CashFix arrowWiedza arrowCo zrobić, gdy ktoś nie oddaje pieniędzy?– Windykacja B2B

Co zrobić, gdy ktoś nie oddaje pieniędzy?

 – Windykacja B2B

Co zrobić gdy ktoś nie oddaje pieniędzy

Termin płatności za fakturę dawno minął, a twój kontrahent w dalszym ciągu nie dokonał płatności? Z pewnością odczuwasz w związku z tym stres i obawy, kiedy i czy w ogóle to zrobi. W końcu zatory płatnicze pozbawiają firmę szansy na zarobek, powodując dotkliwe dla przedsiębiorstwa straty. Na szczęście istnieją proste sposoby na odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Sprawdź, czym jest windykacja B2B.

Windykacja należności – co to jest?

Windykacja długów często mylona jest z postępowaniem egzekucyjnym, a wcale nie rzadziej pomiędzy windykatorem a komornikiem stawiany jest znak równości.

Oba zabiegi są błędem, ponieważ, jak się okazuje, są to dwie odrębne profesje i etapy dochodzenia roszczeń przez wierzyciela.

Definicja

Windykacja należności to zespół czynności polubownych bądź prawnych, zmierzających do odzyskania długu.

Krótko mówiąc – windykowanie dłużnika polega na skłonieniu go do uregulowania zaległości w spłacie dobrowolnie albo za pośrednictwem przymusu państwowego.

Wywnioskować z tego możemy, iż windykacja zadłużenia dzieli się na dwa następujące po sobie etapy, a mianowicie:

 • windykacja polubowna,
 • windykacja sądowo-egzekucyjna.

Windykacja polubowna jest początkowym wariantem walki o swoje pieniądze. Mechanizm jej działania opiera się o wykorzystanie tzw. metod miękkich, czyli m.in. kontakt z osobą zadłużoną (SMS, telefon, email), wysłanie przypomnień o zaległościach w spłacie czy też dostarczenie przedsądowego wezwania do zapłaty.

Windykacja sądowo-egzekucyjna rozpoczyna się na wniosek wierzyciela w chwili, gdy działania polubowne nie przyniosą oczekiwanych efektów, a dłużnik w dalszym ciągu unika zapłaty.

Zobacz więcej: Windykacja polubowna – co to jest?

Co zrobić, gdy ktoś nie oddaje pieniędzy?

Przedsiębiorcy, którym doskwiera problem niezapłaconych faktur, nie są całkowicie bezradni.

Co zrobić kiedy ktoś nie oddaje pieniędzy?

W ramach windykacji długu od nierzetelnego kontrahenta wierzyciel ma do dyspozycji kilka możliwości. Oto niektóre z nich.

Odzyskaj pieniądze od dłużnika

Zlecenie odzyskania długu firmie windykacyjnej

Niezależnie od etapu, windykacja należności do najłatwiejszych nie należy. Jest skomplikowana, czasochłonna i naraża wierzyciela na spory stres.

Ponadto nieumiejętnie przeprowadzona może raz na zawsze nadwyrężyć relację między dłużnikiem a wierzycielem.

Tyczy się to zarówno windykacji B2B, jak i odzyskiwania zadłużenia od osób prywatnych.

Należy się więc zastanowić, czy samodzielna windykacja nie wygeneruje więcej strat, niż zysków, które przyniesie kwota, którą być może uda się odzyskać.

Doskonałym wyjściem z całej sytuacji jest oddanie losów należności pod skrzydła firmy windykacyjnej.

Stosują oni praktyki zgodnie z etyką zawodową, wykorzystując w procesie dochodzenia roszczeń takie narzędzia i strategie, które dobrane indywidualnie do danej sprawy, prowadzą do efektywnego zakończenia sprawy.

Sąd polubowny

Sądy polubowne, zwane inaczej sądami arbitrażowymi, są sądami prywatnymi. Powołuje się je z woli obu stron, czyli wierzyciela i dłużnika.

Postępowanie przeprowadzane przed tego typu sądami jest alternatywą dla rozwiązywania sporów cywilnych przed sądem zależnym od organów państwowych.

Metoda ta przeznaczona jest do rozstrzygania rożnorodnych sporów – zarówno B2C, jak i B2B.

Wyróżniamy dwa rodzaje sądów polubownych:

– stałe sądy polubowne;

– niestałe sądy polubowne.

