu przedsiębiorców, ale nie dla wszystkich takie rozwiązanie okaże się opłacalne.

Wystawieniem wierzytelności na sprzedaż powinni zainteresować się przede wszystkim osoby, które:

 • potrzebują natychmiastowego zastrzyku finansowego,
 • nie chcą narażać się na stres, związany z upominaniem się dłużnika (często mało skutecznym) o swoje pieniądze,
 • cenią sobie czas, ponieważ proces samodzielnej windykacji potrafi być zarówno kosztowny, jak i długotrwały,
 • chcą uniknąć ryzyka, a co za tym idzie strat. W oczekiwaniu na wyrok i egzekucję komorniczą dłużnik może zamknąć swoją działalność lub ogłosić upadłość.

Znajdź zweryfikowanego windykatora!

 • Całkowicie za darmo
 • Tylko sprawdzone oferty
 • Dostęp do najlepszych firm windykacyjnych

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Sprzedaż długów – wady

Wiesz już, czym jest skup długów, jak sprzedać dług oraz wiesz, w jakich przypadkach ta metoda jest najkorzystniejsza. Wykup wierzytelności skupia się na szybkiej transakcji i pozbyć się nazapłaconych faktur. Jest to metoda, która ma swoje zalety.

Nie jest ona jednak pozbawiona wad. Czasem sam proces sprzedaży wierzytelności jest na tyle skomplikowany i nierentowny, że najrozsądniejszym wyjściem będzie powierzenie swojego długu w ręce firmy windykacyjnej.

Omówmy teraz argumenty, które mogą zniechęcić Cię jako potencjalnego zbywcę.

Porównaj oferty firm windykacyjnych

Koszt

Wspominaliśmy już o tym, że sprzedaż długów jest doskonałą opcją dla osób chcących w szybki sposób zasilić swoje konto, unikając przy tym stresu związanego z windykowaniem swoich kontrahentów.

Owszem, sprzedajesz wierzytelność czyli otrzymujesz za nią zapłatę, ale praktycznie nigdy nie znajdziesz kupca, od którego otrzymasz równowartość wystawionej na giełdzie faktury.

Na podstawie raportów finansowych firm windykacyjnych możemy założyć, że dla faktur przeterminowanych jest to ok. 50% nominalnej wartości długu, a dla faktur przedawnionych będzie to wynosić 5-10% nominalnej wartości wierzytelności.

To czysty biznes, nabywca chce zarobić, a nie dobrodusznie odjąć Ci problemów.

Najatrakcyjniejsze dla kupca wierzytelności mają następujące cechy:

 • okres przeterminowania faktury nie jest długi,
 • komornik nie podjął próby egzekucyjnej,
 • dłużnik posiada majątek, który można spieniężyć,
 • dłużnik uznał i potwierdził dług na piśmie,
 • dług nie jest przedawniony, natomiast roszczenie jest wymagalne i bezsporne.

Nawet jeśli tylko jedno z powyższych kryteriów nie zostaje spełnione, wartość Twojej wierzytelności drastycznie spada.

Ilość

Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, czy sprzedajesz wierzytelność, czy wierzytelności.

Firmy skupujące długi, które profesjonalnie zajmują się ich odzyskiwaniem, z reguły zainteresowane są zakupem co najmniej kilku wierzytelności w formie pakietu. Minimalizują w ten sposób ryzyko, które nieodzownie związane jest z windykacją pojedynczych należności.

Czas

Jeśli zaintrygował Cię temat sprzedaży długów, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to dopiero początek drogi, który nie jest gwarantem pozbycia się niezapłaconej faktury.

Samo wystawienie oferty nie załatwia problemu. Trzeba jeszcze znaleźć kupca.

Zazwyczaj nabywcy mają w czym wybierać i bardzo łatwo o sytuację, kiedy ogłoszenie innego zbywcy jest atrakcyjniejsze od Twojego. To generuje dodatkowy czas, jaki musisz poświęcić oczekiwaniu na ofertę kupna długu względem Ciebie.

Skup długów zalety i wady Windykacja z firmą windykacyjną jakie ma zalety i korzyści?

Skup długów a RODO

Dość newralgiczną kwestią, która nurtuje zarówno wystawców wierzytelności na giełdzie długów, jak i samych dłużników, są przepisy RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych — [Dz.UE L 119/1].

Jak powszechnie wiadomo, rozporządzenie to wprowadza wiele regulacji dotyczących rozpowszechniania danych osobowych.

Spowodowało ono niemałe zamieszanie tak naprawdę wszędzie, gdzie istniała możliwość ich wyjawienia. I w tym przypadku wszelkie wątpliwości z tym związane nie są bezzasadne.

W związku z powyższym spieszymy z odpowiedzią na pytanie, czy sprzedaż długów na giełdzie wierzytelności jest legalna? - Tak, jest.

Jasne stanowisko w tej sytuacji przedstawia Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), który to po przeprowadzonej kontroli potwierdził, iż publikacja imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania dłużnika jest jak najbardziej zgodna z unijnym rozporządzeniem.

Dług osoby prywatnej na giełdzie wierzytelności

Komplikacje pojawiają się wówczas, kiedy naszym dłużnikiem jest osoba fizyczna. Wobec takich okoliczności prawo pozwala na upublicznienie danych osobowych tylko w przypadku, gdy dług jest zasądzony. Oznacza to tyle, że sprawa trafiła na wokandę, a dłużnik otrzymał wyrok sądowy nakazujący spłatę zadłużenia.

Zleć windykację długów

Podsumowanie

 • Sprzedaż długu to przeniesienie praw do wierzytelności na nowego nabywcę w drodze umowy cesji.
 • Giełdą długów nazywamy rejestr informacji gospodarczych, który umożliwia nam wystawienie oferty sprzedaży wierzytelności.
 • Umowa cesji wierzytelności jest umową cywilnoprawną, zawieraną pomiędzy zbywcą a nabywcą. Na podstawie umowy cesji wierzytelności następuje przelanie do niej praw na osobę trzecią.
 • Giełda wierzytelności jest pomocna, gdy zależy nam na utrzymaniu płynności finansowej firmy.
 • Zakup wierzytelności to częsta praktyka wśród firm windykacyjnych.
 • Jeżeli dłużnik nie wywiąże się z umowy i nie dokona spłaty zadłużenia, użyteczne będzie skorzystanie z usług firm windykacyjnych.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.

Obsługa wierzytelności – komu ją powierzyć?

Masz dłużników i szukasz wsparcia? Dowiedz się komu powierzyć obsługę wierzytelności, by bez stresu i jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze.

Autor: Anna Sójka|22.04.2024 r.
zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka – różnica. Co możesz odzyskać?

Co to jest zadatek, a co to zaliczka? Czym się od siebie różnią i czy w ogóle się różnią? Kiedy powinny być Ci zwrócone? Sprawdź.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.05.2023 r.
Sprzedaż długów

Sprzedaż długów – jak to wygląda w praktyce?

Sprzedaż długów to jedno z rozwiązań dzięki, któremu można w szybki sposób odzyskać środki z zaległych faktur. Dowiedz się, jak ten proces przebiega.

Autor: Anna Sójka|14.05.2024 r.