CashFix arrowWiedza arrowRodzaje faktoringu– który jest dla Ciebie?

Rodzaje faktoringu

 – który jest dla Ciebie?

rodzaje faktoringu

Usługa faktoringu na rynku gospodarczym nieustannie ulega rozwojowi. Zapewnia ona szybki zastrzyk gotówki, który potrafi zaradzić problemom przedsiębiorców z utrzymaniem płynności finansowej w swojej firmie. Żeby jak najlepiej dostosować system działania do ich potrzeb, powstały różne rodzaje faktoringu. Sprawdź, który będzie dla Ciebie najlepszy.

Skorzystaj z bezpłatnej porównywarki ofert firm faktoringowych

Co to jest faktoring?

Kultura i wzajemny szacunek nakazuje wręcz, aby płacić jak najszybciej po powstaniu zobowiązania. Korzyści stoją po obu stronach – kontrahent pozbywa się zadłużania, a sprzedawca zyskuje środki na swoje własne wydatki.

Praktyka pokazuje jednak, że wielu klientów czeka z uregulowaniem należności do ostatniej chwili, co jest znamienne w przypadku faktur z długim terminem płatności (np. 30 dni). Stąd już prosta droga do powstania zatorów płatniczych w firmie.

W związku z tym osoby prowadzące własny biznes wciąż poszukują sposobów na otrzymanie zapłaty przed końcem terminu płatności.

Definicja

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez faktora (np. firmę faktoringową) faktury, której odroczono termin płatności.

Czekanie na pieniądze z faktury z odroczonym terminem płatności potrafi doprowadzić do zamrożenia finansów przedsiębiorstwa. Powód jest prosty, nie możemy wydawać pieniędzy, których fizycznie nie mamy.

Na czym polega faktoring dla firm?

Rozwiązanie to cieszy się niesłabnącą popularnością spowodowaną faktem, że przedsiębiorca praktycznie od razu po zleceniu finansowania faktorowi otrzymuje należność za towar lub usługę.

Jego siła tkwi w skuteczności w zapewnieniu płynności finansowej firm poprzez gwarancje ochrony należności przysługujących podmiotom wystawiającym faktury.

Ważne

Stały i regularny dochód jest jednym z warunków koniecznych dla progresywności i pomyślnego rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Jak działa faktoring wierzytelnościowy?

Wystawiasz fakturę za towar albo usługę przekazujesz ją firmie faktoringowej bądź bankowi oferującemu faktoring po pozytywnej weryfikacji w kilka chwil dostajesz na konto bankowe kwotę z faktury, pomniejszoną o prowizję zwykle faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta, egzekwując już na własną rękę od niego zapłaty.

Sama świadomość korzyści, jakie przynosi usługa faktoringu, przyczynia się do wzrostu zainteresowania nią zarówno mniejszych firm, jak i menedżerów dużych przedsiębiorstw.

Na rynku możemy wyróżnić co najmniej kilka rodzajów faktoringu, a dobór odpowiedniego uzależniony jest od potrzeb i sytuacji przedsiębiorcy.

Rodzaje faktoringu

W celu uniknięcia chaosu faktoring podlega zróżnicowanej klasyfikacji.

rodzaje faktoringu

Najpierw zajmiemy się podstawowym podziałem faktoringu ze względu na charakter zobowiązania. W tym zakresie wyróżniamy faktoring wierzytelności, który dzieli się na:

Kolejne rodzaje faktoringu zostały pogrupowane na podstawie zakresu ryzyka, które zostaje przejęte przez faktora, i wygląda to w ten sposób:

 • faktoring pełny (faktoring właściwy lub bez regresu),
 • faktoring niepełny (faktoring z regresem),
 • faktoring mieszany.

Z uwagi na terytorium działalności faktoranta:

Dodatkowego podziału dokonujemy w przypadku faktoringu międzynarodowego, który dzieli się na faktoring importowy oraz faktoring eksportowy.

Następnym rozróżnieniem jest podział faktoringu ze względu na zakres usług, co równie dobrze można rozumieć w tej sytuacji jako ilość i częstotliwość przekazywanych faktur.