Ważne

Niestały sąd polubowny powoływany jest przez strony tylko i wyłącznie w celu rozpoznania danej sprawy.

Niestałe sądy polubowne nie posiadają siedziby, personelu administracyjnego czy regulaminu, a ponadto gdy nastąpi rozpoznanie określonej sprawy, przestają istnieć – w przeciwieństwie do stałych sądów polubownych, które nie tylko dysponują stałą siedzibą, personelem administracyjnym czy regulaminem, ale i również listą arbitrów.

Sądy arbitrażowe rozpoznają:

 • sprawy o prawa majątkowe,
 • sprawy niemajątkowe (z wyłączeniem spraw, w przypadku których zawarcie ugody sądowej jest niemożliwe, np. sprawa o alimenty).

Co zrobić, aby oddać sprawę do sądu polubownego?

Chcąc poddać sprawę pod rozpoznanie sądu arbitrażowego, należy dokonać stosownego zapisu na sąd polubowny.

Wspomniany zapis zwykle zostaje zawarty w umowach łączących strony.

Ważne

Bez zapisu sąd polubowny nie może poddać sprawy pod rozpoznanie.

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze, w skrócie EPU, to postępowanie, które toczy się przed tzw. e-Sądem (Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny).

Elektroniczne postępowanie upominawcze zyskuje na swojej popularności, czego powodem jest względna szybkość i niskie koszty, co odróżnia je od postępowania upominawczego w klasycznej formie.

Cechą charakterystyczną tego wariantu dochodzenia należności jest to, iż cała komunikacja pomiędzy wierzycielem a e-Sądem, ma miejsce w formie elektronicznej.

Wnosząc o rozpoczęcie EPU należy uiścić opłatę w wysokości 1,25% wartości przedmiotu sporu (min. 30 zł). Może to dotyczyć przykładowo niezapłaconej faktury.

Jeżeli zaś mowa o postępowaniu upominawczym w jego tradycyjnej odsłonie, opłata będzie wynosiła 5% wartości przedmiotu sporu.

Skorzystaj z darmowej porównywarki firm windykacyjnych

Uzyskanie nakazu zapłaty w EPU

Żeby móc złożyć pozew w e-Sądzie należy utworzyć konto na przeznaczonej do tego platformie internetowej.

Konto to musi zostać przypisane, albo do powoda, albo do jego profesjonalnego pełnomocnika.

E-Sąd gdy pomyślnie rozpatrzy sprawę, wydaje nakaz zapłaty, który opatrzony klauzulą wykonalności, otwiera wierzycielowi drzwi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Ważne

W tym przypadku nakaz zapłaty zaopatruje się w klauzulę wykonalności z urzędu, co oznacza, że nie trzeba kierować odrębnego wniosku o jej nadanie.

Postępowanie egzekucyjne

Kodeks postępowania cywilnego wyodrębnia kilka rodzajów egzekucji, w tym egzekucję świadczeń pieniężnych z nieopłaconej faktury.

Posiadając nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności, można przystąpić do egzekwowania długu za pośrednictwem organów państwowych, czyli sądu rejonowego oraz komornika sądowego.

Definicja

Postępowanie egzekucyjne jest zbiorem czynności wierzyciela i egzekutorów, które mają służyć przymusowemu doprowadzeniu do spłaty zaległego zobowiązania przez dłużnika z jego majątku.

Cała procedura znajduje swoje oparcie w tytule egzekucyjnym wydanym przez sąd. Jest on niezbędny, do rozpoczęcia egzekucji komorniczej, a także stanowi jej podstawę.

Ważne

Tytułem egzekucyjnym jest prawomocne orzeczenie wydane przez sąd (nakaz zapłaty lub wyrok) oraz ugoda zawarta przed sądem.

Do wszczęcia postępowania egzekucyjnego konieczne jest posiadanie:

 • ważnego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
 • wniosku o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika sądowego.

Egzekucja komornicza może zostać przeprowadzona m.in. z:

 • ruchomości i nieruchomości osoby zadłużonej,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • rachunku bankowego.

Dobrą wiadomością dla wierzycieli jest to, że samo złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie podlega żadnej opłacie.

Mimo wszystko, w trakcie postępowania komornik ma prawo wezwać wierzyciela do wpłaty zaliczki na wydatki egzekucyjne.

Kwota zaliczki uzależniona jest m.in. od tego, w jaki sposób dany komornik sądowy przeprowadza egzekucję.

