CashFix arrowWiedza arrowNakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym– jak uzyskać?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

 – jak uzyskać?

jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może dojść do sporów między przedsiębiorcą a kontrahentem. Najczęściej dotyczą one niespłacania zobowiązań przez klientów. Gdy polubowne metody odzyskania długu zawiodą, można dochodzić roszczeń w sądzie. Sprawdź, co to jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i kiedy sąd je wystawia.

Co to jest postępowanie upominawcze?

Zasadniczo w postępowaniu upominawczym sąd wydaje nakaz zapłaty w przypadku, gdy powód dochodzi roszczeń zarówno pieniężnych, jak i świadczeń innych rzeczy zamiennych.

Co zaliczamy do rzeczy zamiennych? Będzie to chociażby wino czy zboże.

Definicja

Samo postępowanie upominawcze zaliczamy do tzw. postępowań odrębnych, których uregulowanie znaleźć można w kodeksie postępowania cywilnego.

Postępowanie upominawcze daje możliwość sprawnego i szybkiego rozpoznania sprawy z tego względu, że sąd z urzędu zajmuje się badaniem, czy może on wydać nakaz zapłaty właśnie w tym trybie.

Ważne

Wierzyciel nie musi dołączać do pozwu o zapłatę wniosku o nakaz zapłaty.

Co to jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Praktyka sądowa pokazuje, że w wielu sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych dochodzi do wydania nakazu zapłaty przez sądy.

Definicja

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym stanowi jedno z wielu orzeczeń sądowych w polskim postępowaniu cywilnym.

Nakaz zapłaty jako rodzaj orzeczenia sądowego określony został w art. 353 z id. 1 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.

"W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w nakazie zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia".

Art. 480 2. § 1 k.p.c.

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest korzystne dla wierzyciela, ponieważ umożliwia mu szybsze, w porównaniu do zwykłego trybu, wyegzekwowanie zadłużenia (o ile dłużnik nie wniesie sprzeciwu).

Ważne

Nakaz zapłaty, podobnie, jak wyrok sądowy, staje się w chwili uprawomocnienia tytułem egzekucyjnym.

Tytuł egzekucyjny jest podstawą do nadania klauzuli wykonalności i rozpoczęcia egzekucji.

Co istotne tryb upominawczy należy do podstawowego trybu, gdy mowa o powództwach o roszczenia pieniężne, a brak jest podstaw pozwalających na wydanie nakazu zapłaty w trybie postępowania nakazowego (art. 484 id. 1 k.p.c. oraz 485 k.p.c.).

Ponadto warto zapamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydawany jest na posiedzeniu niejawnym przez sędzie lub referendarza.

Niejawność oznacza to brak obecności obu stron sporu.

Wydanie nakazu zapłaty – w jakich postępowaniach?

Nakaz zapłaty może być wydawany w:

 • postępowaniu upominawczym;
 • postępowaniu nakazowym;
 • elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • europejskim postępowaniu nakazowym.

Wydanie nakazu zapłaty odbywa się wyłącznie na posiedzeniu niejawnym. 

Kiedy sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Według art.  499.  k.p.c. istnieją jednak trzy negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty.

Oznacza to, że sąd wyda Ci nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach określonych w art. 480  id. 1 § 1, chyba że według treści pozwu:

 • roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
 • twierdzenia co do faktów wzbudzają wątpliwości;
 • zaspokojenie roszczenia zależne jest od świadczenia wzajemnego.

Nakaz zapłaty doręczony osobie pozwanej w Polsce, uprawomocnia się, jeśli pozwany w terminie do 14 dni nie złoży sprzeciwu czy zarzutów.

Ważne

Orzeczenie nie uprawomocnia się, gdy pozwany złoży skuteczny środek odwoławczy.

Porównaj oferty firm windykacyjnych

To Cię zainteresuje: Weksel, co to jest i kiedy się go stosuje?

Postępowanie upominawcze a postępowanie nakazowe

 • postępowanie upominawcze – daje możliwość szybkiego rozpoznania sprawy, gdyż sąd z urzędu bada, czy może wydać w tym trybie nakaz zapłaty. Wierzyciel nie ma obowiązku składać w pozwie wniosku w tej sprawie;
 • postępowanie nakazowe – daje możliwość szybkiego rozpoznania sprawy, gdyż sąd orzeka bez przeprowadzania rozprawy, opierając się na załączonych do pozwu dokumentach. Odbywa się na wniosek powoda przy spełnieniu odpowiednich warunków z art. 485 k.p.c.

Co zrobić, aby uzyskać nakaz zapłaty?

Uzyskanie nakazu zapłaty poprzedza szereg innych czynności. Na wstępie wierzyciel powinien dochodzić swoich należności polubownie, najlepiej przy pomocy firm windykacyjnych.

Ważne

Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 kpc. istnieje obowiązek podania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeśli natomiast takich prób nie podjęto, należy wskazać powód.

Obecnie rynek oferuje ogrom możliwości odzyskiwania długu. W tej kwestii najrozsądniej jest zaufać profesjonalnym windykatorom, którzy doskonale potrafią poradzić sobie z zawiłościami prawa. Ten sposób na windykację należności jest niezwykle skuteczny.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Dopiero kiedy ten model nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, należy sprawę skierować do sądu.

