CashFix arrowWiedza arrowEuropejski nakaz zapłaty formularz– jak złożyć pozew o wydanie?

Europejski nakaz zapłaty formularz

 – jak złożyć pozew o wydanie?

Europejski nakaz zapłaty

Współprace zagraniczne mają wysoki potencjał na dobry zarobek. Wie o tym każdy, kto prowadzi interesy z firmą z innego państwa Unii Europejskiej. Problem rodzi się, gdy kontrahent spoza kraju nie zapłacił za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Czy możesz odzyskać pieniądze od takiej firmy? Jedną z opcji jest europejski nakaz zapłaty – dowiedz się, jak go uzyskać.

Europejski nakaz zapłaty – co to jest?

Na myśl o ściąganiu długu od kontrahenta z zagranicy drży każdy przedsiębiorca. No cóż, nie powinno być to żadnym zaskoczeniem, gdyż na ogół wiadomo, że dochodzenie swoich roszczeń w Polsce jest o wiele prostsze niż poza krajem. 

W szczególności tyczy się to wyjątkowo skomplikowanych procedur formalnych, co związane jest przede wszystkim odmiennością instytucji czy systemu prawnego. 

Na szczęście nie masz związanych rąk, ponieważ europejski nakaz zapłaty pomoże Ci windykować należność od dłużników we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Królestwa Danii.

Definicja

Europejski nakaz zapłaty jest unijnym dokumentem, która służy dochodzeniu roszczeń pieniężnych w krajach Unii Europejskiej (poza Danią).

Wydanie europejskiego nakazu zapłaty, jeśli stanie się wykonalny, pozwala na uzyskanie tytułu wykonawczego (tj. dokumentu, dzięki któremu możesz odzyskać pieniądze poprzez komornika sądowego) w szybki i pozbawiony konieczności przeprowadzenia długiego procesu sądowego sposób.

Sprawdź: Klauzula wykonalności, co to jest? – wzór

Kiedy stosuje się europejski nakaz zapłaty?

Wydanie europejskiego nakazu zapłaty umożliwia Ci dochodzenie tylko bezspornych roszczeń pieniężnych, które mają charakter transgraniczny

Ważne

Europejski nakaz zapłaty można zastosować jedynie w sprawach cywilnych i handlowych.

Czym są transakcje transgraniczne

Żeby zyskać pewność, czy aby na pewno możesz skorzystać z wydania europejskiego nakazu zapłaty, musisz wiedzieć, czy transakcja między Tobą a dłużnikiem miała charakter transgraniczny.

Definicja

Transgraniczna sprawa to taka, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu lub siedzibę przedsiębiorstwa w państwie członkowskim UE innym niż państwo, w którym mieści się sąd, który ją rozpatruje.

Innymi słowy, załóżmy, że prowadzisz w Polsce firmę i pozywasz kontrahenta mającego siedzibę we Włoszech przed sąd polski.

Wówczas mamy do czynienia ze sprawą transgraniczną.

Dlaczego warto wnieść pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty?

W sprawie europejskiego nakazu zapłaty warto wziąć pod uwagę rachunek zysków i strat

W tym przypadku korzyścią będą przede wszystkim mniejsze koszta związane z przeprowadzeniem postępowania sądowego na podstawie europejskiego nakazu zapłaty w przeciwieństwie do prowadzenia sprawy za granicą, co potrafi być długie i mozolne (np. w Polsce).

Mocną stroną będzie w tym przypadku również krótki czas trwania procesu. 

Cała procedura wydania nakazu trwa zwykle do 30 dni. Osobie pozwanej po odebraniu nakazu zapłaty przysługuje kolejne 30 dni na ustosunkowanie się do otrzymanego pisma. 

Po tym czasie, jeśli osoba pozwana nie wniosła sprzeciwu, europejski nakaz zapłaty staje się wykonalny. Czas ten może ulec jednak wydłużeniu, np. w przypadku wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Dowiedz się więcej: Jak napisać pozew o zapłatę? – wzór

Jak zdobyć europejski nakaz zapłaty? – 5 kroków

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty to mimo wszystko skomplikowany proces, jeśli zdecydujesz się poprowadzić go samodzielnie

A i tak nie masz wówczas pewności, czy aby na pewno wszystkie wymogi zostały spełnione, a formalności poprawnie wypełnione. 

