CashFix arrowWiedza arrowE-sąd – co to jest i jak z niego korzystać?

E-sąd – co to

 jest i jak z niego korzystać?

e-sad co to jest

Czy już wiesz, że możesz sądzić się ze swoim dłużnikiem, nie musząc osobiście stawiać się na rozprawach? Tak właśnie działa e-sąd, który jest wygodną i szybszą alternatywą dla klasycznego postępowania sądowego. Złożenie pozwu w elektronicznej formie to jeden ze sposobów na odzyskanie pieniędzy. Sprawdź, czy możesz z tego skorzystać. 

Co to jest elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)?

Zanim wyjaśnimy Ci, czym jest e-sąd, w pierwszej kolejności musimy przyjrzeć się rodzajowi postępowania, które będzie się w nim toczyć w odniesieniu do Twojej sprawy. Chodzi o elektroniczne postępowanie upominawcze – w skrócie EPU.

Definicja

Elektroniczne postępowanie upominawcze to tryb postępowania rozstrzygany w e-sądzie w formie elektronicznej. Dzięki niemu możesz dochodzić swoich roszczeń bez konieczności osobistego stawiennictwa na rozprawach.

Trzeba przyznać, że jest to dość rewolucyjne rozwiązanie, można by rzec, że na miarę naszych czasów. Okazuje się, że wystarczy wniesienie pozwu na stronie e-sądu, by sprawa mogła być procedowana, a Ty przez cały ten okres nie musisz nawet ruszać się z domu. 

Ważne

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone wyłącznie roszczenia pieniężne, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu.

Narzędzie to chwalone jest szczególnie przez przedsiębiorców, którym zależy na czasie i chcą jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze w tańszy i mniej sformalizowany sposób.

Porównaj oferty najlepszych firm windykacyjnych

EPU – co mówi prawo?

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) jest instytucją polskiego sądownictwa, która znajduje swoje prawne unormowanie w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (Dział VIII, Rozdział 1 k.p.c.). 

Wprowadzenie jej miało miejsce 1 stycznia 2010 r., opierając się na nowelizacji z dnia 9 stycznia 2009 r.  ustawy kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 26 poz.156 z 2009 r.).

E-sąd elektroniczne postępowanie upominawcze – cel

Cel EPU jest w gruncie rzeczy identyczny jak w przypadku tradycyjnego postępowania sądowego. Otóż w całej procedurze chodzi o uzyskanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi

Nakaz zapłaty to orzeczenie Sądu, które nakłada na osobę pozwaną obowiązek spłaty zadłużenia, bądź wniesienia sprzeciwu w terminie 2 tygodni od momentu jego doręczenia.

Jeśli pozwany w ciągu dwóch tygodni nie ureguluje zadłużenia albo nie złoży sprzeciwu, nakaz zapłaty uprawomocnia się i automatycznie staje się tytułem wykonawczym (nie musisz składać wniosku o nadanie klauzuli wykonalności)

Czytaj więcej: Europejski nakaz zapłaty – jak złożyć pozew?

E-sąd – co to jest?

Elektroniczne postępowanie upominawcze nie mogłoby się odbyć, gdyby nie sąd elektroniczny. Bo o ile EPU nosi znamiona procesu całkowicie zdigitalizowanego, to nie zmienia to faktu, że e-sąd ma również swoją fizyczną postać

Definicja

E-sąd to jedyny sąd właściwy do rozpatrywania spraw, które toczą się w ramach elektronicznego postępowania upominawczego.

Siedzibą e-sądu jest VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin - Zachód, mieszący się w Lublinie. Jeśli zdecydujesz się złożyć pozew, by rozwiązać spór w toku postępowania w tej formie, sprawa będzie obsługiwana w tym właśnie miejscu.

Jako że całość odbywa się w Internecie, wierzyciele mają do dyspozycji platformę – Portal e-sąd, dzięki której mogą czuwać nad przebiegiem toczącego się postępowania. 

Przeznaczona jest ona do:

 • złożenia pozwu o zapłatę;
 • komunikacji stron postępowania z sądem elektronicznym, wnosząc pisma procesowe, a także poprzez odbiór doręczeń;
 • wglądu do akt danej sprawy;
 • weryfikacji treści nakazów zapłaty i klauzul wykonalności.

