CashFix arrowWiedza arrowPrzystąpienie do długu– co to jest i na czym polega?

Przystąpienie do długu

 – co to jest i na czym polega?

Przystąpienie do długu

Przystąpienie do długu to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących zmienić strukturę swojego zadłużenia. Ponieważ jest to jedna z form zabezpieczenia wierzytelności, takie działanie może pełnić rolę koła ratunkowego dla dłużnika. W tym artykule chcemy przybliżyć cały proces, a także odpowiedzieć na pytania – czym on właściwie jest i na czym polega.

Przystąpienie do długu – co to znaczy?

Przystąpienie do długu nie jest kwestią, która powinna interesować tylko zadłużonych. Z uwagi na to, że z jednego dłużnika robi się dwóch – każdy wierzyciel powinien zdawać sobie sprawę z tego, czym właściwie charakteryzuje się taka procedura.

Definicja

Przystąpienie do długu polega na sytuacji, w której osoba trzecia staje się współodpowiedzialna za cudzy dług. Zobowiązanie to nazywamy wtedy solidarnym, a to oznacza, że wierzyciel może dochodzić swojego roszczenia wraz z odsetkami i karami od wszystkich dłużników w takim samym stopniu.

Przystąpienie do długu bywa też nazywane kumulatywnym, czyli łącznym. Ochoczo praktykowane jest przez banki i inne instytucje finansowe. Zaliczane jest do tzw. zabezpieczeń osobistych.

Dłużnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Odstępstwem będzie umowa, która przewiduje odpowiedzialność dodatkowego dłużnika tylko za określoną część majątku.

Ważne

Przepisem normującym omawiane zagadnienie jest art. 353(1) Kodeksu cywilnego o swobodzie umów. Traktuje on o tym, że porozumienie przystąpienia do długu między dłużnikami nie jest obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Przystąpienie do długu – kiedy i kto?

Instytucja przystąpienia do długu jest korzystna dla wierzyciela. Szanse na odzyskanie swojej należności znacznie się zwiększają. Nierzadko wierzyciele proponują takie rozwiązanie przed wstąpieniem na drogę sądową.

Jakie są przykładowe sytuacje, w których osoba trzecia może przystąpić do długu?

Przykład 1

Pan Marek zaciągnął zobowiązanie w formie pożyczki. Przyszły wierzyciel, znając sytuację materialną pana Marka, i mając w związku z tym wątpliwości, czy dokona on spłaty pożyczki, asekuracyjnie wymógł od niego, aby dodatkowa osoba, z większymi zasobami finansowymi, przystąpiła solidarnie do długu.

Przykład 2

Pani Janina jest dłużniczką dla pana Jerzego. Orientuje się ona jednak, że spłata zobowiązania będzie dla niej problematyczna. Prosi więc swojego wierzyciela o rozłożenie zadłużenia na raty. W takiej sytuacji dla pana Jerzego bezpieczniejsze będzie skierowanie prośby do pani Janiny o to, aby osoba trzecia przystąpiła do długu.

Przystąpienie do długu może nastąpić zarówno z mocy ustawy, jak i z umowy zawieranej pomiędzy pierwotnym dłużnikiem a dłużnikiem przystępującym.

Co istotne ustawowe przystąpienie do długu ma miejsce w przypadku nabycia całości lub części przedsiębiorstwa.

Częstą praktyką stosowaną przez przedsiębiorców jest zawieranie umów o przystąpienie do długu wraz z uznaniem przez zadłużonego długu względem swojego wierzyciela przez osobę przystępującą do długu.

Zleć odzyskanie długu firmie windykacyjnej

Kto może przystąpić do długu?

Do długu ma prawo przystąpić każda pełnoletnia osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Bardzo często będą to członkowie rodziny dłużnika, którzy chcą udzielić mu wsparcia w walce z problemami finansowymi. Oczywiście nie ma przeciwwskazań, aby takiej roli podjął się ktoś niespokrewniony czy niespowinowacony.

Korzyści z przystąpienia do długu – dla wierzyciela i dłużnika

Dokonanie na zadłużeniu operacji, o której mowa w tym tekście, jest korzystne dla obu stron postępowania.

