CashFix arrowWiedza arrowDoradca restrukturyzacyjny– w jaki sposób może uratować twoją firmę?

Doradca restrukturyzacyjny

 – w jaki sposób może uratować twoją firmę?

Doradca restrukturyzacyjny kto to

Wyczerpanie zasobów finansowych przedsiębiorstwa stanowi poważne zagrożenie dla jego dalszego funkcjonowania. Sytuacja staje się poważna, gdy pojawia się dylemat między postępowaniem upadłościowym a restrukturyzacją firmy. Ze względu na skomplikowanie oba te procesy nie są łatwe do przeprowadzenia. Zadanie to powierzone jest licencjonowanym doradcom restrukturyzacyjnym. Sprawdź, kim jest doradca restrukturyzacyjny i jakie ma uprawnienia.

Doradca restrukturyzacyjny – kto to?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego powstał na skutek wprowadzenia 1 stycznia 2016. do porządku prawnego ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Zabieg ten jest odpowiedzią na wymogi, jakie wiążą się z prawidłowym przeprowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Ogromne znaczenie w tej dziedzinie będą mieć w szczególności doświadczenie, doskonała znajomość przepisów polskiego prawa oraz wiedza z sektora ekonomii i finansów.

W związku z powyższym sprawowanie funkcji syndyka, zarządcy czy nadzorcy powierzono osobom posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Definicja

Doradca restrukturyzacyjny to podmiot świadczący usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz pełniący określone funkcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, legitymujący się przedmiotową licencją nadaną przez Ministra Sprawiedliwości potwierdzającą zdobyte kwalifikacje.

Zważając na powyższe, doradca restrukturyzacyjny jest zawodem regulowanym.

Doradca restrukturyzacyjny – jakie ma uprawnienia?

Na wstępie warto zaznaczyć, iż w wyniku wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne zawodem doradcy restrukturyzacyjnego postanowiono zastąpić istniejącą dotychczas profesję syndyka.

To, jakim zakresem uprawnień dysponować będzie doradca restrukturyzacyjny, ściśle zależy od pełnionej przez niego roli w danym postępowaniu.

Osoba, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, może obejmować m.in. następujące funkcje:

 • syndyk – w toku postępowania upadłościowego;
 • nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca – w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 • zarządca – w egzekucji przez zarząd przymusowy,
 • tymczasowy nadzorca sądowy – w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Jednakże spektrum czynności doradcy restrukturyzacyjnego nie obejmuje jedynie piastowania funkcji w postępowaniach insolwencyjnych.

Dodatkowo w obrębie wykonywanych przez niego czynności mieści się doradztwo restrukturyzacyjne, polegające na udzielaniu porad i opinii prawnych oraz świadczenie usług z zakresu upadłości czy restrukturyzacji.

Co ciekawe, biorąc pod uwagę przepisy kodeksu postępowania cywilnego, doradca restrukturyzacyjny może także reprezentować dłużnika bądź wierzyciela w postępowaniu przed sądem powszechnym w sprawach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych jako pełnomocnik procesowy.

Dowiedz się więcej: Postępowanie układowe, czyli lek na trudną sytuację w firmie

Doradca restrukturyzacyjny – czym się zajmuje?

Pozostając przy temacie kompetencji doradców restrukturyzacyjnych, należy zaznaczyć, że zajmują się oni także działaniami na rzecz profesjonalnych podmiotów gospodarczych.

Zaliczamy do nich m.in.:

 • dobór odpowiednio skrojonych rozwiązań sądowych lub pozasądowych dla firm niewypłacalnych lub tych, które zagrożone są niewypłacalnością, uwzględniając przy tym przepisy prawa restrukturyzacyjnego,
 • dobór środków zaradczych i zapobiegawczych, które minimalizować mają ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • reprezentacja dłużnika lub wierzyciela w negocjacjach,
 • doradztwo w kontekście postępowania upadłościowego,
 • bieżąca obsługa firmy w restrukturyzacji lub upadłości.