Prezentuje się to tak:

Poza tym możemy wymienić też 2 rodzaje faktoringu z uwagi na instytucje, świadczące taką usługę, a są to:

 • faktoring bankowy,
 • faktoring pozabankowy.

W omawianej materii funkcjonuje także podział faktoringu z uwagi na jawność:

Ostatnia klasyfikacja obejmuje pozostałe rodzaje faktoringu:

 • faktoring dyskontowy,
 • faktoring wymagalnościowy,
 • faktoring zaliczkowy.

W wielu głowach niewątpliwie zrodziło się jedno bardzo ważne pytanie – który rodzaj faktoringu będzie odpowiadał akurat moim potrzebom? Poniżej opiszemy pokrótce każdy z nich tak, abyś podjął, jak najlepszą decyzję.

Faktoring odwrotny

Znany również pod nazwą – faktoring zakupowy. Ten typ usługi polega na finansowaniu faktur zakupowych.

Innymi słowy, przedsiębiorca (faktorant) otrzymał fakturę z odroczonym terminem płatności za zakup danego produktu lub usługi. Zakładając, że otrzymał on stosunkowo krótki czas na zapłatę, możliwe, że nie dysponuje on wystarczającą kwotą, aby uregulować swoje zobowiązanie we wskazanym czasie.

W ramach faktoringu odwróconego firma faktoringowa opłaca za niego fakturę, którą faktorant spłaca jej w dogodnych dla obu stron warunkach.

Ważne

Usługa ta skierowana jest do podmiotów gospodarczych, które dokonują zakupów, a nie tych, które sprzedają.

Dzięki tej formie finansowania bieżącej działalności następuje poprawa płynności finansowej firmy.

Faktoring sprzedażowy

Inaczej faktoring zwykły czy faktoring należności.

Najbardziej znana forma tej usługi finansowej, z której pochodzi każdy kolejny, omawiany w artykule rodzaj faktoringu.

Polega na finansowaniu przez bank lub firmę faktoringową faktur sprzedażowych, wystawionych z tytułu sprzedaży towaru czy świadczenia usługi.

To niezawodny sposób na to, aby nie musieć już czekać na pieniądze przy wydłużonym terminie płatności. Faktor zapewnia do nich dostęp niemalże natychmiastowo po przekazaniu i pozytywnej weryfikacji dokumentu.

Znajdź firmę faktoringową

Faktoring pełny

Faktoring bez regresu, funkcjonujący też pod nazwą faktoring pełny lub właściwy.

Jego główną cechą jest pełne przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika.

Cała procedura charakteryzuje się tym, że faktor wypłaca pieniądze z nieprzeterminowanej faktury faktorantowi.

Gdy kontrahent nie uiści zapłaty we wskazanym na fakturze czasie, to wszystkie czynności windykacyjne na własną rękę podejmowane są nie przez przedsiębiorcę, a przez firmę faktoringową.

Faktorant nie musi martwić się w tej sytuacji niczym – ani poświęconym czasem na dochodzenie roszczenia od dłużnika, ani dodatkowymi kosztami z tym związanymi.

Ważne

Faktoring pełny sprowadza się do otrzymania określonych środków finansowych na konto. Osoba korzystająca z niego nie przejmuje ryzyka wypłacalności dłużnika.

To właśnie odróżnia faktoring bez regresu od tego z regresem, który zdejmuje odpowiedzialność z faktora i przelewa ją wprost na faktoranta.

Faktoring niepełny

Określany także mianem faktoringu niewłaściwego (lub faktoring z regresem).

Usługa ta jest odwrotnością faktoringu pełnego. W tym przypadku faktor wykupuje fakturę od przedsiębiorcy. Te dwie rzeczy są ze sobą tożsame.

Jednakże, gdy klient nie spłaci zobowiązania we wskazanym terminie, to firma faktoringowa bądź bank mają prawo żądać zwrotu otrzymanej zaliczki.

W przypadku faktoringu niepełnego to przedsiębiorca ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta i sam musi zająć się windykacją niesolidnego kontrahenta.

