CashFix arrowWiedza arrowJak napisać pozew o zapłatę?– wzór z omówieniem

Jak napisać pozew o zapłatę?

 – wzór z omówieniem

Pozew o zapłatę jak napisać?

Odzyskanie swoich pieniędzy od dłużnika wcale nie jest takie proste. Niekiedy wszelkie polubowne próby ściągania należności spełzają na niczym. W takiej sytuacji nie warto się poddawać, ponieważ wyegzekwować dług można na drodze sądowej. Najpierw jednak należy złożyć pozew. Dowiedz się, jak napisać pozew o zapłatę i czym on właściwie jest.

Co to jest pozew o zapłatę?

Pierwszym krokiem na drodze do odzyskania należności w postępowaniu sądowym jest złożenie odpowiedniego pisma w tej sprawie. Musi ono spełniać wszelkie wymagania wskazane w kodeksie postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296]. Mowa tu oczywiście o pozwie do zapłaty, który ma niebagatelne znaczenie w walce o wierzytelność właśnie na tym etapie.

Definicja

Pozew o zapłatę należności to pismo, które wykorzystywane jest w celu odzyskania od dłużnika pieniędzy, np. za niezapłaconą fakturę.

Wychodzi na to, że pozew do zapłaty jest niczym innym, jak narzędziem prawnym w rękach wierzycieli chcących dochodzić swoich roszczeń w sądzie.

Wraz ze skierowaniem pozwu o zapłatę spór między przedsiębiorcą a niepłacącym kontrahentem staje się oficjalny, jednocześnie zwiększając szansę na obrót spaw zgodny z intencjami powoda lub powódki.

Kto składa pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę należności składany jest zawsze przez stronę procesu zwaną powodem albo powódką. Kto najczęściej występuje w ich roli? Otóż są to najczęściej:

 • firmy windykacyjne,
 • osoby prywatne,
 • banki,
 • firmy pożyczkowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Sprawdź: Ściąganie długów – samodzielnie czy z firmą windykacyjną?

Podstawową rzeczą, którą należy zapamiętać przy tworzeniu pozwu o zapłatę, jest to, że musi on zostać wypełniony wszystkimi niezbędnymi informacjami mającymi znaczenie dla sprawy. Zanim wkroczysz na drogę sądową możesz odzyskać pieniądze na drodze windykacji należności prowadzaonej przez prywatne firmy.

Jak napisać pozew o zapłatę?

Porównaj bezpłatnie firmy windykacyjne

Co musi zawierać pozew o zapłatę należności?

Według art. 187 k.p.c. treść pozwu powinna uwzględniać:

 • sprecyzowanie żądania powoda lub powódki;
 • oznaczenie daty, kiedy roszczenie stało się wymagalne w sprawach o jego zasądzenie;
 • wskazanie faktów, na których powód lub powódka opiera swoje roszczenie, a w miarę potrzeby uzasadniających także właściwość sądu;
 • informację, czy strony sporu podjęły próby pozasądowego rozwiązania sporu oraz wskazanie przyczyn w przypadku ich niepodjęcia.

Ważne

Pismo musi zostać poprzedzone wysłaniem do osoby pozwanej listu poleconego, wzywającego ją do zapłaty spornej kwoty.

Przewodniczący może też wydać  zarządzenia, które służą przygotowaniu rozprawy sądowej, czyli:

– wezwanie na rozprawę sądową świadków i biegłych wskazanych przez powoda,

– dokonanie oględzin,

– polecenie osobie pozwanej dostarczenia na rozprawę sądową dokumentu, który posiada, a jednocześnie jest on potrzebny do przeprowadzenia dowodu lub jest przedmiotem oględzin,

żądanie dowodów, którymi dysponują sądy, urzędy czy osoby trzecie, wliczając w to uprawdopodobnienie, że strona nie może uzyskać ich samodzielnie.

Wymogi formalne pozwu o zapłatę

Jednakże to nie wszystko. Pozew, podobnie jak każde inne pismo procesowe, koniecznie musi spełniać określone wymogi formalne wymienione w art. 126 k.p.c.

