CashFix arrowWiedza arrowPrzyspieszone postępowanie układowe– jak może pomóc Twojej firmie?

Przyspieszone postępowanie układowe

 – jak może pomóc Twojej firmie?

przyspieszone postępowanie układowe

Firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej w zależności od stopnia jej zaawansowania mogą skorzystać z 4 postępowań naprawczo-oddłużeniowych. Jednym z nich jest przyspieszone postępowanie układowe, które ze względu na krótki czas trwania, jest chętnie wybierane przez przedsiębiorców. Dowiedz się, co to jest przyspieszone postępowanie układowe, jak wygląda oraz kto powinien się na nie zdecydować.

Przyspieszone postępowanie układowe – co to jest?

Wiedza o dobrodziejstwach Prawa restrukturyzacyjnego wciąż jest ograniczona wśród osób prowadzących działalność gospodarczą.

Fakt ten powinien ulec zmianie chociażby z uwagi na to, że w obliczu utraty płynności finansowej działania restrukturyzacyjne muszą zostać podjęte w firmie odpowiednio wcześnie.

Jednym z nich będzie otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU).

Definicja

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z 4 rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, które po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, umożliwia dłużnikom w trybie uproszczonym zawarcie układu ze swoimi wierzycielami.

W wielkim skrócie – jest to doskonałe narzędzie do ochrony przed upadłością spółki czy przedsiębiorstwa. Dlaczego? Otóż chroni ono dłużnika przed egzekucjami komorniczymi, a roszczenia wierzycieli zostają bardziej zaspokojone niż w przypadku upadłości czy wspomnianej egzekucji.

Ważne

Przyjęcie układu pozwala odroczyć terminy płatności i znacząco zredukować zadłużenie.

Ponadto przyspieszone postępowanie układowe cechuje się wie­loma uprosz­czeniami, któ­re ma­ją za zadanie do­pro­wa­dzić do za­war­cia ukła­du w moż­li­wie jak naj­krót­szym czasie, czyli od oko­ło 2 do 3 mie­się­cy.

Stosunkowo krótki czas trwania postępowania przekłada się z kolei na niższe koszty i szybsze uporanie się z problemami ekonomicznymi w firmie. To z pewnością jego ogromna zaleta.

Przyspieszone postępowanie układowe – dla kogo?

Przyspieszone postępowanie układowe jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni lub którym to dopiero grozi.

Rekomendujemy to rozwiązanie przede wszystkim w sytuacjach, gdzie do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji konieczne jest zawarcie układu z wierzycielami oraz ochrona przed egzekucjami prowadzonymi przez wierzycieli objętych układem.

Ponadto, aby do niego przystąpić, musi zostać spełniony jeden, niezbędny warunek, o którym już wcześniej wspominaliśmy, a mianowicie – suma wierzytelności spornych nie może przekraczać 15% wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Procedura ta może natomiast nie przynieść pożądanych skutków, gdy istnieją wierzyciele, którzy nie zostali objęci układem, a którzy mogą i chcą prowadzić egzekucję z majątku osoby zadłużonej.

To postępowanie nie będzie też polecane dłużnikom, chcącym dokonać głębokich zmian w strukturze i przedmiocie swojej działalności.

Zyskaj ochronę przed wierzycielami!

 • Redukcja Twojego zadłużenia
 • Dopasowanie doradcy restrukturyzacyjnego
 • Ochrona firmy przed upadłością

Skontaktuj się z naszym doradcą

Przyspieszone postępowanie układowe a inne postępowania restrukturyzacyjne

Przyspieszone postępowanie układowe jest dobrze znanym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego w Polsce.

Wyróżniamy 4 postępowania restrukturyzacyjne:

PPU różni się jednak w znacznym stopniu od pozostałych.

Ze względu na to, że występuje ono w formie postępowania sądowego, charakteryzuje je większe sformalizowanie niż w przypadku chociażby postępowania o zatwierdzenie układu (dawniej uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne).

Przyspieszone postępowanie układowe a postępowanie sanacyjne

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednak znacznie prostsze od postępowania układowego czy sanacyjnego.

Ważne

Przyspieszone postępowanie układowe pozwala dłużnikowi na sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji firmy.

Jest to przede wszystkim spowodowane tym, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie może przekraczać 15% sumy wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W związku z tym osoba zadłużona zasadniczo nie ma zastrzeżeń odnośnie do wysokości swoich zobowiązań.

To bardzo istotna kwestia odróżniająca PPU od postępowania sanacyjnego, dlatego że w przyspieszonym postępowaniu układowym nie znajdziemy etapu, w którym wierzyciele mogą wnieść sprzeciw co do sądowego spisu wierzytelności sporządzonego przez nadzorcę sądowego czy zarządcę.