Ważne

Doradca restrukturyzacyjny może w ramach swoich obowiązków stworzyć przykładowo wniosek o ogłoszenie upadłości czy wniosek restrukturyzacyjny.

doradca restrukturyzacyjny kto to

Zyskaj ochronę przed wierzycielami

 • Redukcja Twojego zadłużenia
 • Dopasowanie doradcy restrukturyzacyjnego
 • Ochrona firmy przed upadłością

Skontaktuj się z naszym doradcą

Doradca restrukturyzacyjny a syndyk – różnice

W poprzedniej części tekstu wspomnieliśmy o nowelizacji przepisów skutkujących wprowadzeniem ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, która to sprawiła, iż osoby wykonujące zawód syndyka automatycznie zyskały licencję doradców restrukturyzacyjnych.

W rezultacie „syndykiem” określa się jedynie doradcę restrukturyzacyjnego w postępowaniu upadłościowym.

W kręgu naszego zainteresowania znajdą się zatem różnice pomiędzy funkcją syndyka a doradcą restrukturyzacyjnym.

W trakcie postępowania upadłościowego doradca restrukturyzacyjny sprawuje stanowisko syndyka w celu zabezpieczenia majątku dłużnika oraz jego spieniężenia w taki sposób, aby w jak największym stopniu zaspokoić roszczenia jego wierzycieli.

Natomiast w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych doradca restrukturyzacyjny ma na celu dokonać działań zmierzających do uniknięcia ogłoszenia upadłości przez niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością przedsiębiorstwo albo, jeśli zajdzie taka potrzeba – przygotować je do postępowania upadłościowego.

Ważne

Doradca restrukturyzacyjny w głównej mierze zmierza do ocalenia biznesu przed jego upadłością, wyprowadza spółkę z kłopotów finansowych oraz naprawia strukturę samej działalności.

Sprawdź również: Postępowanie o zatwierdzenie układu, co to jest?

Jakie wymogi musi spełniać doradca restrukturyzacyjny?

Podstawowy akt prawny, którego przedmiotem jest uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego (niegdyś syndyka) to Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

W zapisach tego dokumentu, a dokładniej w art. 3 ust. 1, znaleźć możemy wszelkie informacje na temat procesu zdobywania tychże uprawnień.

Analizując przytoczone przepisy, można zauważyć, że osoba ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego musi spełnić szereg wymagań.

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która:

 1. Jest obywatelem lub obywatelką państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA.
 2. Zna język polski w zakresie, który niezbędny jest do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy czy zarządcy.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Ma wyższe wykształcenie, uzyskując tytuł magistra lub równorzędny w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie czy Szwajcarii.
 5. Posiada nieposzlakowaną opinię.
 6. Dysponuje odpowiednim doświadczeniem, co oznacza, że w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy kandydat przez co najmniej trzy lata zarządzał majątkiem upadłego przedsiębiorstwa bądź jego częścią.

Poza tym kandydujący nie może być:

 1. Osobą karaną za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 2. Osobą podejrzaną czy oskarżoną o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Osobą wpisaną do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednak to nie wszystko, ponieważ przyszyły doradca restrukturyzacyjny zobowiązany jest do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości komisją egzaminacyjną.

Egzamin ten odbywa się w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie i składa się z dwóch części:

– testowej,
– zadaniowej dotykającej konkretnego problemu.

Koszt egzaminu wynosi 2 257,50 złotych – stan na 15.07.2022 r.

Jest to opłata obligatoryjna, którą uiścić muszą osoby chcące ubiegać się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej w języku polskim i obejmuje szczegółowe zagadnienia z dziedziny prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, z naciskiem na specyfikę postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Po spełnieniu powyższych warunków kandydatom przyznawana jest licencja doradcy restrukturyzacyjnego na czas nieokreślony.

Ważne

Minister Sprawiedliwości może zarówno przyznać licencję, jak i odmówić jej przyznania. Ma również prawo do jej cofnięcia albo zawieszenia praw z niej wynikających.

Aktualnie licencję doradcy restrukturyzacyjnego posiada 1668 osób. Pełen wykaz doradców restrukturyzacyjnych znajduje się na liście prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny a doradca restrukturyzacyjny

Traktując o temacie doradztwa restrukturyzacyjnego, nie sposób nie wspomnieć o rozróżnieniu na doradcę restrukturyzacyjnego oraz kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego.

Oba terminy wydają się równorzędne i wydawać by się mogło, że należy ich używać zamiennie – nic bardziej mylnego.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy podkreślić, iż przedstawiciele obu profesji charakteryzują się zbliżonymi uprawnieniami co do wykonywania czynności nadzorcy, syndyka czy zarządcy.