Dowiedz się więcej: Postępowanie egzekucyjne

Jak odzyskać pożyczone pieniądze od osoby prywatnej?

Pożyczki prywatne wciąż nie tracą na swej powszechności. Brak dodatkowych kosztów oraz elastyczny termin zwrotu pożyczki sprawiają, że od zawsze ta forma zapożyczenia pieniędzy cieszyła się niesłabnącą popularnością.

Poza tym wymagają one minimum formalności.

Do najczęstszych należą pożyczki na małe kwoty udzielane członkom rodziny czy bliskim znajomym.

Problem polega jednak na trudnościach związanych z ewentualnym odzyskiwaniem pożyczki. A więc, co zrobić, gdy ktoś nie oddaje pieniędzy, a pożyczka miała miejsce między osobami prywatnymi?

Spisane umowy pożyczki

Najważniejszą kwestią w kontekście omawiania szans na odzyskanie pożyczonych pieniędzy jest zawarcie z dłużnikiem umowy pisemnej.

Co prawda, jej brak nie przekreśla ich całkowicie, jednakże zawarcie umowy istotnie definiuje kierunek działań.

Patrząc z punktu widzenia wierzyciela, sporządzenie dokumentu pożyczki w formie pisemnej jest najkorzystniejszą formą umowy. Należy o tym pamiętać również wtedy, kiedy pożyczka została udzielona rodzinie.

Ważne

Warto spisać pisemną umowę pożyczki, nawet jeśli w oczach pożyczkobiorcy jest to odbierane jako przejaw nieufności.

Jako wierzyciele, dokonując spisania umowy pożyczki, powinniśmy postępować wedle jej zapisów. Gdy zawarta umowa nie określa konsekwencji nieuregulowania zapłaty w ustalonym terminie, zastosowanie mają przepisy ogólne.

Dodatkowo wierzyciel posiadający tego typu pismo, ma zdecydowanie prostszą ścieżkę w zakresie dowodowym dotyczącym zasadności jego roszczeń.

Pożyczka, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Formę dokumentową w tym przypadku należy zachować pod rygorem ad probationem.

Oznacza to, iż niedochowanie formy pisemnej umowy pożyczki przewyższającej wartość 1000 zł, nie powoduje nieważności umowy, jednak należy pamiętać, że w przypadku niezachowania zastrzeżonej formy pisemnej, nie jest dopuszczalny dowód z samych zeznań świadków lub z przesłuchania stron, na fakt dokonania czynności.

Jeśli podpisałeś z dłużnikiem umowę pożyczki poświadczoną na piśmie, możesz zlecić odzyskanie długu firmie windykacyjnej. Wówczas otrzymujesz gwarancję profesjonalnego przebiegu postępowania z dużą szansą na powodzenie.

Wypełnij formularz i zleć windykację!

Podsumowanie

 • Windykacja należności polega na podjęciu czynności mających na celu skłonienie dłużnika do spełnienia zobowiązania wobec wierzyciela.
 • Ściąganie długu dzieli się na dwa główne etapy.
 • Istnieją co najmniej 3 sposoby na odzyskanie swoich pieniędzy.
 • Stronami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel oraz osoba zadłużona.
 • Warto zawierać z dłużnikiem umowę pisemną dotyczącą udzielonej pożyczki.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
usługi windykacyjne

Usługi windykacyjne – na czym polegają i komu je zlecić?

Usługi windykacyjne to bardzo dobry sposób na odzyskanie pieniędzy od kontrahenta. Skorzystaj z oferty firm windykacyjnych z naszej porównywarki!

Autor: Beniamin Niśkiewicz|02.10.2023 r.
Jak sprawdzić firmę

Jak sprawdzić firmę przed współpracą? – 5 metod

Współpracuj tylko z wiarygodnymi i uczicwymi kontrahentami. Dlaczego sprawdzanie firmy jest takie ważne? Jak sprawdzić firmę? Dowiesz się w artykule.

Autor: Klaudia Borkiewicz|17.03.2023 r.
Weksel co to jest?

Weksel, co to jest i kiedy się go stosuje?

W obrocie gospodarczym weksel stanowi popularny rodzaj gwarancji spłaty należności. Sprawdź, weksel, co to jest, jakie są jego rodzaje i kiedy się go stosuje.

Autor: Klaudia Borkiewicz|30.09.2022 r.