CashFix arrowWiedza arrowPostępowanie układowe, czyli lek na trudną sytuację w firmie

Postępowanie układowe

, czyli lek na trudną sytuację w firmie

postępowanie układowe co to jest

Postępowanie układowe skierowane jest do tych przedsiębiorców, nad którymi wisi widmo upadłości firmy, a jednocześnie ich sytuacja w firmie nie jest na tyle zła, aby przeprowadzać głęboką restrukturyzację. W tym artykule dowiesz się, jak wyciągnąć swój biznes z kryzysu, co to jest postępowanie układowe i kto powinien je rozważyć.

Postępowanie układowe – co to jest?

Niekiedy bywa i tak, że kierowanie biznesem nie zawsze przebiega po naszej myśli. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą doświadczają różnego rodzaju trudności, głównie finansowych.

W obliczu takich sytuacji większość przedsiębiorców czuje zagubienie, choć zupełnie niepotrzebnie. Obecnie istnieją na rynku narzędzia naprawczo-oddłużeniowe, dzięki którym z sukcesem można wyjść z kryzysu i tym samym uchronić firmę przed upadłością.

Należą do nich wszelkie postępowania restrukturyzacyjne dostosowane do potrzeb danej spółki czy przedsiębiorstwa, a w tym:

Jeśli firma jest w kondycji, która nie wymaga gruntownej reformy w strukturze i zarządzaniu, a jedynie pomocy np. w obsłudze bieżących zobowiązań, warto zdecydować się na postępowanie układowe.

Definicja

Postępowanie układowe stanowi jedno z bardziej złożonych i sformalizowanych procesów, którego celem jest wypracowanie swego rodzaju układu pomiędzy firmą, będącą dłużnikiem, a jej wierzycielami.

Zyskaj ochronę przed wierzycielami!

 • Redukcja Twojego zadłużenia
 • Dopasowanie doradcy restrukturyzacyjnego
 • Ochrona firmy przed upadłością

Skontaktuj się z naszym doradcą

Postępowanie układowe – dla kogo?

Postępowanie układowe przeznaczone jest dla przedsiębiorstw niewypłacalnych lub tych, którym nie­wy­pła­cal­ność dopiero grodzi, z zastrzeżeniem jed­nak, że stan ten nie powinien być na tyle zaawansowany, aby jego uchy­le­nie wy­ma­ga­ło pod­ję­cia nad­zwy­czaj­nych kroków, jak np. od­stą­pie­nie od nie­ko­rzyst­nych umów, wstrzy­ma­nie wszyst­kich eg­ze­ku­cji czy wy­prze­daż zbęd­ne­go mie­nia.

Je­śli tak jest, wtedy rekomendujemy zainicjowanie postępowania sanacyjnego.

W skrócie – postępowanie układowe powinny wybrać osoby, które pozostają w sporze ze swoimi kontrahentami, czyli nie uznają części roszczeń bądź zobowiązań pieniężnych.

Ważne

Postępowanie może być wszczęte jedynie na wniosek dłużnika.

Kiedy skorzystać z postępowania układowego?

Otwarcie postępowania układowego powinno nastąpić przede wszystkim wtedy, kiedy zadłużenie w firmie staje się na tyle niepokojące, że zagraża jej wypłacalności.

Postępowanie układowe sprawdza się w firmach, których stan jest na tyle dobry, że nie zachodzi potrzeba daleko idących zmian restrukturyzacyjnych.

Do rozpoczęcia postępowania układowego niezbędne jest pozostawanie firmy czy spółki w stosunkowo dobrym stanie. Innymi słowy – musi ona generować wystarczające zyski.

Argumentować to można tym, że inaczej ciężko będzie uprawdopodobnić możliwość pokrycia kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Ponadto suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekraczać musi 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem

Postępowanie układowe a inne postępowania restrukturyzacyjne

Wśród reszty postępowań, układowe wyróżnia się dwoma podstawowymi kwestiami:

 • daje osobie zadłużonej możliwość zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
 • może być przeprowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Nie rodzi więc wątpliwości fakt, że postępowanie układowe, w porównaniu chociażby do postępowania o zatwierdzenie układu, jest bardziej rozbudowaną i skomplikowaną procedurą.

Co więcej, postępowanie układowe mocno różni się od inwazyjnego postępowania sanacyjnego, czyli najtrudniejszego postępowania restrukturyzacyjnego.