Wszystkie czynności oraz dokumenty mają w tym przypadku charakter elektroniczny

Znajdź firmę windykacyjną już TERAZ

Jakie sprawy rozpoznaje e-sąd?

Zdobycie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest możliwością, z której możesz skorzystać, jeśli chcesz pod przymusem prawnym ściągnąć od kogoś dług. Musisz jednak spełnić ku temu kilka warunków.

Po pierwsze EPU jako odrębne postępowanie prowadzone jest wyłącznie w stosunku do spraw, których stan faktyczny nie jest skomplikowany oraz nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. 

A więc egzekwowana kwota musi być określona klarownie, wyraźnie, a także być zrozumiała dla każdej ze stron. Poza tym obowiązek zapłaty roszczenia musi jasno i w bezpośredni sposób wynikać z dokumentów, które wskazujesz, np. umowa o pracę czy niezapłacona faktura

Ważne

Zobowiązanie dłużnika wobec Ciebie, a także niewywiązanie się z niego, musi być na tyle oczywiste i pozbawione wątpliwości, że nie będzie potrzeby przedstawiania żadnych dodatkowych dowodów, a jedynie precyzyjnego opisania zaistniałego sporu.

Dowiedz się: Jak napisać pozew o zapłatę? – wzór

Kto nie może korzystać z elektronicznego postępowania upominawczego?

Wydanie nakazu zapłaty za pośrednictwem sądu internetowego nie dotyczy następujących sytuacji:

 • chcesz dochodzić roszczenia innego niż pieniężne;
 • doręczenie osobie pozwanej nakazu zapłaty miałoby nastąpić poza granicami kraju.

Funkcje e-sądu

Instytucja e-sądu to nie tylko ukłon w stronę wierzycieli, ale też spore udogodnienie dla organów państwowych sprawujących wymiar sprawiedliwości. 

EPU powstało, aby

 • komunikacja z sądem elektronicznym mogła odbywać cyfrowo na każdym etapie postępowania (pozew o zapłatę, pisma procesowe oraz wniesienie opłaty sądowej od pozwu);
 • zrezygnować z analogowych form utrwalania czynności na rzecz przechowywania ich w systemie informatycznym;
 • szybciej wydawać orzeczenie sądowe pod postacią dokumentu elektronicznego,
 • usprawnić działanie sądu, ograniczając jego udział do minimum;

Ważne

Wszystkie pisma procesowe, w tym pozew o zapłatę, w elektronicznym postępowaniu upominawczym muszą zostać przekazane w formie elektronicznej w stworzonym do tego celu systemie sądowym.

Inaczej doręczenie będzie nieskuteczne, a co za tym idzie, nie będą one wywoływać oczekiwanych skutków prawnych i nie będzie im nadawany bieg.

Jeżeli mimo wszystko preferowaną przez Ciebie formą kontaktu jest poczta tradycyjna, po zarejestrowaniu się na platformie Portalu e-Sąd wybierz komunikację wyłącznie pocztą tradycyjną.

Zalety elektronicznego postępowania upominawczego

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) służy przede wszystkim przyspieszeniu i maksymalnym uproszczeniu procedowania spraw, być może takich jak Twoja. Co więcej, e-sąd to także znaczne obniżenie kosztów postępowania. 

O niektórych korzyściach już zdążyliśmy napisać. Co jeszcze zawdzięczamy sądowi elektronicznemu?

skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty, na który w tradycyjnym postępowaniu trzeba czekać dłużej,

odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego,

postępowanie nie ma fizycznej odsłony, przez co nie wymaga się osobistego stawiennictwa na rozprawach,

ułatwione składanie pism procesowych, które stanowią gotowe do wypełnienia elektroniczne formularze,

niższa opłata sądowa (1,25% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniejsza niż 30 zł),

osoby upoważnione mają łatwy dostęp do dokumentów dotyczących danej sprawy,

w pełni zautomatyzowana obsługa powodów masowych, włącznie z przepływem informacji między sądem internetowym a powodem masowym, przy użyciu systemów informatycznych.

e-sąd co to

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Co do zasady w tym trybie postępowania osoba pozwana nie jest zobowiązana do składania żadnych pism. Natomiast odrębną kwestią będzie chęć złożenia sprzeciwu wobec nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd. Osoba pozwana może go złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nią wezwania. 