Dla wierzyciela
Dla dłużnika

Zwiększenie szans na odzyskanie pieniędzy
Zwiększenie jego zdolności zaciągania zobowiązania

Prostsza i szybsza forma zabezpieczenia w porównaniu z zabezpieczeniem materialnym
Prostsza i szybsza forma zabezpieczenia w porównaniu z zabezpieczeniem
materialnym

Większe możliwości komunikacji między stronami
Szansa na wynegocjowanie u wierzyciela rozłożenia długu na raty bądź
wydłużenia terminu płatności

Sprawdź: Niezapłacona faktura - co zrobić, gdy klient nie płaci?

Jak przystąpić do długu?

Znając pozytywne skutki płynące ze współodpowiedzialności za dług, w wielu głowach z pewnością zrodziło się pytanie – co zrobić, aby przystąpić do długu? No to spieszymy z odpowiedzią.

Wspomniano wcześniej, że kumulatywne przystąpienie do długu następuje m.in. na mocy specjalnej umowy. Polskie prawo kieruje się zasadą swobody umów, która nie wymaga formy pisemnej. Co nie zmienia faktu, że najlepiej jakby ją miała z tego powodu, że znacznie ułatwi to dochodzenie swoich racji przed sądem.

Ważne

O przystąpieniu do długu należy powiadomić wierzyciela. Nie ma znaczenia, kto to zrobi. Może to uczynić zarówno dłużnik pierwotny, jak i przystępujący.

Umowa przystąpienia do długu

Umowa ta powinna koniecznie zawierać:

 • określenie stron umowy – dane dłużnika zarówno pierwotnego, jak i podmiotu przystępującego do długu,
 • stan zadłużenia – jego wysokość, odsetki, kary umowne, data powstania, termin spłaty oraz powód jego powstania,
 • informacje o wierzycielu – podanie jego danych,
 • czytelne podpisy stron umowy.

Nieobowiązkowe: podmiot przystępujący do długu określa kwotę, jaką zobowiązuje się spłacać. W razie nieobecności takiego zapisu w umowie każdy z dłużników odpowiada za dług po połowie.

Kumulatywne przystąpienie do długu a wierzyciel

No dobrze, a gdzie w tym wszystkim jest wierzyciel? Okazuje się bowiem, że jego rola w tym przypadku ma istotne znaczenie.

 • wierzyciel może ubiegać się o zwrot pieniędzy u wszystkich dłużników;
 • aby przystąpić do długu, nie jest konieczna zgoda wierzyciela, ponieważ przy zawarciu takiej umowy żadne jego prawa nie zostają naruszone;
 • wierzyciela należy powiadomić o zaistnieniu restrukturyzacji zadłużenia;
 • umowę przystąpienia do długu może zawrzeć wierzyciel z podmiotem przystępującym.

Do jakiego długu można przystąpić?

Zgodnie z literą prawa na podstawie umowy jest możliwość przystąpienia do niemal każdego długu pieniężnego, o ile tylko nie jest to sprzeczne z ustawą, zastrzeżeniem umownym lub właściwością zobowiązania. Mowa o tym w art. 509 k.c.

Dodatkowo osoba trzecia może przystąpić do długu pieniężnego lub niepieniężnego, które wynika z dowolnego źródła. Istotne jednak jest, aby umowa przystąpienia do długu zawarta została na gruncie tylko i wyłącznie zobowiązań cywilnoprawnych.

Co to w praktyce oznacza?

Że bez trudu można przystąpić np. do pożyczki pozabankowej.

Kiedy nie można przystąpić do długu?

Wszędzie można napotkać na wyjątki od reguły – i w tym przypadku również. Istnieje kilka sytuacji, w których zabieg przystąpienia do długu nie jest możliwy. Co dokładnie mamy przez to na myśli?

Przede wszystkim dług musi istnieć. Przystąpienie do długu może również stanowić zabezpieczenie wierzytelności banku tylko wtedy, kiedy wierzytelność nie jest przyszła lub warunkowa. Tyczyć się to będzie np. jeszcze nieudzielonych kredytów czy gwarancji bankowych.

Niezgodne z prawem będzie także przystąpienie do długu przedawnionego oraz długu wekslowego.

Czytaj więcej: Przedawnienie długów - kiedy dług się przedawnia?

Przystąpienie do długu to nie jest przejęcie długu

przystapienie do dlugu co to

Pomimo podobieństwa, jakie zachodzi między przystąpieniem do długu a przejęciem długu, to nie są rzeczy tożsame.

