CashFix arrowWiedza arrowUpadłość firmy– w jaki sposób zapobiec jej ogłoszeniu?

Upadłość firmy

 – w jaki sposób zapobiec jej ogłoszeniu?

upadłość firmy jak zapobiec

Prowadzenie biznesu jest spełnieniem ambicji wielu osób, lecz utrzymanie go w dobrej kondycji do łatwych zadań nie należy. Do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw zalicza się m.in. nietrafione inwestycje, niezapłacone faktury czy błędną strategię zarządzania w kryzysowych sytuacjach. Czasami do wpędzenia w poważne tarapaty wystarczy splot niekorzystnych wydarzeń i decyzji, a stąd już prosta droga do ogłoszenia upadłości. Sprawdź, czym jest upadłość firmy i jak temu zapobiec.

Upadłość firmy – na czym polega?

Chwilowa niewypłacalność ma prawo zdarzyć się każdemu przedsiębiorcy. Problem pojawia się w momencie, kiedy przybiera ona chroniczny charakter, powodując znaczące straty w sektorze ekonomicznym firmy.

Będąc w takiej sytuacji, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna wiedzieć, jak uchronić się przed najgorszym scenariuszem, czyli przed upadłością.

Według raportów opublikowanych przez Monitor Sądowy i Gospodarczy oraz Krajowy Rejestr Zadłużonych, od stycznia do czerwca 2022 r. ogłoszono 197 upadłości firm. Czym więc jest upadłość firmy?

Innymi słowy, upadłość firmy rozumieć można poprzez niemożność wywiązywania się z bieżących zobowiązań finansowych.

Definicja

Upadłość następuje wtedy, kiedy firma staje się niewypłacalna względem swoich wierzycieli.

Synonimicznym terminem dla upadłości firmy będzie po prostu jej bankructwo.

Pojęcie niewypłacalności w rozumieniu art. 11 Ustawy — Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. wskazuje na domniemywanie utracenia zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w momencie, kiedy ten stan rzeczy przekracza okres trzech miesięcy.

Prawo upadłościowe za powód do uznania firmy za niewypłacalną podaje także sytuację, w której jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość całego majątku, a stan ten utrzymuje się przez ponad 2 lata.

Obie te przesłanki są niezależne od siebie, dlatego wystarczy spełnienie przynajmniej jednej z nich, aby uznać podmiot za niewypłacalny.

Zyskaj ochronę przed wierzycielami

 • Redukcja Twojego zadłużenia
 • Dopasowanie doradcy restrukturyzacyjnego
 • Ochrona firmy przed upadłością

Skontaktuj się z naszym doradcą

Upadłość firmy – podstawa prawna

Podstawą prawną, która określa wszelkie zagadnienia związane z tematem upadłości firm, jest wspomniana wcześniej Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe.

W zapisach ustawy można odnaleźć dokładne określenie tego, co stanowi podstawę upadłości, kto może poddać się postępowaniu upadłościowemu oraz jak przebiega ten proces — na te pytania znajdziesz odpowiedź również w niniejszym tekście.

Kto może ogłosić upadłość firmy?

Mimo tego, że upadłość może dotknąć tak naprawdę każdą działalność gospodarczą bez względu na jej wielkość, najczęściej bankructwo firmy odnosić się będzie do średnich i dużych przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 5 ust. 1. przepisy ustawy – Prawo upadłościowe odnosić się będą do przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Dodatkowo, przepisy ustawy obejmują:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne, nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • wspólników spółek partnerskich,
 • wspólników spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Ważne

Przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego będzie osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna, prowadzącą działalność gospodarczą bądź zawodową. Do tej grupy zalicza się również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Mówiąc prościej – ogłoszenie upadłości dotyczyć będzie niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami.

Ogłoszenie upadłości firmy – co dalej?

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości, dłużnik musi być świadomy tego, iż cała procedura odznacza się czasochłonnością i skomplikowaniem, ponieważ wszczęte zostaje wobec niego postępowanie sądowe.

Warto zwrócić uwagę na to, że w trakcie trwania postępowania osoba zadłużona ma prawo kontynuować prowadzenie biznesu, nie zapominając przy tym o wywiązywaniu się z zobowiązań mających charakter publicznoprawny. Mamy tu na myśli odprowadzanie podatków, a także składek ZUS.

Co ciekawe, możliwość ta może zostać przez sąd ograniczona ze względu na zabezpieczenie majątku dłużnika w celu ochrony słusznych interesów wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe – co to jest i na czym polega?