Poniżej przedstawimy krok po kroku, jak wygląda procedura ubiegania się o europejski nakaz zapłaty, a w dalszej części tekstu zdradzimy złotą wskazówkę na temat tego, jak zrobić to najprościej i bez żadnego ryzyka. 

europejski nakaz zapłaty

1. Złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty

Zanim jednak złożysz pozew, musisz określić jurysdykcję, czyli sąd, do którego ostatecznie trafi dokument. 

Jak to zrobić? 

Wybór jurysdykcji

W pierwszej kolejności musisz dokonać tzw. wyboru jurysdykcji, czyli ustalić państwo, w którym będzie rozstrzygana Twoja sprawa.

W sprawach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty przy wyborze jurysdykcji należy stosować się do reguł  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Ważne

Kontrahent, który Ci nie zapłacił, a siedziba jego firmy leży na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, może zostać pozwany przed sąd tego państwa członkowskiego.

Przykład

Pan Ryszard prowadzi firmę transportową w Polsce. Wśród osób, z którymi współpracuje, znajduje się pan Karl, właściciel niemieckiej hurtowni owoców i warzyw. Niestety, mimo że pan Ryszard wykonał bez zarzutu swoją usługę wobec firmy mającej siedzibę w Niemczech, a termin płatności minął, nie otrzymał należnej zapłaty. Pan Ryszard może wobec tego ubiegać o pieniądze od pana Karla, wytaczając mu proces przed sądem niemieckim.

Dodatkowo, według art. 18 rozporządzenia 1215/2012, jeśli zakupu Twojego towaru lub usługi dokonał konsument, a zakup ten nie był związany z jego działalnością gospodarczą czy zawodową, możesz pozwać go wyłącznie w sądzie państwa członkowskiego, gdzie znajduje się jego miejsce zamieszkania.

Gdy dowiesz się, do którego kraju skierujesz sprawę, wskaż konkretny sąd w celu dostarczenia mu dokumentów (pozew wraz z załącznikami). 

Wybór konkretnego sądu zależy od przepisów prawa unijnego oraz obowiązujących w danym państwie. 

Dla przykładu w Polsce europejskie postępowanie nakazowe może być rozstrzygane zarówno przez sądy rejonowe, jak i okręgowe o właściwości miejscowej i rzeczowej, która została określona w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296].

Odzyskaj pieniądze od dłużnika

Kiedy sąd rozpoznaje sprawę w Polsce?

Europejski nakaz zapłaty otwiera drzwi do procedowania sprawy w miejscu zamieszkania czy siedziby dłużnika. Ale i od tej reguły istnieją wyjątki, dzięki którym wszystko może się odbywać w Polsce. Należą do nich następujące sytuacje:

 • w umowie zawartej z niepłacącym kontrahentem określiłeś, że ewentualne spory związane z umową będą toczyć się w polskim sądzie,
 • umowa została zrealizowana w Polsce.

Pozew o europejski nakaz zapłaty – formularz  

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty możesz złożyć tylko za pośrednictwem formularzu A, który jest załącznikiem I do rozporządzenia nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. 

Formularz musisz wypełnić:

pisemnie,

elektronicznie.

Jednak złożyć formularz można jedynie w formie pisemnej.

Dokument wraz z wyjaśnieniem, jak go wypełnić, znajdziesz pod tym linkiem: Formularz A – Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty

Pod powyższym łączem kryje się również więcej informacji na temat pozwu, sposobach jego dostarczenia czy wyboru odpowiedniego organu.

Ważne

Pozew skierowany do zagranicznego sądu musi zostać przygotowany w języku akceptowanym przez sąd w tym kraju.

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby uzyskać europejski nakaz zapłaty?

Jeśli mowa o europejskim nakazie zapłaty w celu odzyskania pieniędzy od dłużników z innych państw Unii Europejskiej, to by go uzyskać, należy dołączyć następujące dokumenty: 

 • pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty formularz A,
 • dowód wniesienia opłaty sądowej,
 • pełnomocnictwo procesowe,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Rozporządzenie unijne nie nakłada takiego wymogu, ale powód może także załączyć podstawowe dokumenty, np. umowę zawartą między powodem a osobą pozwaną lub potwierdzenie wykonania przelewów.