Wymogami formalnymi będą m.in.:

 • oznaczenie sądu, do którego składany jest pozew o zapłatę,
 • imię, nazwisko albo nazwa stron wraz z numerem NIP lub PESEL, włączając w to ewentualnych przedstawicieli czy pełnomocników reprezentujących powoda,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • treść samego pozwu,
 • dowody potwierdzające zasadność roszczenia,
 • podpis powoda lub powódki oraz pełnomocnika lub przedstawiciela,
 • wskazanie załączników.

Kluczowe będzie również określenie miejsca zamieszkania dłużnika (126 k.p.c.§2 pkt 1 k.p.c. ).

Ważne

Jeżeli dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej, w pozwie należy wskazać jego miejsce zamieszkania.

Jest to o tyle ważne, że ma bezpośredni wpływ chociażby na ustalenie, który sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy. Jeżeli powód nie zna miejsca zamieszkania pozwanego, niezbędne będzie jego ustalenie.

Pozew o zapłatę – wzór

Znasz już podstawowe informacje na temat pozwu o zapłatę. Dowiedz się teraz, jak napisać pozew o zapłatę krok po kroku.

Poniżej udostępniamy przykładowy wzór pozwu o zapłatę wraz z jego omówieniem.

pozew o zapłatę wzór wzór pozwu o zapłatę jak napisać pozew o zapłatę? Wzór pozwu o zapłatę

Porównaj oferty firm windykacyjnych

Złożenie pozwu o zapłatę krok po kroku

Kiedy przygotowaliśmy już pozew i wybraliśmy rodzaj prowadzonego postępowania — należy wówczas przygotować pismo w 3 egzemplarzach (jeden dla nas, drugi dla sądu, a trzeci dla pozwanego).

W 3 egzemplarzach trzeba przygotować również załączniki do pozwu.

Następnym krokiem będzie podpisanie pozwu i poświadczenie zgodności załączników z ich oryginałami. Jak najbardziej można poświadczyć zgodność samodzielnie (przy czym w zależności od trybu postępowania sąd może wezwać Cię do przedstawienia oryginałów dokumentów).

Ważne

W celu uniknięcia konieczności przedstawienia przed sądem oryginałów, należy uzyskać poświadczenie u notariusza albo poprosić o to adwokata, który reprezentuje Cię w danej sprawie.

Pora na złożenie pozwu o zapłatę – jak to zrobić?

Pozew o zapłatę w dwóch egzemplarzach przyjmuje w biurze podawczym sąd rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego, natomiast w przypadku, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego, którego wartość przekracza 75 tys. zł, przyjmuje je sąd okręgowy, właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Jeśli miejsce zamieszkania dłużnika nie jest znane, powód ma możliwość złożenia pozwu do sądu okręgowego lub rejonowego (wybór zależy od wartości przedmiotu sporu) właściwego dla miejsca swojego zamieszkania.

Pozew można też złożyć drogą pocztową – za pośrednictwem listu poleconego.

Poznaj różnicę: Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny, czym się różnią?

W jakim trybie złożyć pozew o zapłatę?

Istnieje kilka rodzajów postępowań, w ramach których można wystosować pozew o zapłatę należności. Są to kolejno: postępowanie zwykłe, uproszczone, upominawcze albo nakazowe.

Rodzaj wybranej ścieżki dochodzenia roszczeń ściśle zależy od kwoty, której powód lub powódka żąda od dłużnika, a więc od wartości przedmiotu sporu.

Dodatkowo istotną kwestią w tym przypadku będą dowody, którymi dysponuje wierzyciel.

Pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym

Pozew w trybie postępowania zwykłego związany jest z ogółem spraw cywilnych.

Forma ta jednak nie do końca odpowiednia jest dla osób, którym zależy na czasie i kosztach, ponieważ postępowanie zwykłe bardzo często okazuje się najdroższym ze wszystkich trybów.

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym

Złożenie pozwu w postępowaniu uproszczonym inicjowane jest wtedy, kiedy wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 20 tys. zł.

Co więcej, składając pozew, można skorzystać z gotowego formularza pozwu o zapłatę udostępnionego przez sąd. Jest to spore ułatwienie dla wierzycieli z tego powodu, że nie trzeba takiego pisma formułować samodzielnie – a to znacząco wpływa na przyspieszenie procedury.