Umiejętność rozróżnienia nomenklatury pojawiającej się w języku windykacji jest bardzo ważna dla wierzyciela, zwłaszcza gdy dłużnik informuje go o tym, że rozważa taką, a nie inną możliwość.

Ważne

Przejęcie długu sprawia, że pierwotny dłużnik przestaje nim być na rzecz innego podmiotu. W razie przystąpienia do długu pierwotny dłużnik nim pozostaje i wspólnie odpowiada za zadłużenie z osobą przystępującą.

Kumulatywne przystąpienie do długu a poręczenie

Godną uwagi jest również kwestia poręczenia. Oba pojęcia tak samo bywają ze sobą mylone i oba są zabezpieczeniem, ale w rzeczywistości ich specyfika znacząco się od siebie różni.

Ważne

Jeśli mówimy o poręczeniu, to w tym przypadku żyrant, czyli poręczyciel, ma obowiązek uregulowania długu dopiero w momencie, gdy pierwotny dłużnik nie spłacił długu w terminie. Przystąpienie do długu nakłada na obu dłużników solidarną odpowiedzialność, aż do pełnej spłaty.

Windykacja lepsza niż zwłoka

Nie jest tajemnicą, że przy odzyskiwaniu swoich pieniędzy liczy się czas.

Dłużnik może w każdej chwili ogłosić upadłość przedsiębiorstwa albo sam dług może ulec przedawnieniu. Wówczas nikt nie przystąpi do długu, a szanse na jego odzyskanie są bardzo małe.

Należy przy tym podkreślić, że najlepszym rozwiązaniem będzie windykacja długu na własną rękę lub, co skuteczniejsze i efektywniejsze, dochodzenie roszczeń z pomocą firmy windykacyjnej, która dobrze orientuje się przestrzeni prawnej, a także sprawnie operuje odpowiednio dobranymi do każdej sprawy narzędziami i strategiami.

Dowiedz się więcej: Jak działają firmy ściągające długi?

Zalety współpracy z firmą windykacyjną:

 • oszczędność czasu,
 • spokój psychiczny,
 • zachowanie dobrych relacji z dłużnikiem,
 • wysoka skuteczność działań,
 • odciążenie wierzyciela od wszelkich formalności,
 • możliwa windykacja należności na koszt dłużnika,
 • szeroka oferta w zakresie zarządzania wierzytelnościami,
 • kompetentni i doświadczeni windykatorzy.

Porównaj oferty najlepszych firm windykacyjnych na rynku

Wkrótce po wypełnieniu formularza doradca CashFix skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić plan działania oraz poinformuje, które firmy podejmą się Twojej sprawy.

Mając nadzieję na to, że wyczerpująco potraktowaliśmy omawiany temat, zachęcamy na zapoznanie się z krótkim podsumowaniem:

Podsumowanie

 • Kumulatywne przystąpienie do długu to solidarna współodpowiedzialność za jego spłatę pierwotnego dłużnika i podmiotu przystępującego.
 • Z przystąpienia do długu płyną korzyści zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela.
 • Zgoda wierzyciela nie jest wymagana na przeprowadzenie procedury przystąpienia do długu osoby trzeciej.
 • Nie ma obowiązku sporządzania pisemnej umowy przystąpienia do długu.
 • Umowa przystąpienia do długu powinna zawierać kilka ważnych elementów.
 • W pewnych sytuacjach przystąpienie do długu nie jest możliwe.
 • Kumulatywne przystąpienie do długu to nie jest jego przejęcie ani poręczenie.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza – co to jest i jak przebiega?

Postępowanie egzekucyjne jest ostatecznym etapem windykacji. Zobacz, jak wygląda egzekucja komornicza Twojego dłużnika krok po kroku.

Autor: Klaudia Borkiewicz|31.05.2023 r.
inkaso windykacja

Inkaso windykacja, jaką ma skuteczność?

Dowiedz się, co kryje pod pojęciem "inkaso windykacja", jaką skuteczność ma ta usługa, jak z niej skorzystać oraz jakie firmy ją oferują.

Autor: Anna Sójka|02.04.2024 r.
Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Krótki poradnik

Zastanawiasz się, jak założyć firmę? W tym artykule dowiesz się, czy warto i jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Autor: Klaudia Borkiewicz|12.05.2023 r.