Wniesienie sprzeciwu nie należy do skomplikowanych czynności, bowiem wystarczy wskazać na nim 5 obligatoryjnych elementów, czyli:

 • wskazanie sądu, który wydał nakaz zapłaty, 
 • datę wydania nakazu zapłaty,
 • sygnaturę sprawy, 
 • zatytułowanie pisma: „Sprzeciw od nakazu zapłaty”,
 • wyrażenie swojego stanowiska w sprawie, zamieszczając na piśmie zdanie: „Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty”.

Ważne

Sprzeciwu nie trzeba wnosić poprzez formularz. Nie musi on również być w żaden sposób uargumentowany ani zawierać dowodów przeciwko wierzycielowi. Osoba pozwana nie musi też uiszczać opłat sądowych.

Gdy powyższe warunki zostaną spełnione, nakaz zapłaty wydany w EPU z automatu traci swoją moc prawną. Następnie sąd internetowy przekazuje dalsze procedowanie sprawy sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo i miejscowo. 

Jak zgłosić sprawę do e-sądu?

Jeśli już wiesz, że Twoja sprawa nadaje się do rozpatrzenia w EPU, możesz zakasać rękawy i składać pozew. Zanim jednak to zrobisz, pamiętaj o kilku ważnych punktach, które musisz odhaczyć, i zapoznaj się z naszą check-listą.

 1. Wnieś opłatę sądową – bez tego nie ma szans, aby wniesiony przez Ciebie pozew wywołał pożądane skutki prawne. Opłata procesowa wynosi 1,25% dochodzonej kwoty, ale nie może być ona mniejsza niż 30 zł. Zrób to drogą elektroniczną w ciągu 7 dni, licząc od chwili podpisania pozwu.
 1. W pozwie wskaż dokładną datę, kiedy Twoje roszczenie stało się wymagalne  – np. pierwszy dzień po terminie płatności wskazany na fakturze, którą wystawiłeś kontrahentowi.
 2. Przygotuj numer PESEL osoby pozwanej – lub NIP i KRS, jeśli takowe posiada.
 3. Dowody, które potwierdzają zasadność Twojego roszczenia, wskaż w treści pozwu, a nie w załączniku – chyba że sąd w celu rozwiania swoich wątpliwości wezwie Cię do ich przedłożenia.

Pozew w e-sądzie krok po kroku

Pozew w EPU ma postać wygodnego i gotowego do uzupełnienia elektronicznego formularza. Oto jak krok po kroku możesz go wypełnić.

Załóż konto w e-sądzie i uzyskaj podpis elektroniczny dla EPU → po zalogowaniu do konta złóż e-pozew → uzupełnij swoje dane oraz dane osoby, którą pozywasz → wybierz z listy typ dowodu, a w polu „fakt podlegający stwierdzeniu” opisz jego szczegóły → wskaż swoje roszczenie → wybierz prośbę o zasądzenie zwrotu kosztów → krótko, ale konkretnie uzasadnij pozew → wpisz numer rachunku swojego konta bankowego → złóż pozew w e-sądzie. 

Kiedy e-sąd nie wyda nakazu zapłaty?

Co prawda procedura związana z elektronicznym postępowaniem upominawczym nie jest na pierwszy rzut oka skomplikowana. Nie zmienia to faktu, że przed podjęciem stosownych kroków, w pierwszej kolejności musisz zebrać precyzyjne informacje na temat tego, jak działa e-sąd, wymaganych formalności oraz sposobu ich dopełniania. 

Ważne

Aby e-sąd rozpoznał sprawę i wydał nakaz zapłaty, musisz zastosować się do określonych wymogów prawno-formalnych.

Zdarzają się też sytuacje, przez które sąd nie wyda Ci nakazu zapłaty, a zamiast tego przekaże sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Żeby zaistniała taka okoliczność, w toku EPU sąd musi stwierdzić, że:

 • stan faktyczny, który został przez Ciebie opisany, budzi wątpliwość z powodu braku przyczyn wskazujących na zasadność roszczenia,
 • Twoje roszczenie jest oczywiście bezzasadne (np. żądasz zapłaty za towar, który nie został sprzedany osobie pozwanej),
 • zaspokojenie roszczenia jest zależne od świadczenia wzajemnego, które nie zostało jeszcze spełnione (np. nie wykonałeś jeszcze usługi),
 • nie jest znane miejsce pobytu osoby pozwanej albo doręczenie jej nakazu zapłaty nie może nastąpić na terenie kraju.