W tym celu wierzyciel powinien sam lub z pomocą kancelarii windykacyjnej (która dokona analizy prawnej) wnieść pozew o wydanie nakazu zapłaty.

W celu wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym.

Znajdź zweryfikowanego windykatora!

 • Darmowa porównywarka
 • Zawsze aktualne oferty
 • Najlepsze firmy windykacyjne

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?

Wiesz już, że nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd wydaje z urzędu.

Sąd wyda nakaz zapłaty, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego bądź świadczenia innych rzeczy zamiennych.

Jeżeli nakaz zapłaty utraci moc albo sąd go uchyli bądź stwierdzi, iż nie ma podstaw do tego, aby został on wydany w postępowaniu upominawczym, sąd ten rozpozna sprawę według przepisów ogólnych lub w postępowaniu odrębnym, które jest właściwe dla wybranej sprawy, chyba że przepis szczególny przewiduje inny skutek, zwłaszcza jeśli będzie to umorzenie postępowania.

Co to jest EPU?

Definicja

EPU stanowi tryb rozpoznawania roszczeń przy pomocy systemu teleinformatycznego.

E-sąd to organ rozstrzygający sprawy w trybie elektronicznego postępowania upominawczego – w skrócie EPU.

E-sąd to VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie i wyłącznie ten sąd jest właściwy do rozpatrywania spraw toczących się w EPU.

Dla e-sądu nie będzie miało znaczenia, gdzie mieszkają lub mają siedzibę powód i pozwany, oraz wartość przedmiotu sporu. 

W tym trybie nie można dochodzić innych roszczeń niż pieniężnych, a doręczenie nakazu zapłaty dłużnikowi musi mieć miejsce na terenie kraju

Elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje z myślą o odciążeniu sądów powszechnych. 

Jak sprawdzić, czy nakaz zapłaty się uprawomocnił?

Sprawdzenie prawomocności wydanego nakazu zapłaty nie jest skomplikowane.

Można to zrobić, kontaktując się z biurem obsługi interesantów.

Po uprawomocnieniu nakaz można udać się do komornika sądowego w celu rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Do tego potrzebny jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny (nakaz zapłaty) opatrzony klauzulą wykonalności.

Sprawdź: Klauzula wykonalności wzór

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

W przypadku postępowania upominawczego dłużnikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Zadaniem pozwanego jest złożenie pisma ze sprzeciwem do sądu, gdzie został nakaz zapłaty wydany.

Pozwany powinien również:

 • wskazać, czy zaskarża on nakaz zapłaty w całości, czy tylko jego części;
 • przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty, trzeba zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy;
 • dowody na poparcie zarzutów.

Ważne

Prawidłowe wniesienie sprzeciwu powoduje utratę mocy nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym.

Zacznij współpracę z firmą windykacyjną

Odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wiemy już, że dłużnik może wnieść sprzeciw w przypadku wydania nakazu zapłaty. Pora się teraz dowiedzieć, kiedy sąd odrzuca dany środek odwoławczy.

Sąd odrzuca sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sytuacji, gdy:

 • sprzeciw wniesiono po upływie terminu,
 • nie usunięto jego braków w terminie (np. brak podpisu strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, sprzeciw wniesiono bez załączników (jeśli są) lub odpisu dla strony przeciwnej czy nastąpiło nieprawidłowe umocowanie pełnomocnika,
 • sprzeciw okazał się niedopuszczalny z innych przyczyn.

Na wszystkie wymogi formalne pisma procesowego wskazuje art. 126 k.p.c.

Termin, który przysługuje osobie pozwanej na wniesienie sprzeciwu, wynosi 2 tygodnie od dnia doręczenia mu nakazu zapłaty.

Gdy dłużnik nie dotrzyma terminu, sprzeciw zostanie odrzucony. Chyba że niedotrzymanie go wynikło z przyczyn niezawinionych przez pozwanego.

Podsumowanie

 • Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest jednym z orzeczeń sądowych w polskim postępowaniu cywilnym.
 • Oprócz postępowania upominawczego nakaz sąd może również na wniosek i po spełnieniu ustawowych przesłanek wydać w postępowaniu nakazowym (wniosek też jest przesłanką).
 • Wniesienie pozwu przez wierzyciela jest początkiem drogi do uzyskania nakazu zapłaty.
 • Dłużnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
postępowanie układowe co to jest

Postępowanie układowe, czyli lek na trudną sytuację w firmie

Firmy chcące ratować swój biznes powinny przeprowadzić restrukturyzację. Sprawdź, czym jest postępowanie układowe, dla kogo ono jest i jak je przeprowadzić.

Autor: Klaudia Borkiewicz|16.11.2022 r.
Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty formularz – jak złożyć pozew o wydanie?

Europejski nakaz zapłaty pozwala dochodzić roszczeń pieniężnych w sprawach transgranicznych. Dowiedz się więcej.

Autor: Klaudia Borkiewicz|14.04.2023 r.

Obsługa wierzytelności – komu ją powierzyć?

Masz dłużników i szukasz wsparcia? Dowiedz się komu powierzyć obsługę wierzytelności, by bez stresu i jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze.

Autor: Anna Sójka|22.04.2024 r.