Tym, co odróżnia od siebie oba pojęcia, jest niezbędne doświadczenie kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego w prowadzeniu postępowań odnoszących się do spraw dużych podmiotów gospodarczych oraz spółek o znaczeniu istotnym dla gospodarki obronnej lub państwa.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego?

Przedsiębiorstwo, które zmaga się ze sporym zadłużeniem, nie powinno zwlekać z rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego. Zwykle jest ono jedyną alternatywą dla ogłoszenia upadłości firmy.

Dobry doradca restrukturyzacyjny – jak wybrać?

Gwarancją udanej restrukturyzacji jest odpowiedni doradca restrukturyzacyjny.

W przeciwieństwie do postępowania upadłościowego, poddając firmę restrukturyzacji, dłużnik ma realny wpływ na to, kto będzie pełnił rolę nadzorcy czy zarządcy.

Wybierając doradcę restrukturyzacyjnego, warto zwrócić uwagę na:

 • bogate doświadczenie poparte sukcesami;
 • profesjonalizm;
 • kultura osobista;
 • pochlebne opinie zadowolonych klientów;
 • wiedza z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania;
 • umiejętności negocjacyjne, mediacyjne i interpersonalne.

Podejmując decyzję o restrukturyzacji firmy, warto zrobić to za pomocą naszego serwisu, który zapewnia dostęp do bazy fachowych doradców restrukturyzacyjnych, którzy cechują się pełnym zaangażowaniem w sprawę, szeroką wiedzą interdyscyplinarną oraz dbałością o każdy szczegół procesu restrukturyzacji.

Doradca restrukturyzacyjny – jak może Ci pomóc?

Doradca restrukturyzacyjny jest swego rodzaju przewodnikiem, którego głównym zadaniem jest oddłużyć firmę, wyprowadzając ją z kryzysu finansowego. Działa z korzyścią zarówno dla dłużnika, jak i jego wierzycieli.

Pomoc licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego polega na:

udzielaniu informacji o drogach pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorstwa,

określeniu działań restrukturyzacyjnych i naprawczych,

– wypracowywaniu w kooperacji z dłużnikiem rozwiązań poprawiających sytuację ekonomiczną firmy,

dbałości o interesy obydwu stron postępowania

prowadzeniu dłużnika przez cały proces restrukturyzacji,

wdrożeniu planu restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacja należy to procesów mocno skomplikowanych i długotrwałych. Dlatego, jeśli zależy nam na skutecznym jej przebiegu, warto nawiązać współpracę z doradcą restrukturyzacyjnym, który dysponuje odpowiednimi kompetencjami oraz zna branżę dłużnika.

Nie czekaj i skontaktuj się z naszym doradcą

Podsumowanie

 • Licencja doradcy restrukturyzacyjnego jest niezbędna do wykonywania tego zawodu.
 • Doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym.
 • Doradca restrukturyzacyjny sprawuje rolę: nadzorcy sądowego, nadzorcy układu czy zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
 • Współdziałanie z doradcą restrukturyzacyjnym to najlepsze wyjście w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • Żeby móc ubiegać się o licencję doradcy, należy spełnić szereg wymogów.
 • Decydując się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, dłużnik powinien wybrać do współpracy profesjonalistę.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
Postępowanie sanacyjne co to jest?

Postępowanie sanacyjne – co to jest i jak wyciąga firmę z długów?

Postępowanie sanacyjne to korzystny środek dla wyjścia firmy z kryzysu finansowego i uniknięcia jej upadłości. Sprawdź, jak może Ci pomóc.

Autor: Klaudia Borkiewicz|20.07.2022 r.
jak odróżnić upadłość konusmencką od upadłości firmy i restrukturyzacji

Upadłość przedsiębiorcy a restrukturyzacja – różnice

W postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym chodzi o oddłużenie firmy, lecz oba tryby się od siebie różnią. Sprawdź, który powinieneś wszcząć.

Autor: Klaudia Borkiewicz|21.10.2022 r.
restrukturyzacja co to

Restrukturyzacja – co to jest i na czym polega?

Restrukturyzacja jest alternatywą dla przedsiębiorców, którzy zmagają się z problemami finansowymi. Sprawdź, co to restrukturyzacja?

Autor: Klaudia Borkiewicz|29.06.2022 r.