CashFix arrowWiedza arrowTrzeciodłużnik– kim jest i jak go windykować?

Trzeciodłużnik

 – kim jest i jak go windykować?

Trzeciodłużnik kto to jest?

Niemalże każdemu przedsiębiorcy choć raz przyszło zmierzyć się z kontrahentami niewywiązującymi się ze swoich zobowiązań w terminie. Gdy wszelkie polubowne próby ściągnięcia należności spełzły na niczym, wówczas tradycyjne postępowanie egzekucyjne wydaje się być ostatnią z możliwości. Istnieje jednak jeszcze jedna szansa na odzyskanie pieniędzy, a jest nią windykacja dłużnika zajętej wierzytelności. W tym artykule postaramy się przybliżyć instytucję, jaką jest tzw. trzeciodłużnik.

Trzeciodłużnik – kto to jest?

Trzeciodłużnika, nazywanego również poddłużnikiem lub dłużnikiem zajętej wierzytelności, można w prosty sposób zdefiniować jako dłużnik dłużnika, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W dużym uproszczeniu – trzeciodłużnik to osoba winna pieniądze naszemu dłużnikowi.

Dłużnikiem zajętej wierzytelności może być każda osoba fizyczna, prawna, jak i również podmiot gospodarczy, który nie posiada osobowości prawnej. Innymi słowy, może być to np. firma, osoba czy dowolna instytucja.

Przykład

Pani Joanna jest dłużniczką wobec firmy A, która to z kolei jest dłużnikiem firmy B. Z tego wynika, iż pani Joanna jest trzeciodłużniczką firmy B.

Trzeciodłużnikiem może być każda zobowiązana osoba, ale także pracodawca dłużnika, Urząd Skarobwy, makler, trasat, oraz wszelkie inne podmioty zobowiązane do realizacji wierzytelności lub innego prawa majątkowego

Poniżej przedstawiamy, jak wygląda sieć relacyjna między wierzycielem, dłużnikiem i trzeciodłużnikiem:

trzeciodłużnik kto to?

Zleć odzyskanie długu firmie windykacyjnej

Dłużnik dłużnika – szansa na odzyskanie zadłużenia

W życiu bywają różne sytuacje. Doskonale zdają sobie z tego sprawę osoby, które borykają się z problemem posiadania dłużników unikających spłaty zadłużenia.

Czasem spory tego typu kończą się skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. W tym celu wierzyciel musi udać się do komornika, przekazując mu tytuł wykonawczy, który jest niezbędny do wszczęcia egzekucji.

Wówczas komornik sądowy ma prawo do podjęcia kroków mających za zadanie ściągnąć dług z majątku dłużnika.

W takiej sytuacji należy rozważyć dwa scenariusze.

Pierwszy dotyczy sytuacji, w której osoba zadłużona jest w posiadaniu majątku wystarczającego do realizacji zajęcia komorniczego.

Drugi jest mniej optymistyczny i zakłada niemożność prowadzenia egzekucji z uwagi na to, że dłużnik nie posiada ani wystarczającej ilości pieniędzy, ani majątku, który można spieniężyć – w tym przypadku sprawa nie jest przesądzona, a wierzyciel może użyć jeszcze jednego środka pozwalającego na odzyskanie wierzytelności.

Otóż światełkiem w tunelu” okazać się może informacja o tym, że istnieje osoba, która zadłużyła się u naszego dłużnika.

Ważne

Oprócz wnioskowania o zajęcie rzeczy materialnych dłużnika, możesz zawnioskować także o zajęcie praw, które przysługują mu wobec osób trzecich.

W praktyce oznacza to, iż wierzyciel ma prawo wnioskować o zajęcie wierzytelności przysługujących dłużnikowi.

Jak wygląda windykacja trzeciodłużnika?

Aby móc skorzystać z omawianego rozwiązania, jakim jest windykacja należności od trzeciodłużnika, należy przedsięwziąć odpowiednich działań.

Krok I – zdobycie informacji

Na samym początku konieczne jest dowiedzenie się przez wierzyciela, czy dłużnik posiada swojego dłużnika. Innymi słowy, czy ktoś inny jest winny dług naszemu dłużnikowi, co oznaczać będzie istnienie trzeciodłużnika.

Taką informację można zdobyć zarówno bezpośrednio od osoby zadłużonej bądź z innych, pośrednich źródeł.

Pozyskanie takiej wiedzy jest punktem wyjścia dla egzekwowania należności od poddłużnika.

Jak dowiedzieć się, czy nasz dłużnik ma dłużnika?

 • wykorzystanie znajomości w branży,
 • zasięgnięcie informacji od wspólnych znajomych lub partnerów biznesowych,
 • sprawdzenie giełd długów.

Nie sposób nie wspomnieć o wyspecjalizowanych firmach windykacyjnych, które w ramach swoich usług potrafią ustalić, czy istnieje jakiś dłużnik zajętej wierzytelności.

Znajdź najlepszego windykatora!

 • Darmowa porównywarka
 • Zawsze aktualne oferty
 • Tylko najlepsze firmy

ZNAJDŹ FIRMĘ WINDYKACYJNĄ

Krok II – wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika

Następnym krokiem w chwili składania wniosku o zajęcie wierzytelności będzie przekazanie informacji o trzeciodłużniku komornikowi sądowemu wraz z podaniem jego danych.

Ważne

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika powinien zostać skierowany wyłącznie do komornika, który prowadzi postępowanie wobec dłużnika właściwego.

Wniosek powinien zawierać dane trzeciodłużnika oraz tytuł, z którego wynika obowiązek spełnienia świadczenia, np. niezapłacona faktura.