Faktoring mieszany

Faktoring niepełny i faktoring pełny to nie wszystko w kategorii dokonującej podziału ze względu na ryzyko niewypłacalności dłużnika, gdyż wyróżniamy jeszcze faktoring mieszany, który zawiera elementy obu rodzajów faktoringu.

Po zawarciu umowy faktoringu firma faktoringowa umawia się z faktorantem, do jakiej kwoty będzie ponosić odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta.

Jeżeli zostanie przekroczona, odpowiedzialność za przeterminowaną fakturę spada w pełni na przedsiębiorcę.

Faktoring krajowy

Omówimy teraz podział faktoringu ze względu na terytorium działania faktoranta.

Z faktoringu krajowego korzystać mogą jedynie te firmy, które zarejestrowane są w Polsce i na terenie naszego kraju prowadzą swoją działalność.

Faktoring międzynarodowy

Z kolei oferta faktoringu międzynarodowego skierowana wyłącznie do podmiotów gospodarczych, prowadzących interesy w państwach poza granicami naszego kraju.

Ten rodzaj faktoringu dzielimy:

 • faktoring importowy – dla firm krajowych importujących towary z rynków zagranicznych do Polski. Przedsiębiorca otrzymuje wówczas od firmy faktoringowej ochronę należności zagranicznych dostawców, jednocześnie wzmacniając wiarygodność, co poprawia wypłacalność polskiego importera.
 • faktoring eksportowy – dla osób prowadzących działalność lub spółkę wysyłających swoje towary poza Polskę. Korzystanie w tym przypadku z firmy faktoringowej jest szczególnie pomocne, z uwagi na dłuższy czas oczekiwania na płatność w międzynarodowych kontaktach handlowych, a co za tym idzie – ryzyko utraty płynności finansowej się zwiększa.

Faktoring bankowy

Jak sama nazwa wskazuję, faktoring bankowy oferowany jest przez wszelkie instytucje bankowe.

Faktoring pozabankowy

Zaliczać do niego będziemy wszystkie niezależne podmioty finansowe zajmujące się faktoringiem, czyli firmy faktoringowe.

Faktoring globalny

Skierowany do przedsiębiorstw, które korzystają z faktoringu z myślą o wieloletniej współpracy, ze względu na długie terminy na wystawianych przez nich fakturach.

Faktorant zleca do sfinansowania faktorowi wszystkie wystawione swoim klientom faktury, zgłasza je do umowy faktoringowej, by później zarządzać wybranymi wierzytelnościami.

To on decyduje, które powinny zostać sfinansowane od razu, a które zostawi „na później”.

Faktoring pojedynczy

Jest przeciwieństwem globalnego faktoringu. To dobre, doraźne i jednorazowe wsparcie, polegające na przekazaniu jednej lub kilku faktur.

Faktoring jawny

Faktoring jawny (faktoring otwarty) jest takim rodzajem usługi, gdzie o przeprowadzeniu cesji wierzytelności z faktoranta na faktora od razu informuje się kontrahenta, na którego wystawiono fakturę sprzedaży.

Ponadto powiadamia się go o konieczności dokonania zapłaty na rachunek bankowy faktora.

Rozwiązanie to ma wiele zalet dla przedsiębiorców i firm faktoringowych.

Dla faktora oznacza to skrupulatne sprawdzenie sytuacji i wypłacalności kontrahentów, a dla faktoranta oznacza to zmniejszenie kosztów oraz możliwość wpisania takiej usługi w koszty uzyskania przychodu.

Faktoring niejawny

Inaczej faktoring cichy, jak i również faktoring tajny.

Tym razem kontrahenta nie powiadamia się o przelewie praw do wierzytelności. Dla niego nic się nie zmienia, w dalszym ciągu musi uregulować należność, opłacając fakturę wystawioną przez przedsiębiorcę, który zgodnie z umową faktoringową przekazuje całą kwotę na konto bankowe faktora.