Ważne

W postępowaniu układowym chodzi przede wszystkim o zawarcie układu między zadłużonym przedsiębiorcą a jego wierzycielami.

To jednak nie jest możliwe bez sporządzenia i zatwierdzenia spisu wierzytelności.

Ile trwa postępowanie układowe?

Czas trwania postępowania układowego jest dłuższy niż w przypadku, gdy zadłużona firma zdecyduje się na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Przyczyną jest złożoność omawianej procedury, która ze względu na zwiększoną popularność jest wyborem wielu firm, szukających ratunku przed upadłością.

Odpowiadając na pytanie – postępowanie układowe może trwać nawet ponad 12 miesięcy.

Jednakże ciężko stwierdzić w jednoznaczny sposób, ile dokładnie będzie wynosić czas jego trwania.

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, wysokości zadłużenia, oraz tego, jak wygląda przepustowość sądu, który jest odpowiedzialny za procedowanie postępowania układowego.

Ponadto niemniej istotne jest również to, jak będzie wyglądało przeprowadzenie potencjalnych procedur odwoławczych.

Ważne

Dłuższy czas trwania postępowania układowego jest korzystny dla zadłużonych przedsiębiorców, gdyż gwarantuje ochronę przed egzekucjami oraz zawieszenie konieczności spłaty zadłużenia podczas trwania postępowania.

A co za tym idzie? Zadłużona firma ma więcej czasu, aby dokonać trwałych zmian restrukturyzacyjnych, które mają na celu zwiększyć przychody i rentowność przedsiębiorstwa.

Postępowanie układowe – etapy

Tak jak wspomnieliśmy, postępowanie restrukturyzacyjne w tej formie nie jest możliwe bez sporządzenia i zatwierdzenia spisu wierzytelności.

Zanim omówimy kluczowe informacje, związane z przygotowaniem tego dokumentu, warto poznać etapy, w których przebiega postępowanie układowe.

Wśród głównych elementów składających się na postępowanie układowe, możemy chronologicznie wyróżnić:

 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego.
 2. Rozpoznanie przez sąd wniosku i wydanie postanowienia.
 3. Otwarcie postępowania układowego.
 4. Sporządzenie i złożenie sędziemu-komisarzowi odpowiednich dokumentów.
 5. Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.
 6. W przypadku przyjęcia układu, rozpoznanie go przez sąd.
 7. Zakończenie postępowania układowego.

Oddłuż swoją firmę już teraz!

Wniosek o otwarcie postępowania układowego

Otwarcie postępowania układowego można zainicjować wyłącznie po rozpoznaniu wniosku przez sąd restrukturyzacyjny.

Ważne

Wniosek o otwarcie postępowania układowego powinien spełniać wszelkie wymogi pisma procesowego.

Oprócz tego zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, we wniosku trzeba także uprawdopodobnić zdolność osoby zadłużonej do bieżącego zaspokajania kosztów procedury oraz zobowiązań, które powstaną po otwarciu postępowania układowego.

Przy czym należy tu podkreślić, że uprawdopodobnienie to nie to samo, co udowodnienie tych kwestii. Wystarczające będzie więc przedstawienie sądowi restrukturyzacyjnemu, że stan majątku zadłużonej firmy pozwala na spełnienie tych obowiązków.

Sąd przy rozpoznaniu wniosku może go uwzględnić, oddalić albo – w przypadku, kiedy postępowanie jest niedopuszczalne – odrzucić.

Pierwsze z powyższych rozstrzygnięć wiąże się z rozpoczęciem procesu restrukturyzacji, natomiast dwa pozostałe zamykają drogę do reorganizacji biznesu w tym trybie, aczkolwiek, co ważne, podlegają one zażaleniu.

Ważne

Uwzględnienie wniosku przez sąd wyższej instancji także otwiera postępowanie układowe.

Jednak niezależnie od przypadku, o fakcie tym obwieszcza się, a jednym ze znaczących skutków rozpoczęcia postępowania układowego jest zobowiązanie nadzorcy sądowego do ustalenia składu masy układowej.

Kiedy sąd odmówi zatwierdzenia układu?

Zasadniczo z odmową zatwierdzenia układu można spotkać się w dwóch sytuacjach:

 • gdy układ narusza prawo;
 • gdy warunki układu zagrażają interesom wierzycieli, głosujących przeciw układowi, którzy zgłosili zastrzeżenia.