Sprawdź: Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Windykuj dłużnika zanim sprawa trafi do sądu

Elektroniczne postępowanie upominawcze dla wielu osób będzie atrakcyjniejszą opcją niż tradycyjne dochodzenie należności w sądzie. Jednak to wciąż ostatni etap windykacji dłużnika, który musi zostać poprzedzony próbą rozwiązania sporu na polubownych warunkach. 

Po prostu, podanie dłużnika do sądu jest ostatecznością. Przecież nie zawsze brak zapłaty będzie wynikać z jego umyślnego działania na Twoją szkodę. Niekiedy wystarczy splot wydarzeń, na które nie ma się wpływu, a które mogą się przytrafić każdemu z nas. 

Najpierw spróbuj odzyskać pieniądze miękkimi metodami, np. przypomnienie o płatności, rozmowa z dłużnikiem czy wezwanie do zapłaty. Dopiero gdy to nie przyniesie rezultatu, rozważ wejście na drogę sądową. 

Znajdź najlepszego windykatora!

 • Jedyna taka porównywarka w Polsce
 • Całkowicie za darmo
 • Tylko sprawdzone firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Firmy windykacyjne

Zarówno windykacja sądowa, jak i polubowna, wymaga zastosowania odpowiednich strategii podpartych solidną wiedzą z zakresu prawa i psychologii. Niestety nie każdy ma do tego predyspozycje i mimo szczerych chęci nasze starania mogą spełznąć na niczym. 

Aby być pewnym, że przeprowadzona windykacja należności będzie szybka i skuteczna, a stosunki między Tobą a dłużnikiem nie zostaną nadszarpnięte, podejmij współpracę z firmą windykacyjną, która profesjonalnie zajmie się walką o Twoje pieniądze. 

Co zyskujesz dzięki temu?

 • ochrona relacji z dłużnikiem,
 • bogata oferta usług firm windykacyjnych,
 • możliwa windykacja na koszt dłużnika
 • wpływ psychologiczny na osobę zadłużoną,
 • autorytet firm windykacyjnych, 
 • opłata tzw. success fee
 • indywidualne i spersonalizowane podejście.

Warto też zaznaczyć, że takie firmy są w stanie nie tylko przeprowadzić Cię przez proces polubowny, ale jeśli zajdzie taka konieczność, będą reprezentować Cię w sądzie i mając Twoje pełnomocnictwo, zainicjują elektroniczne postępowanie upominawcze w e-sądzie

Podsumowanie

 • Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie EPU) to instytucja w polskim sądownictwie przeznaczona do dochodzenia roszczeń pieniężnych drogą elektroniczną.
 • E-sąd jest jedynym w kraju sądem, który może orzekać w sprawach wniesionych przez Internet.
 • Główną zaletą e-sądu jest sprawność i szybkość postępowania.
 • EPU rozpatruje tylko te sprawy, których stan faktyczny nie jest skomplikowany oraz nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
 • Zanim wniesiesz sprawę do sądu, windykuj dłużnika polubownie. Najlepiej w tym przypadku wynająć firmę windykacyjną.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Portal Rejestrów Sądowych

Portal Rejestrów Sądowych – co to jest i jak możesz go sprawdzić?

Wszystkie wnioski dotyczące spraw gospodarczych muszą mieć formę elektroniczną. Sprawdź, co to Portal Rejestrów Sądowych i jak z niego korzystać.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.06.2023 r.
jak działają firmy ściągające długi?

Jak działają firmy ściągające długi? Wszystko, co musisz wiedzieć

Jak działają firmy ściągające długi? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, a także dłużników. Sprawdź, czym zajmują się firmy ściągające długi.

Autor: Klaudia Borkiewicz|17.05.2022 r.
windykacja przedsądowa

Windykacja przedsądowa – co to jest i na czym polega?

Windykacja przedsądowa, zwana też polubowną, to najszybszy sposób na odzyskanie należności od dłużnika. Pomagamy wybrać firmę windykacyjną.

Autor: Beniamin Niśkiewicz|20.10.2023 r.