2. Sprawdzenie pozwu przez sąd

Kiedy już wykonasz początkowe kroki, sąd, do którego złożyłeś pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, sprawdzi:

 • okoliczności uzasadniające właściwość sądu,
 • czy w tej konkretnej sprawie można złożyć pozew o europejski nakaz zapłaty,
 • transgraniczny charakter sprawy,
 • dochodzone pozwem roszczenie (czy jest pieniężne w odpowiedniej wysokości i wymagalne w chwili wniesienia pozwu),
 • pozew pod kątem wymagań formalnych ustalonych na podstawie rozporządzenia 1896/2006 (np. czy został złożony na formularzu A).

Jeśli pozew nie spełnia określonych wymogów, sąd umożliwi Ci jego uzupełnienie lub poprawienie.

Ważne

Na poprawę bądź uzupełnienie pozwu sąd wyznaczy odpowiedni według niego termin. Może go też przedłużyć według własnego uznania.

3. Wydanie europejskiego nakazu zapłaty

W razie niewystąpienia braków w Twoim pozwie, sąd wyda Ci europejski nakaz zapłaty.

Kiedy sąd odrzuci Twój pozew? Według art. 11 rozporządzenia, gdy:

 • nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 2, 3, 4, 6 i 7 rozporządzenia ,
 • roszczenie jest oczywiście nieuzasadnione,
 • nie przesłałeś odpowiedzi w terminach, które określił sąd albo gdy odrzuciłeś propozycję zmiany pozwu.

4. Doręczenie europejskiego nakazu zapłaty osobie pozwanej

Prawdopodobnie nie istnieje żaden dokument, który byłby ważny bez dostarczenia go odpowiedniej osobie czy instytucji. Europejski nakaz zapłaty również podlega tej regule.

To, jak doręczysz nakaz zapłaty zagranicznemu kontrahentowi, zależy od państwa członkowskiego, gdzie rozpatrywana jest Twoja sprawa. 

Koniecznie musisz dostarczyć pismo osobie pozwanej. Możesz zrobić to na kilka sposobów: 

 • osobiście z potwierdzeniem odbioru w formie podpisu wraz z datą otrzymania,
 • osobiście z potwierdzeniem w formie podpisu osoby, która doręczyła nakaz zapłaty wraz z informacją, że osoba pozwana otrzymała dokument bądź odmówiła jego przyjęcia oraz data doręczenia,
 • pocztą z podpisanym i zwróconym przez osobę pozwaną poświadczeniem odbioru wraz z datą odbioru,
 • drogą elektroniczną (np. e-mail) z podpisanym i zwróconym przez osobę pozwaną poświadczeniem otrzymania wraz z datą odbioru.

Można dostarczyć europejski nakaz zapłaty powyższymi sposobami przedstawicielowi osoby pozwanej, pod warunkiem że jest to zgodne z prawem krajowym, gdzie nastąpić ma doręczenie.

Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty

Tak jak już wspominaliśmy, od nakazu zapłaty zagraniczny dłużnik może złożyć sprzeciw

Ważne

Sprzeciw musi zostać wniesiony w terminie 30 dni od doręczenia europejskiego nakazu zapłaty osobie pozwanej.

W sytuacji gdy osoba pozwana zdecyduje się złożyć sprzeciw, dalsze postępowanie toczy się przed właściwymi sądami, na podstawie z regulacji dotyczących postępowania cywilnego (chyba że pozew przewiduje nastąpienie zakończenia postępowania w takim wypadku). 

Spokojnie, nie musisz się niczym martwić, ponieważ sąd poinformuje Cię, gdy pozwany złoży sprzeciw. 

Wówczas postępowanie będzie kontynuowane przed właściwymi sądami państwa członkowskiego wydania według przepisów regulujących zwykłe postępowanie cywilne.

5. Stwierdzenie przez sąd wykonalności europejskiego nakazu zapłaty

Jeżeli od pozwanego sąd, który wydał nakaz zapłaty, nie otrzyma sprzeciwu w ciągu 30 dni przy uwzględnieniu czasu potrzebnego do wpłynięcia, wówczas stwierdzi jego wykonalność.