Uprawnienie to przysługuje wyłącznie dłużnikowi, ale musi on przy tym pamiętać, że przekroczenie progu 15% wierzytelności spornych spowoduje odmowę zatwierdzenia układu przez sąd.

Żeby tego uniknąć, należy umieścić w petitum wniosku żądanie ewentualne o otwarcie postępowania układowego.

Wracając jeszcze do różnic między oboma postępowaniami, ważne jest również to, że dłużnik musi razem z wnioskiem złożyć aktualny wykaz majątku, a w tym szacunkową wycenę wraz z bilansem na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Jak przebiega przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe złożone jest z 2 podstawowych elementów:

 • postępowanie w sprawie rozpoznania wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego;
 • otwarcie postępowania (gdy sąd zatwierdzi wniosek).

Oznacza to, że aby doszło do otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, sąd musi w pierwszej kolejności zatwierdzić złożony przez dłużnika wniosek.

przyspieszone postępowanie układowe wniosek

Jak więc krok po kroku przebiega przyspieszone postępowanie układowe?

 1. Dłużnik składa wniosek o otwarcie PPU.
 2. Sąd rozpoznaje wniosek (bez możliwości zabezpieczenia majątku osoby zadłużonej).
 3. Sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania i wyznacza nadzorcę sądowego.
 4. Nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.
 5. Złożenie planu restrukturyzacyjnego.
 6. Zwołanie zgromadzenia wierzycieli.
 7. Głosowanie nad układem.
 8. Sąd zatwierdza układ.
 9. Wykonanie postanowień przyjętego układu.

Jak widać, cały proces zaczyna się od złożenia do sądu odpowiedniego wniosku. Jak to zrobić i co powinien zawierać?

Skontaktuj się z naszym doradcą

Wniosek o przyspieszone postępowanie układowe

Znając już standardowy przebieg PPU warto w następnej kolejności dowiedzieć się, co powinno znaleźć się we wniosku o otwarcie tej procedury.

Zgodnie z art. 227 - Prawo restrukturyzacyjne wskazany wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego powinien zawierać m.in.:

 • dokładne dane dłużnika (imię, nazwisko, PESEL lub numer KRS, nazwa firmy, adres i NIP, jeśli takowy posiada;
 • propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z odpisami propozycji układowych w liczbie, która będzie wystarczająca do doręczenia wszystkim wierzycielom;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
 • aktualny wykaz majątku i szacunkową wycenę jego składników;
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
 • wykaz wierzycieli wraz z ich dokładnymi danymi;
 • sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętych układem z mocy prawa;
 • sumę wierzytelności, które mogą zostać objęte układem po wyrażeniu na to zgody przez wierzyciela;
 • wykaz wierzytelności spornych.

Do wniosku dłużnik musi dołączyć także jego odpis oraz odpisy załączników, jak i również pisemne oświadczenie o prawdziwości i zupełności informacji, które znajdują się w złożonych przez niego dokumentach.

Zalety i wady przyspieszonego postępowania układowego

Tak jak wszystkie procedury oddłużeniowo-naprawcze, przyspieszone postępowanie układowe ma zarówno wady, jak i zalety.

Zalety przyspieszonego postępowania układowego

Bez wątpienia zaletą PPU, która przynosi dłużnikom największe korzyści, jest umożliwienie jego szybkiego i sprawnego przeprowadzenia, zapewniając im jednocześnie ochronę w postaci zawieszenia z mocy prawa postępowań egzekucyjnych po otwarciu postępowania.

Ważne

W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik nie reguluje wierzytelności powstałych przed otwarciem postępowania.

Ponadto do zalet zaliczamy również to, że:

 • wierzyciele bierni i niechętni do oddania głosu nie mają wpływu na możliwość zawarcia układu,
 • sędzia-komisarz może uchylić zajęcie rachunków bankowych,
 • osoba zadłużona ma pełną swobodę co do kierowania przedsiębiorstwem w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu,
 • nie ma konieczności przeprowadzania procedury rozstrzygającej status spornych wierzytelności jako warunku zwołania zgromadzenia wierzycieli,
 • dłużnik zyskuje ochronę przed rozwiązaniem kontraktów istotnych z punktu widzenia dalszego funkcjonowania firmy.

Wady przyspieszonego postępowania układowego

Przyspieszone postępowanie układowe jest bezsprzecznie jednym z lepszych rozwiązań, wyprowadzających zadłużone firmy z kryzysu finansowego. Ma wiele zalet, lecz nie można zapomnieć o drugiej stronie medalu.