Ważne jest również to, że postępowanie uproszczone stosowane jest także w sprawach o zapłatę czynszu dotyczącego użytkowania lokali mieszkalnych – bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Tę opcję wybierają też sami konsumenci, którzy toczą spór z dłużnikiem, np. o zwrot należności za wadliwy towar, lecz i w tym przypadku wartość przedmiotu sporu nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł.

Ważne

Postępowanie uproszczone daje możliwość dochodzenia roszczenia pieniężnego w ramach tylko jednego pozwu.

Wyjątkiem, kiedy dopuszcza się łączenie pozwów, jest sytuacja, w której zabieg ten wynika z samej umowy lub umów tego samego rodzaju.

To Cię również zainteresuje: Dłużnik wekslowy, kto to jest?

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Możliwość złożenia pozwu w tym trybie powstała z myślą o sprawach, w których powód już na etapie składania pisma dysponuje solidnymi dowodami na winę pozwanego, niebudzących żadnych wątpliwości w oczach sądu.

Ważne

Pozew o zapłatę stosuje się wyłącznie w sprawach o roszczenia pieniężne.

Warto też pamiętać, że postępowanie upominawcze rozpoczynane jest tylko wtedy, gdy osoba składająca pozew zna adres dłużnika i wie, że dokumenty sądowe mogą zostać mu dostarczone na terenie Polski.

Gdy dowody przedstawione przez wierzyciela zostaną uznane przez sąd za wystarczające, wyda on nakaz zapłaty bez poprowadzenia spawy.

Dowiedz sie, jak otrzymać: nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Biorąc pod uwagę pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym, sprawa wygląda bardzo podobnie do postępowania upominawczego, z tym że dowody, które powód przedstawia sądowi, koniecznie muszą zawierać się w katalogu dowodów określonych w art. 485 k.p.c.

W tym katalogu znaleźć można również dokumenty urzędowe, rachunki, które dłużnik zaakceptował, faktury czy przedsądowe wezwania do zapłaty.

Poza tym, tak jak i w postępowaniu upominawczym – roszczenie musi być pieniężne lub przebiegać ze wskazaniem rzeczy zamiennej.

Co ciekawe, postępowanie nakazowe daje szansę na dochodzenie roszczeń wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Rozpatrzenie pozwu o zapłatę należności w tym przypadku kończy się wydaniem przez sąd nakazu zapłaty, w którym to orzeka, że pozwany ma w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości (np. uregulować należność z niezapłaconej faktury) włącznie z kosztami albo wnieść w tym terminie środek odwoławczy.

Chcę odzyskać pieniądze od dłużnika

Ważne

Odpis nakazu zapłaty otrzymuje zarówno powód, jak i pozwany.

Podsumowanie

 • Pozew o zapłatę jest pierwszym pismem w sprawie dochodzenia roszczeń pieniężnych.
 • Pozew musi zawierać narzucone przez prawo elementy oraz spełniać wymogi formalne.
 • Pozew o zapłatę składają najczęściej firmy windykacyjne, banki czy firmy pożyczkowe.
 • Niezależnie od rodzaju procedury, wszczęcie postępowania sądowego musi być poprzedzone skierowaniem do osoby zadłużonej pisemnego wezwania do zapłaty.
 • Istnieje kilka trybów postępowań, w których można złożyć pozew.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
windykacja przedsądowa

Windykacja przedsądowa – co to jest i na czym polega?

Windykacja przedsądowa, zwana też polubowną, to najszybszy sposób na odzyskanie należności od dłużnika. Pomagamy wybrać firmę windykacyjną.

Autor: Beniamin Niśkiewicz|20.10.2023 r.
Weksel co to jest?

Weksel, co to jest i kiedy się go stosuje?

W obrocie gospodarczym weksel stanowi popularny rodzaj gwarancji spłaty należności. Sprawdź, weksel, co to jest, jakie są jego rodzaje i kiedy się go stosuje.

Autor: Klaudia Borkiewicz|30.09.2022 r.
Krajowy Rejestr zadłużonych co to jest

Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak sprawdzić kontrahenta?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest nowym rejestrem prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Sprawdź, co warto co to i jak sprawdzić dłużnika?

Autor: Klaudia Borkiewicz|23.09.2022 r.