Ogłoszenie upadłości jest działaniem zmierzającym do zamknięcia działalności. Decydując się na ten krok, właściciele firm muszą złożyć wniosek, który uruchomi środki zmierzające do rozpoczęcia postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe otwierane jest przez sąd wobec niewypłacalnego dłużnika.

Jak wygląda przebieg postępowania upadłościowego?

Postępowanie upadłościowe składa się z 9 następujących po sobie etapów.

1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy

Początek postępowania upadłościowego ma miejsce z dniem złożenia wniosku o upadłość przez uprawniony do tego podmiot, którym może być:

 • dłużnik,
 • wierzyciel osobisty dłużnika.

Istnieją też nieliczne wyjątki od tej zasady regulujące szczegółowe przypadki.

Niewypłacalne firmy mają obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w przeciągu 30 dni od momentu utraty wypłacalności.

Wniosek ten powinien być poprawnie wypełniony, spełniając przy tym wymogi formalne. Musi również zostać prawidłowo opłacony. Opłata wynosi 1000 zł.

Ponadto obowiązkiem wnioskodawcy jest uiszczenie zaliczki na poczet wydatków powstałych w toku postępowania upadłościowego.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza, ale jedynie na zaspokojenie tylko tych kosztów.

2. Postępowanie upadłościowe

Procedurę upadłościową możemy rozdzielić na dwie części:

 • postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • właściwe postępowanie upadłościowe.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o upadłość dłużnika, a kończy się wydaniem przez sąd orzeczenia merytorycznego, np. postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo formalnego, np. postanowienia o odrzuceniu wniosku.

Początek drugiej części ma swoje miejsce już po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Jego koniec następuje do chwili prawomocnego zakończenia postępowania.

Rozpocznij restrukturyzację firmy

3. Zgłoszenie wierzytelności

Wierzyciel osobisty osoby upadłej, chcący być uczestnikiem postępowania upadłościowego, musi dokonać zgłoszenia swojej wierzytelności syndykowi.

4. Lista wierzytelności

Gdy upłynie termin zgłoszenia i sprawdzenia zgłoszonych wierzytelności, syndyk natychmiastowo sporządza listę wierzytelności, którą następnie przekazuje sędziemu-komisarzowi.

5. Sprzeciw co do listy wierzytelności

W ciągu dwóch tygodni od czasu obwieszczenia, wierzyciel ma prawo złożyć sprzeciw dotyczący uznania wierzytelności tylko w części lub odmowy jej uznania.

6. Określenie składu masy upadłości

W dniu ogłoszenia upadłości firmy majątek niewypłacalnego dłużnika staje się tzw. majątkową masą upadłościową, której przeznaczeniem jest zaspokojenie wierzycieli upadłego.

Ważne

Niektóre składniki mienia upadłego nie wliczają się do masy upadłości.

7. Likwidacja masy upadłości

W sytuacji kiedy upadłość zostanie ogłoszona, syndyk przystępuje do przygotowania planu likwidacyjnego, określającego sugerowane sposoby sprzedaży składników majątku dłużnika.

8. Podział środków między wierzycielami

Środki uzyskane w wyniku sprzedaży masy upadłości ulegają podzieleniu pomiędzy wierzycielami.

Rozkład funduszy dokonywany jest albo jednorazowo, albo wielokrotnie w miarę likwidacji masy upadłościowej, po uprzednim zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności w całości lub tylko w części.

9. Zakończenie postępowania

Ostatnim etapem jest zakończenie lub umorzenie postępowania upadłościowego.

Co istotne, po zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnik może dalej prowadzić działalność gospodarczą, w przypadku gdy możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami lub sprzedaż upadłej firmy w całości lub tylko jej zorganizowanych części.

Chcielibyśmy położyć nacisk na to, iż modelowy tok postępowania upadłościowego będzie ulegał zmianie w zależności od jego typu. Tyczyć się to będzie np. upadłości konsumenckiej.

Ogłoszenie upadłości – jak zapobiec?

Upadłość przedsiębiorstwa to zdecydowanie najdotkliwsza konsekwencja kłopotów finansowych.

Warto jednak zapamiętać, że jest to ostateczność, a podmioty gospodarcze mają do dyspozycji rozwiązanie, które może pozwolić im na zmianę struktury zarządzania zadłużeniem, dzięki czemu nie będą zmuszone zamykać biznesu.

