CashFix arrowWiedza arrowWindykacja na koszt dłużnika– jak to zrobić krok po kroku?

Windykacja na koszt dłużnika

 – jak to zrobić krok po kroku?

Windykacja na koszt dłużnika co to

Każda odpłatnie wykonana usługa lub sprzedaż towaru generuje po stronie kontrahenta obowiązek dokonania stosownej zapłaty. Niestety nie wszyscy postanawiają się z niego wywiązywać, co powoduje straty dla przedsiębiorstwa, a windykacja długu nie jest wcale taka prosta. Na szczęście istnieje sposób na to, aby przeprowadzić ją w całości na koszt dłużnika. Dowiedz się, jak to zrobić i jak wygląda to w praktyce.

Windykacja na koszt dłużnika – czym jest?

Wobec ogólnie przyjętej zasady podmiot korzystający z odpłatnej usługi lub dokonujący zakupu towaru musi w zamian uiścić stosowną zapłatę.

Zdarzają się niekiedy sytuacje, kiedy obowiązek ten został zaniedbany, a przedsiębiorca, który poświęcił swój czas i surowce, jest podwójnie stratny.

W przypadku zadłużeń opiewających na niskie kwoty niejeden wierzyciel postanawia porzucić wszelkie starania, mające doprowadzić do odzyskania roszczenia. Dzieje się tak dlatego, że windykacja sama w sobie, jawi im się jako zbyt kosztowna, bez gwarancji odzyskania długu.

I faktycznie ryzyko jest bardzo wysokie, jeżeli windykacja należności przeprowadzana jest samodzielnie.

Nie oznacza to jednak, że nie ma rozwiązania, ponieważ wynajmując w tym celu wyspecjalizowaną firmę windykacyjną bądź kancelarię prawną, można znacznie zwiększyć skuteczność działań usług windykacyjnych, a wszystkimi kosztami obciążyć osobę zadłużoną.

Definicja

Windykacja na koszt dłużnika stanowi instytucję, z której korzystać mogą wyłącznie wierzyciele, którzy borykają się z problemem nieterminowych płatności w transakcjach handlowych.

Przez transakcję handlową rozumie się umowę zawartą przez strony w związku z wykonywaną działalnością, której przedmiotem jest albo odpłatne dostarczenie towaru, albo odpłatne wyświadczenie usługi.

Windykacja na koszt dłużnika – podstawa prawna

Jeżeli podmiot poprawnie i zgodnie z umową spełnił swoje świadczenie, a nie otrzymał za to pieniędzy w ustalonym terminie, prawo umożliwia mu wszczęcie windykacji przeciwko niesolidnemu klientowi.

Zgodne z prawem jest także ubieganie się o rekompensatę i zwrot środków przeznaczonych na poczet odzyskiwania należności.

Kwestię obciążenia dłużnika kosztami windykacji reguluje art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wspomniana ustawa przewiduje dwa rodzaje roszczeń, a mianowicie:

 • roszczenie o zryczałtowaną kwotę rekompensaty odzyskiwania należności;
 • roszczenie o zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów windykacji przewyższających ww. kwotę.

Opierając się o art. 2 omawianej ustawy, wspomniane koszty odzyskiwania należności mogą zostać przeniesione na dłużnika tylko wtedy, kiedy transakcja zaszła pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Znajdź zweryfikowanego windykatora!

 • Całkowicie za darmo
 • Zawsze aktualne oferty
 • Tylko zweryfikowane firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Kiedy wierzyciel może przeprowadzić windykację na koszt dłużnika?

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji jest swego rodzaju zachętą dla wierzyciela, aby dążył on do wyegzekwowania swoich praw.

Możliwość ta przysługuje przy zajściu kilku koniecznych warunków:

 • spełnienie przez wierzyciela świadczenia (odpłatne świadczenie usługi lub odpłatna dostawa towaru), za które nie otrzymał zapłaty we wskazanym w umowie lub na fakturze terminie,
 • obie strony transakcji handlowej są przedsiębiorcami, a powstałe zobowiązanie jest wynikiem wykonywania przez nie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce,
 • transakcja handlowa miała miejsce po 28 kwietnia 2013 r.
Windykacja na koszt dłużnika jak wygląda?