Będzie to atrakcyjne wyjście dla firmy potrzebującej błyskawicznego zastrzyku gotówki, chcącej zachować dobre relacje z kontrahentem, oraz dla tych, którzy podpisali z kontrahentem umowę zakazu dokonywania cesji wierzytelności.

Faktoring półjawny

Znany też jako faktoring półotwarty. Osoba zadłużona dowiaduje się o podpisaniu umowy faktoringowej między swoim dostawcą a firmą faktoringową w chwili otrzymania od faktora wezwania do zapłaty.

Faktoring dyskontowy

Podmiot faktoringowy otrzymuje prawa do wierzytelności zaraz po zawarciu umowy faktoringowej, a sam termin spłaty zobowiązania przez kontrahenta staje się nieistotny.

Nazywany również faktoringiem przyspieszonym. Wybór tego rodzaju oznacza także wyższą prowizję.

Faktoring wymagalnościowy

Tutaj do czynienia mamy z sytuacją, w której faktorant otrzymuje zapłatę za sprzedaż wierzytelności dopiero wówczas, kiedy kontrahent spłaci swoje zobowiązanie faktorowi.

Faktoring zaliczkowy

Wraz z podpisaniem umowy faktoringowej przedsiębiorca otrzymuje od firmy faktoringowej zaliczkę na poczet wierzytelności w wysokości większej części całej kwoty z faktury, a pozostałe środki zostają przelane na konto faktoranta, jeśli kontrahent zapłaci za fakturę.

Jaki faktoring wybrać?

Faktoring to praktyczne i niezwykle pomocne rozwiązanie w momencie, gdy nie możemy pozwolić sobie na długi czas oczekiwania na płatność ze strony kontrahentów – zwłaszcza jeśli terminy płatności są długie.

Ważne

Wielu kontrahentów czeka z zapłatą za towar czy usługę do ostatniej chwili, zamrażając pieniądze sprzedawcy.

To z kolei ma bardzo negatywny wpływ na płynność finansową firmy, ponieważ brak pieniędzy uniemożliwia spłacanie nam swoich własnych faktur.

Rodzajów faktoringu jest dużo, ale który wybrać?

Otóż wszystkie przedstawione wcześniej typy mają jedną wspólną cechę – dzięki nim otrzymujemy gotówkę szybciej, niż wskazuje na to umowa zawarta z kontrahentem.

Znacząco poprawia to płynność finansową przedsiębiorstwa, dzięki czemu można w łatwy sposób pozyskać kapitał na planowane inwestycje albo bieżące wydatki.

To, jaki rodzaj wybierzemy, będzie ściśle zależeć od naszych indywidualnych potrzeb, preferencji i możliwości finansowych. Jednakże jest to ważna decyzja, dlatego wiele osób woli skorzystać w pierwszej kolejności z porad doradcy faktoringowego.

Sfinansuj swoje faktury

Podsumowanie

 • Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie nieprzeterminowanych faktur wystawionych przez przedsiębiorcę.
 • Istnieją na rynku rozmaite rodzaje faktoringu.
 • Główny podział faktoringu wierzytelnościowego wyróżnia faktoring sprzedażowy i zakupowy.
 • Żeby dokonać właściwego wyboru, najlepiej skorzystać z porad doradcy faktoringowego.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
fakktoring bez bik i krd

Faktoring bez BIK i KRD – co to oznacza w praktyce?

Chcesz pozyskać fundusze na funkcjonowanie Twojej firmy? Poznaj faktoring bez BIK i KRD i dowiedz się jak skorzystać z tej usługi.

Autor: Anna Sójka|09.05.2024 r.
faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy a importowy – finansowanie międzynarodowe

Faktoring eksportowy pozwala na szybkie uzyskanie pieniędzy z faktury firmom, które sprzedają towaru lub usługi za granicą. Sprawdź, jak to zrobić.

Autor: Klaudia Borkiewicz|22.03.2023 r.
faktoring

Faktoring – co to jest i jak działa?

Faktoring jest usługą pozwalającą firmie na szybki zastrzyk gotówki. Sprawdź, co to jest faktoring i czemu warto z niego korzystać.

Autor: Klaudia Borkiewicz|02.12.2022 r.