Podejmując szereg działań z zakresu restrukturyzacji, dłużnik z pomocą indywidualnie dobranego doradcy restrukturyzacyjnego, ma możliwość uratować swoją firmę oraz zwiększyć jej konkurencyjność na rynku.

Restrukturyzacja firmy

Definicja

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa opiera się na reorganizacji sposobu działania firmy lub dokonaniu modyfikacji struktury zadłużenia. Zmiany te mają na celu zwiększyć opłacalność i dochodowość, prowadząc do polepszenia pozycji na rynku gospodarczym.

W rozumieniu przepisów ustawy - Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. [Dz.U. z 2015 r. poz. 978] na postępowanie restrukturyzacyjne zdecydować się mogą jedynie podmioty niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością.

restrukturyzacja co to jest

Korzyści płynące z rozpoczęcia restrukturyzacji:

 • ochrona przed wierzycielami i komornikiem,
 • redukcja zadłużenia lub rozłożenie go na raty,
 • wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego,
 • uniemożliwienie wypowiedzenia umów przez wierzycieli,
 • dostęp do zablokowanych środków na rachunku bankowym.

Zatem wszystko przemawia za restrukturyzacją firmy rozumianej jako sposób na uniknięcie upadłości.

Więcej o restrukturyzacji znajdziesz w tekście: Restrukturyzacja firmy

Windykacja należności

Nie jest tajemnicą, że jednym z głównych powodów zaburzenia sfery finansowej przedsiębiorstwa jest posiadanie niepłacących kontrahentów.

Niezapłacone faktury generują zatory płatnicze, a to przyczynia się do tego, że wierzyciel wkrótce sam zaczyna mieć problemy z regulowaniem należności na czas.

Wobec takich okoliczności bardzo łatwo jest stać się podmiotem niewypłacalnym, a w najgorszym przypadku zmuszonym do tego, aby ogłosić upadłość firmy.

Najlepszym wyjściem w takiej sytuacji będzie zlecenie odzyskania pieniędzy poprzez windykację online.

Odbywa się to z pomocą doświadczonych i wykwalifikowanych firm windykacyjnych, które dysponują bogatym wachlarzem możliwości dochodzenia roszczeń od dłużnika.

Podsumowanie

 • Upadłość firmy mogą ogłosić przedsiębiorstwa, które stały się niewypłacalne.
 • Niewypłacalność jest m.in. wtedy, kiedy występuje niemożność regulowania wymagalnych zobowiązań względem wierzycieli przez ponad trzy miesiące.
 • Sąd może dokonać odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
 • Postępowanie upadłościowe firmy będzie miało inny przebieg niż w przypadku upadłości konsumenckiej.
 • Restrukturyzacja firmy jest doskonałą alternatywą dla uratowania działalności gospodarczej przed zamknięciem.
 • Aby przywrócić płynność finansową, warto skorzystać z usług firm windykacyjnych.
Klaudia Borkiewicz

Autorka artykułu:

Klaudia Borkiewicz

Redakcja CashFix to zespół zaangażowanych autorów, a także cenionych współpracowników. Jesteśmy dumni z bogatego dziedzictwa artykułów, które tworzymy. Naszym celem jest wspieranie naszych czytelników w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych, dostarczanie rzetelnych, aktualnych i wartościowych treści dotyczących zarządzania finansami.

[email protected]
DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ
Windykacja — na czym polega?
Zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów, którzy wyjaśniają, jak poradzić sobie z dłużnikiem
oraz co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji niezapłaconych faktur.
przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe – jak może pomóc Twojej firmie?

Przyspieszone postępowanie układowe daje firmom szansę na szybkie wyjście z kryzysu. Sprawdź, czym jest i jak je wszcząć.

Autor: Klaudia Borkiewicz|18.11.2022 r.
Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy, czyli ratunek przed upadłością

Restrukturyzacja firmy pełni rolę koła ratunkowego dla firm zagrożonych upadłością. Sprawdź, na czym polega i dlaczego warto z niej skorzystać.

Autor: Klaudia Borkiewicz|05.07.2022 r.
postępowanie układowe co to jest

Postępowanie układowe, czyli lek na trudną sytuację w firmie

Firmy chcące ratować swój biznes powinny przeprowadzić restrukturyzację. Sprawdź, czym jest postępowanie układowe, dla kogo ono jest i jak je przeprowadzić.

Autor: Klaudia Borkiewicz|16.11.2022 r.