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (art. 30), wierzyciele mogą nie tylko dochodzić głównej kwoty roszczenia, ale i również otrzymują możliwość naliczenia kwoty rekompensaty za poniesione przez nich koszty windykacji.

Zryczałtowana opłata windykacyjna stoi w ścisłej zależności z wysokością zadłużenia, i stanowi równowartość następujących kwot:

 • 40 euro – łączna wartość roszczenia pieniężnego wynosi do 5 tys. zł,
 • 70 euro – łączna wartość świadczenia pieniężnego przekracza 5 tys. zł, ale jest nie większa niż 50 tys. zł,
 • 100 euro – łączna wartość roszczenia pieniężnego jest wyższa lub równa 50 tys. zł.

Celem operacji jest nadanie procesowi windykacji przyspieszonego tempa, ponieważ wierzyciel, aby otrzymać rekompensatę, nie jest zobligowany do wykazywania kosztów poniesionych w związku z odzyskiwaniem długu.

Taka forma zadośćuczynienia służy także zniechęceniu kontrahentów do zwlekania z regulowaniem zaległości.

Więcej o tym, jak zdobyć rekompensatę przeczytasz w artykule: 70 euro

Kiedy powstaje prawo do naliczenia kwoty rekompensaty?

Rekompensata za opóźnienie w płatności należy się od momentu, w którym wierzyciel nabył prawo do obciążania dłużnika odsetkami ustawowymi, czyli już pierwszego dnia opóźnienia w spłacie.

Opóźnienie z kolei powstaje w przypadku niespełnienia przez dłużnika w terminie określonym w umowie świadczenia pieniężnego wynikłego z transakcji handlowej.

W kontekście transakcji handlowych termin płatności zazwyczaj wyznacza sama umowa, w innym przypadku wynosi on:

 • 60 dni (liczone od daty, w której wierzyciel wykonał swoje świadczenie),
 • 30 dni (liczone od daty, w której wierzyciel wykonał swoje świadczenie, a stroną jest podmiot publiczny, niebędący podmiotem leczniczym).

Poza tym wierzyciel musi dokonać choć minimalnych działań z zakresu windykacji dłużnika, wysyłając np. przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Możliwość naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie to kolejne prawo wierzycieli, a zarazem ukłon w ich stronę.

Stanowisko prawne w tej sprawie wygląda następująco:

Co znaczące, odsetki będą sumowane aż do dnia, w którym osoba zadłużona ureguluje zaległość w spłacie.

Ważne

Odsetki przysługują wierzycielowi od dnia następującego po terminie płatności określonym w umowie lub na fakturze.

Sprawdź, jak obciążyć dłużnika kwotą zadośćuczynienia: Nota obciążeniowa

Wysokość odsetek – jak liczyć?

Na dzień dzisiejszy obowiązuje stopa referencyjna NBP + 10 pp. Do końca grudnia 2022 roku stopa referencyjna NBP wynosić będzie 16 %.

Porównaj oferty najlepszych firm windykacyjnych

Jak obciążyć dłużnika kosztami windykacji?

Raz jeszcze odnieśmy się do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a dokładniej do art. 10 ust. 2, który przewiduje także zwrot poniesionych przez wierzyciela kosztów windykacji, które przewyższają kwotę omawianej wcześniej rekompensaty 40, 70 czy 100 euro.

Odzyskiwanie należności wiąże się z poświęceniem czasu, stresem, ale i również kosztami poniesionymi przez wierzyciela — wszystko to powoduje niesłuszny uszczerbek na finansach przedsiębiorstwa.

Obowiązkiem zwrotu będą więc objęte wszelkiego rodzaju koszty zewnętrzne, do których zaliczyć można m.in.:

 • wynagrodzenie w postaci prowizji dla firmy windykacyjnej lub kancelarii prawno-windykacyjnej,
 • opłaty sądowe, np. opłata od pozwu czy koszty przysięgłego tłumaczenia dokumentów,
 • koszty postępowania egzekucyjnego.