Ważne

Europejski nakaz zapłaty, którego sąd stwierdził wykonalność w jednym kraju, jest uznawany i wykonywany też w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.

istnieją tylko ściśle określone wyjątki od tej zasady określone w rozporządzeniu nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.

Prościej mówiąc – jeśli sąd stwierdzi wykonalność uzyskanego przez Ciebie europejskiego nakazu zapłaty, oznaczać to będzie, że będziesz mógł w oparciu o niego dochodzić zapłaty we wszystkich państwach członkowskich, np. oddając sprawę w ręce komornika

Jak jeszcze odzyskać pieniądze od zagranicznego dłużnika?

Jak widzisz, ściąganie długu za granicą bynajmniej nie należy do prostych zadań. 

Co prawda, instytucja europejskiego nakazu zapłaty sporo ułatwia zatroskanym wierzycielom, jednak mimo wszystko poziom skomplikowania jest na tyle duży, że w wyniku napotkanych trudności, związanych chociażby z poprawnym wypełnieniem formularza, dochodzi do pomyłek.

Zwróć też uwagę na jedną, istotną kwestię – gdy zagraniczny dłużnik dalej nie płaci, a sąd stwierdził wykonalność nakazu zapłaty, musisz na własną rękę szukać komornika w obcym kraju. 

Chyba nie musimy mówić, jak ciężko to zrobić, mając na względzie procedurę przypisaną dla danego państwa. 

W tej sytuacji wielu wierzycieli korzysta z kancelarii prawnych lub firm windykacyjnych, które to w ich imieniu przeprowadzają cały proces od A do Z. Windykacja należności przeprowadzona we współpracy z doświadczoną firmą jest skuteczna i mniej angażująca.

W ten sposób możesz nie tylko zyskać pewność, że wszystkie formalności zostaną dobrze wypełnione i złożone, ponieważ firma windykacyjna czy kancelaria wyręczą Cię przypadku sprzeciwu czy potrzeby zaangażowania w sprawę komornika. 

Ważne

Twój biznes może runąć jak domek z kart, jeśli będziesz zwlekać z windykacją niesolidnych klientów.

Poza tym zwyczaj niepłacenia faktur w terminie może być przez Ciebie wzmacniany, jeśli nie będziesz odpowiednio szybko reagować i dyscyplinować swoich płatników. 

Dlatego nie czekaj i zacznij współpracę z podmiotami, które odzyskają Twoje pieniądze od zagranicznego kontrahenta w mgnieniu oka.

Porównaj firmy windykacyjne

Podsumowanie

 • Europejski nakaz zapłaty to środek prawny, który pozwala dochodzić roszczeń pieniężnych od dłużników z zagranicy na terenie Unii Europejskiej (poza Danią).
 • Postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty stosuje się wobec cywilnych i handlowych spraw transgranicznych.
 • By uzyskać od sądu europejski nakaz zapłaty, musisz najpierw złożyć pozew o jego wydanie.
 • Cała procedura często jest uciążliwa dla wierzycieli, jeśli wykonują ją w pojedynkę, dlatego najlepiej jest wynająć kancelarię prawną albo firmę windykacyjną.
 • Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się w formie formularza A, który można znaleźć w Internecie.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Jak odzyskać należność

Odzyskiwanie należności – fakty i mity na temat windykacji długów

Odzyskiwanie należności to temat, wokół którego narosło wiele mitów. Sprawdź, jakie są fakty i mity o windykacji długów.

Autor: Klaudia Borkiewicz|22.09.2022 r.
Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności – wzór z omówieniem

Cesja wierzytelności to przeniesienie praw do wierzytelności na osobę trzecią. Sprawdź, co to jest oraz na czym polega. Wzór z omówieniem.

Autor: Klaudia Borkiewicz|09.06.2022 r.
Weksel co to jest?

Weksel, co to jest i kiedy się go stosuje?

W obrocie gospodarczym weksel stanowi popularny rodzaj gwarancji spłaty należności. Sprawdź, weksel, co to jest, jakie są jego rodzaje i kiedy się go stosuje.

Autor: Klaudia Borkiewicz|30.09.2022 r.