Do wad postępowania w tej formie zaliczamy:

 • wydłużenie się przyspieszonego postępowania układowego w przypadku dużych ośrodków nawet do kilkunastu miesięcy,
 • niepełna ochrona przed egzekucjami prowadzonymi przez wierzycieli nieobjętych z mocy prawa układem (sędzia-komisarz może zawiesić egzekucję na wniosek dłużnika, jednak co najwyżej na trzy miesiące),
 • utrata pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem,
 • brak możliwości podjęcia daleko idących czynności naprawczych, czyli tzw. działań sanacyjnych.

Funkcja nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym

W chwili, gdy sąd wyda postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo restrukturyzacyjne powołany zostaje nadzorca sądowy.

Ważne

Dłużnik może wskazać wybranego doradcę restrukturyzacyjnego, który w postępowaniu pełnić będzie rolę nadzorcy sądowego.

Sąd przychyli się do takiego wniosku, jeżeli dłużnik wybierze osobę, która uzyska zgodę wierzycieli reprezentujących minimum 30% sumy wierzytelności.

Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym jest istotnym ogniwem całego procesu. Zgodnie z art. 40 Prawo restrukturyzacyjne do jego zadań należy:

 • zawiadomienie wierzycieli o otwarciu PPU,
 • sporządzenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności,
 • ocena propozycji układowych,
 • przygotowanie spisu wierzytelności spornych.

W dodatku od nadzorcy sądowego wymaga się sporządzenia planu restrukturyzacyjnego w taki sposób, aby jak najlepiej obrazował on całokształt zjawisk gospodarczych, które przyczyniły się do trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wraz z proponowanymi zmianami, które mają na celu przywrócenie jego sprawności biznesowej.

W chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu, które zatwierdza układ, nadzorca sądowy na podstawie art. 171 Prawo restrukturyzacyjne staje się nadzorcą wykonywania układu.

Jeżeli mowa zaś o przypadku, w którym wydane zostaje postanowienie o umorzeniu postępowania – oznaczać to będzie zakończenie współpracy nadzorcy z osobą zadłużoną.

Ograniczenia zarządu dłużnika nad majątkiem

Istotną kwestią z punktu widzenia dłużnika jest fakt, że na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu musi on zawsze uzyskać zgodę nadzorcy sądowego – pod rygorem nieważności dokonanej czynności.

Ważne

Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego zarząd dłużnika nad majątkiem staje się ograniczony.

Zakres czynności zwykłego zarządu powinien zostać niezwłocznie ustalony z nadzorcą sądowym, dzięki czemu dłużnik uniknie problematycznych sytuacji.

Przyspieszone postępowanie układowe – jak może Ci pomóc?

Przyspieszone postępowanie układowe stanowi bardzo dobrą alternatywę dla bankructwa zadłużonej firmy.

Warto zdecydować się na tę formę pomocy, gdyż przyspieszone postępowanie układowe może skutecznie uchronić przedsiębiorstwo przed całkowitym zaprzestaniem funkcjonowania.

Jeżeli czytając ten tekst, stwierdziłeś, że to właśnie Twoja firma potrzebuje rozwiązania, o którym mowa w artykule – umów się na rozmowę z naszym doradcą.

Gwarantujemy pomoc w znalezieniu profesjonalnych doradców restrukturyzacyjnych, którzy indywidualnie dobiorą najlepsze metody i narzędzia służące ratunkowi Twojego biznesu.

Oddłuż swoją firmę już teraz

Podsumowanie

 • Przyspieszone postępowanie układowe to jedno z 4 rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.
 • PPU jest skierowane dla podmiotów niewypłacalnych lub tych, którym grozi niewypłacalność.
 • PPU można podzielić na kilka następujących po sobie etapów.
 • Spis wierzytelności w PPU jest niezaskarżalny przez wierzyciela. Dłużnik może jednak zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.
 • Nadzorca sądowy pełni w przyspieszonym postępowaniu układowym ważną funkcję.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
upadłość firmy jak zapobiec

Upadłość firmy – w jaki sposób zapobiec jej ogłoszeniu?

Upadłość firmy to najgorszy scenariusz dla każdego przedsiębiorcy. Sprawdź, w jaki sposób uchronić się przed ogłoszeniem upadłości twojej firmy.

Autor: Klaudia Borkiewicz|11.07.2022 r.
Krajowy Rejestr zadłużonych co to jest

Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak sprawdzić kontrahenta?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest nowym rejestrem prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Sprawdź, co warto co to i jak sprawdzić dłużnika?

Autor: Klaudia Borkiewicz|23.09.2022 r.
Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy, czyli ratunek przed upadłością

Restrukturyzacja firmy pełni rolę koła ratunkowego dla firm zagrożonych upadłością. Sprawdź, na czym polega i dlaczego warto z niej skorzystać.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.07.2022 r.