Ważne

Roszczenie o zwrot kosztów windykacji zyskuje miano wymagalnego niezwłocznie po wezwaniu zadłużonego do wykonania świadczenia.

Pamiętać trzeba koniecznie o tym, że wartość zwrotu musi być uzasadniona i zostać obliczona z rozsądkiem, bowiem jeżeli kwota zostanie zawyżona, wierzyciel może nie otrzymać pożądanego wyrównania strat.

Jak działa windykacja na koszt dłużnika?

Chcąc skutecznie przeprowadzić windykację długów, zdecydowanie nie warto czekać z jej podjęciem. Zasada – im szybciej, tym lepiej, jak najbardziej ma tu swoje zastosowanie.

Przede wszystkim zwlekając, ryzykujemy, iż dłużnik stanie się osobą niewypłacalną z powodu swoich innych zobowiązań. To podkopuje szanse wierzyciela na odzyskanie swojej należności.

Żeby mieć pewność, że cała procedura przebiegnie w sposób profesjonalny, najlepiej jest wynająć do tego celu firmę windykacyjną lub skorzystać z usług kancelarii prawnych.

Oprócz tego, rozpoczęcie windykacji z pomocą firmy zewnętrznej pozwala na wypracowanie dyscypliny wśród kontrahentów, a także pozwala na wczesną identyfikację trudności płatniczych klientów.

Jak zlecić windykację na koszt dłużnika?

Aby koszty windykacji zostały przeniesione na dłużnika, należy postąpić według poniższych kroków.

 1. Rozpocznij dochodzenie należności, wynajmując firmę windykacyjną lub kancelarię prawną.
 2. Wyślij skanem lub dostarcz osobiście dokumentację potwierdzającą wykonanie świadczenia przez wierzyciela i powstanie zobowiązania ze strony dłużnika.
 3. Po wyegzekwowaniu należności firma zewnętrzna pobiera prowizję o ustalonej wcześniej wysokości.
 4. Firma windykacyjna wystawia dłużnikowi notę obciążeniową o wartości prowizji.
 5. Gdy windykacja prowizji od dłużnika przebiegnie pomyślnie, otrzymasz zwrot kosztów windykacji.

Tym oto sposobem wierzyciel w dwóch transzach otrzymuje 100% należnych mu pieniędzy.

Pierwsza wypłata dotyczyć będzie kwoty zadłużenia pomniejszonej o prowizję, natomiast druga wypłata będzie opiewać o pozostałą część kwoty.

Dowiedz się: Windykacja terenowa - co to jest?

Wybierz firmę windykacyjną

Podsumowanie

 • Niezapłacone faktury generują dotkliwe straty dla przedsiębiorstwa.
 • Koszty windykacji mogą zostać przeniesione na dłużnika.
 • Transakcja handlowa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty.
 • Są trzy sposoby na przeprowadzenie windykacji na koszt dłużnika.
 • Prawo przewiduje, że od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, przysługuje mu roszczenie o rekompensatę.
 • Koszty odzyskania należności mogą zostać odzyskane przy pomocy firmy windykacyjnej.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – jak uzyskać?

Zrobiłeś już wszystko, aby przekonać dłużnika do spłaty, a on oddaje pieniędzy? Skieruj sprawę do sądu i uzyskaj nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Autor: Klaudia Borkiewicz|09.11.2022 r.
Jak odzyskać pożyczone pieniądze

Jak odzyskać pożyczone pieniądze? 4 sposoby

Czy wiesz już, jak odzyskać pożyczone pieniądze od dłużnika? Jeśli nie, to poznaj na to 4 proste sposoby.

Autor: Klaudia Borkiewicz|28.04.2023 r.
Gdzie zgłosić dłużnika zalegającego ze spłatą zobowiązania?

Gdzie zgłosić dłużnika zalegającego ze spłatą zobowiązania?

Gdzie zgłosić dłużnika? To pytanie pada zarówno w kontekście osób prywatnych, jak i firm. Sprawdź, kogo możesz poinformować o zaległej spłacie długu.

Autor: Patryk Marzec|08.12.2023 r.