Jak przygotować plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności?

Otóż według Prawa restrukturyzacyjnego do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego trzeba dołączyć dwa dokumenty, a są to:

 • plan restrukturyzacyjny, który uwzględnia propozycje restrukturyzacji przedstawione przez osobę zadłużoną;
 • spis wierzytelności.

Każde z pism jest znamiennym opracowaniem z punktu widzenia sukcesu przeprowadzanej restrukturyzacji, czyli wyjścia przedsiębiorstwa na prostą.

Proponowane rozwiązania muszą być dostosowane do stanu firmy, struktury zadłużenia oraz rzeczywistych możliwości zaspokojenia swoich wierzycieli.

Nie warto więc brać się za to samemu. Polecamy skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, który z myślą o naszym biznesie, najdogodniej opracuje plan restrukturyzacyjny.

Dowiedz się, kim jest: Doradca restrukturyzacyjny

Spis wierzytelności

Nie możemy oczywiście zapomnieć o spisie wierzytelności, który stanowi bardzo ważne ogniwo z perspektywy osiągnięcia celów postępowania układowego.

Spis mieści w sobie wszystkie wierzytelności osobiste, które przed otwarciem postępowania należały do dłużnika. Jego treść decyduje również o tym, jak bardzo znaczący będzie w trakcie przyjmowania układu głos każdego z wierzycieli.

Poza tym polskie prawo przewiduje szereg zasad, jakie należy uwzględnić, przy opracowywaniu spisu wierzytelności.

Ustawodawca nie zapomniał też o wierzycielach, którym przyznał pewne uprawniania, mające za zadanie zabezpieczyć ich interesy w prawidłowym przygotowaniu spisu wierzytelności.

Najczęściej wykorzystywanym prawem wierzycieli jest prawo do złożenia sprzeciwu co do umieszczenia bądź pominięcia wierzytelności w spisie. Sprzeciw składany jest do sędziego-komisarza

Zatem nie jest tajemnicą, że sporządzenie spisu wierzytelności pod wieloma względami wywiera silny wpływ na przebieg postępowania układowego. Zgłoszenie wierzytelności jest więc tu kluczowe.

Postępowanie układowe szansą dla Twojej firmy

Postępowanie układowe jest świetną alternatywą dla ogłoszenia upadłości przez właściciela zadłużonego przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim należy pamiętać, że postępowanie układowe może uchronić firmę przed całkowitym zaprzestaniem działalności.

Jeżeli czytając tekst, uświadomiłeś sobie, że to właśnie Twoja firma potrzebuje rozwiązania, jakim jest postępowanie układowe – umów się na rozmowę z naszym doradcą.

Zapewniamy indywidualne dobranie odpowiednich specjalistów, którzy dopasują najlepsze metody i narzędzia służące ratunkowi Twojego przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Podsumowanie

 • Postępowanie układowe stanowi jeden z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, w ramach którego przedsiębiorstwo ma szansę polepszyć swoją sytuację finansową i wyjść z długów.
 • Postępowania restrukturyzacyjne dzielą się na 4 typy.
 • Postępowanie układowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców niewypłacalnych lub tych, którym to dopiero grozi.
 • Podczas procesu otwarcia postępowania układowego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.
 • Postępowanie układowe nie rozpocznie się bez sporządzenia i zatwierdzenia spisu wierzytelności.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
windykacja terenowa

Windykacja terenowa – co to jest i jak wygląda jej przeprowadzenie?

Windykacja terenowa polega na osobistym kontakcie z dłużnikiem. Sprawdź, jak znaleźć firmę, która ją przeprowadza.

Autor: Klaudia Borkiewicz|27.07.2022 r.
egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza – co to jest i jak przebiega?

Postępowanie egzekucyjne jest ostatecznym etapem windykacji. Zobacz, jak wygląda egzekucja komornicza Twojego dłużnika krok po kroku.

Autor: Klaudia Borkiewicz|31.05.2023 r.
Gdzie zgłosić dłużnika zalegającego ze spłatą zobowiązania?

Gdzie zgłosić dłużnika zalegającego ze spłatą zobowiązania?

Gdzie zgłosić dłużnika? To pytanie pada zarówno w kontekście osób prywatnych, jak i firm. Sprawdź, kogo możesz poinformować o zaległej spłacie długu.

Autor: Patryk Marzec|08.12.2023 r.