Należy przy tym podkreślić, że trzeciodłużnik może zostać poddany egzekucji komorniczej tylko wtedy, kiedy wobec dłużnika właściwego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Krok III – postępowanie egzekucyjne

W momencie otrzymania wniosku o zajęcie wierzytelności dłużnik dłużnika zostaje poinformowany przez komornika o zajęciu, który jednocześnie wzywa go do spełnienia świadczenia na rachunek komornika.

W późniejszym etapie komornik sądowy dokonuje zajęcia wierzytelności. Dzieje się to po wręczeniu wezwania trzeciodłużnikowi.

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności

Doręczenie trzeciodłużnikowi zawiadomienia o zajęciu wiąże się z poważnymi implikacjami. Przede wszystkim od tego momentu nakłada się na niego pewne obowiązki.

Dłużnik zajętej wierzytelności po otrzymaniu zawiadomienia staje się osobą odpowiedzialną za przebieg czynności egzekucyjnych.

Oprócz tego, wraz z przesłaniem zawiadomienia organ egzekucyjny wzywa trzeciodłużnika do złożenia w terminie 7 dni od jego doręczenia oświadczenia:

 • czy uznaje on zajętą wierzytelność zobowiązanego,
 • czy przekaże on organowi egzekucyjnemu z zajętej wierzytelności kwotę pokrywającą należności. Jeżeli trzeciodłużnik odmawia jej przekazania, zobowiązany jest wskazać powód,
 • w jakim sądzie albo przed jakim organem toczy lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność.

Ponadto organ egzekucyjny zawiadamia dłużnika zajętej wierzytelności o zakazie odbierania zajętej kwoty, a także o zakazie rozporządzania nią lub ustanowionym dla niej zabezpieczeniem.

Doręczony zobowiązanemu zostaje również odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, a także odpis wniosku o wpis o zajęciu wierzytelności w księdze wieczystej.

Trzeciodłużnik odmawia współpracy z komornikiem – co robić?

Nie zawsze współpraca trzeciodłużnika z komornikiem przebiega bez zarzutu. Często bywa tak, że trzeciodłużnik po prostu jej odmawia. Co robić w takiej sytuacji?

Prawodawca przewidział i taką możliwość, dzięki czemu na mocy art. 887 k.p.c. wierzyciel (w takim postępowaniu egzekucyjnym będzie on nosił nazwę wierzyciela egzekwującego) otrzymuje uprawnienia do wystąpienia z powództwem wobec osoby trzeciej, która uchyla się od współpracy z komornikiem w toku postępowania egzekucyjnego.

Ważne

Powodem w sprawie będzie wierzyciel egzekwujący, który żąda od trzeciodłużnika zapłaty na korzyść dłużnika właściwego, a nie bezpośrednio dla siebie.

Następnie wierzyciel może egzekwować od dłużnika właściwego zapłatę odzyskanych od trzeciodłużnika pieniędzy.

Chcielibyśmy również położyć akcent na kwestię szczególnie ważną z perspektywy dłużnika zajętej wierzytelności – otóż za odmowę współpracy z komornikiem może on podlegać odpowiedzialności karnej związanej z bezskutecznością egzekucji.

Lepiej windykować dłużnika właściwego niż trzeciodłużnika

Owszem, wyżej opisany mechanizm postępowania w razie problemów z egzekucją komorniczą dłużnika właściwego jest jak koło ratunkowe, które pozwala wierzycielom odzyskać należność.

Zdecydowanie warto jednak zapobiegać niż leczyć i starać się ściągnąć dług od dłużnika właściwego już na etapie polubownym, bez udziału sądu i komornika.

W tym celu warto zasięgnąć pomocy profesjonalnych firm windykacyjnych, które z powodzeniem zajmują się odzyskiwaniem należności na zlecenie wierzyciela.

Ważne

Firmy windykacyjne potrafią szybko i skutecznie przeprowadzić windykację dłużnika już na etapie polubownym.

Pamiętaj, z windykacją należności nie warto zwlekać. Im szybciej podejmiesz działania, tym większe masz szanse na pozytywny przebieg sprawy.

Sprawdź: 6 powodów, dlaczego warto zlecić windykację

Znajdź firmę windykacyjną

Podsumowanie

 • Windykację musisz rozpocząć od etapu polubownego.
 • Wyróżniamy dwa rodzaje windykacji należności: windykację twardą i windykację miękką.
 • Trzeciodłużnik nazywany jest również poddłużnikiem lub dłużnikiem zajętej wierzytelności.
 • Trzeciodłużnikami mogą być np. pracodawcy dłużnika czy jego kontrahenci.
 • Najlepszym rozwiązaniem będzie windykacja przez firmę windykacyjną dłużnika właściwego już na etapie polubownym.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Przypomnienie o płatności

Przypomnienie o płatności – 10 sposobów na skuteczne monity

Przypomnienie o płatności to pierwszy krok do odzyskania pieniędzy od spóźniającego się z zapłatą klienta. Sprawdź, jak je napisać, aby było skuteczne.

Autor: Klaudia Borkiewicz|15.06.2022 r.
Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny różnice

Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny, czym się różnią?

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy, czym się od siebie różnią? Jak uzyskać tytuł wykonawczy i kto go wystawia? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

Autor: Klaudia Borkiewicz|04.11.2022 r.
Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne od A do Z

Postępowanie egzekucyjne jest ostatnim etapem windykacji należności. Sprawdź, jakie są rodzaje egzekucji. Dowiedz się również, co może zająć komornik.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.04.2022 r.